pol.gif 

Ke stažení ve formátu pdf

 

Polytechnické vzdělávání ve svém pojetí integruje přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání. Není tedy pouze synonymem pro vzdělávání technického směru

Polytechnické vzdělávání lze realizovat jak v oborech poskytujících vzdělávání všeobecného charakteru (gymnázia), tak v odborném vzdělávání (včetně vyšších odborných škol).

Polytechnicky připravení absolventi oborů všeobecného vzdělání získají žádoucí vstupní kompetence pro další vysokoškolské vzdělávání. Polytechnicky vybavení absolventi oborů odborného vzdělávání jsou připraveni na rychlý proces adaptace podle specifických potřeb zaměstnavatele.

Jak oblast rozvíjet a podporovat?

  • Pozitivně ovlivňovat postoje veřejnosti a zvyšovat informovanost žáků a rodičů (seznamování s uplatnitelností absolventů technických profesí a příklady dobré praxe, s vývojovými trendy příslušných odvětví a pracovního trhu apod.).
  • Zkvalitňovat materiálně technické zabezpečení pro polytechnické vzdělávání, a tím zvyšovat atraktivitu výuky a motivaci žáků.
  • Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání, např. vznikem center kolegiální podpory, krajských pedagogických kabinetů, formou dlouhodobých stáží apod.
  • Usilovat o systematický rozvoj polytechnického vzdělávání ve školách (integrace oblastí polytechnického vzdělávání, provázání jednotlivých předmětů vč. matematiky, využití polytechnického přístupu ke vzdělávání jako součásti spolupráce se zaměstnavateli, vysokými školami, science centry a dalšími sociálními partnery, dlouhodobá spolupráce se základními a středními školami atd.).

Co rozvoj oblasti přináší?

  • Zvýšení zájmu žáků a rodičů o přírodovědné a technické vzdělávání jako o vzdělání s vysokou uplatnitelností na trhu práce.
  • Vznik příležitostí ke zvýšení kvality materiálně technického zázemí škol v reakci na vývoj technologií a moderní trendy.
  • Otevření nových cest ke spolupráci se zaměstnavateli a sociálními partnery (polytechnická hnízda, Střediska odborného výcviku apod.).
  • Využití získaného vzdělání nejen v dalším studiu či profesním uplatnění, ale rovněž v běžném osobním a občanském životě.
  • Kvalitní polytechnické vzdělávání je vnímáno jako přidaná hodnota, která přispívá k pozitivnímu vnímání školy a nabízených oborů.

Projekt P-KAP nabízí ucelené pojetí tematické oblasti, podrobnou SWOT analýzu i inspiraci v podobě příkladů z praxe.


Konzultace a odborná podpora                

Ing. Bc. Tomáš Cimbálník, garant oblasti intervence – tomas.cimbalník@npi.cz