Oblasti intervence

Při krajském akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání a na posílení prvků strategického řízení věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv.  oblastem intervence , které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OV VVV).

Oblasti intervence jako klíčová témata krajského akčního plánování přispívají ke sladění celostátní strategiie vzdělávání se specifiky regionu a s plány jednotlivých škol. Jsou rozděleny na povinné a nepovinné. 


Povinné oblasti intervence:


Nepovinné oblasti intervence: