Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Hlavním důvodem pro rozvoj kariérového poradenství jsou zvyšující se nároky na jednotlivce nabízejícího své schopnosti na trhu práce, na němž je stále těžší se zorientovat. Jde o službu, ke které by měl být rovný přístup na základě dobrovolnosti klienta a která za optimálních podmínek vede k úsporám jak pro klienta, který činí informovaná rozhodnutí o vlastní profesní budoucnosti, tak pro stát, kde služba působí jako prevence dlouhodobé nezaměstnanosti.  Od rozvoje kariérového poradenství ve středním školství si lze slibovat snížení nezaměstnanosti absolventů, snižování počtu předčasných odchodů ze vzdělávání a naopak vyšší množství žáků, kteří se budou vzdělávat i po úspěšném absolvování aktuálního vzdělávání.

kar.gif 

 

 INSPIROMAT PROJEKTU P-KAP – příklady z praxe krajů a škol jako inspirace pro vaše akční plánování v oblasti kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání


POJETÍ TEMATICKÉ OBLASTI ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ VČETNĚ PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o oblasti Rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání využitelné při strategickém řízení a akčním plánování v této oblasti s ohledem na různé cílové skupiny. (Archiv - vývoj pojetí pro realizační týmy KAP a decizní sféru v průběhu projektu)

Co můžete využít při dalším plánování a řízení změn v této oblasti?

Projekt P-KAP končí, důležitá témata, potřeba jejich plánování a řízení zůstávají...
 

Na úrovni středních škol lze odlišit tři oblasti rozvoje kariérového poradenství:

Fotolia_15015106_Subscription_XXL.jpg

  1. Kurikulární oblast, kde žáci dostávají užitečné informace v rámci běžné výuky (např. předmět Člověk a svět práce). Znakem zdařilého rozvoje v této oblasti na konkrétní škole je schopnost učitelů informovat žáky o relevanci vyučovaného v praxi.

  2. Oblast interních služeb kariérového poradenství, kde žáci školy mohou na základě vlastního zájmu navštěvovat skupinové či individuální poradenství. Znakem vysokého stupně rozvoje služeb kariérového poradenství na škole je vysoká dostupnost individuálních konzultací pro žáky po celý školní rok, kde služby kariérového poradenství jsou odděleny od služeb poradenství výchovného.

  3. Oblast externích služeb kariérového poradenství, kde škola organizuje návštěvy jiných poradenských pracovišť (např. PPP, IPS ÚP) nebo si škola platí služby, které by jinak měla problém zajistit (např. sběr a vyhodnocení psychometrických dat). Podoby zdařilého rozvoje této oblasti se mohou značně lišit podle typů škol – na gymnáziích může jít o spolupráci s vysokými školami, odborně orientované školy obvykle mají zájem na spolupráci s výraznými regionálními zaměstnavateli v daném oboru.


Cílem rozvoje kariérového poradenství projektu P-KAP je podpořit samostatnou roli kariérového poradce na škole a pomoci zajistit adekvátní prostory pro poskytování služeb i odpovídající technické zajištění. Metodické vedení projektu P-KAP je motivováno snahou zapojit širší okruh pedagogických pracovníků do diskuse o kariérovém poradenství na škole tak, aby praktická využitelnost předávaných poznatků byla patrná při výuce napříč předměty.

Principy poskytování kariérového poradenství na různých školách jsou stejné, mírné rozdíly lze očekávat v aktivitách doplňujících kariérové poradenství v závislosti na typu školy. Například u odborných škol bude vždy důležité rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli, oproti tomu pro ekonomické obory může být perspektivní propojit kariérové poradenství na škole s výchovou k podnikavosti a kreativitě.

Součástí metodické podpory jsou proto i zajímavé a inspirativní příklady z praxe v jednotlivých krajích.


Pojetí oblasti Kariérové poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o oblasti rozvoje kariérového poradenství využitelné při krajském akčním plánování s ohledem na různé cílové skupiny v podobě souhrnného pojetí této oblasti v materiálu Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

(V roce 2017 byla zpracována verze určená zejména pro týmy, které se v krajích podílejí na realizaci krajských akčních plánů. Know-how v rámci tohoto tématu je dále rozšiřováno a konkretizováno  V roce 2019 byla vytvořena verze pojetí pro decizní sféru, která obsahuje kromě společného úvodu (I. část) a samotného pojetí této tematické oblasti  v projektu P-KAP (IV. část) rovněž stručné Manažerské shrnutí  a podrobnou SWOT analýzu (II. a III. část materiálu). V srpnu 2020 bylo toto pojetí pro decizní sféru znovu aktualizováno - viz archiv)


Mezi oblasti intervence krajského akčního plánování bylo  explicitně zařazeno téma předčasných odchodů ze vzdělávání v souvislosti s revizí Postupů KAP ministerstvem školství v červenci 2018. Téma bylo v rámci P-KAP svěřeno do péče garantům Rozvoj kariérového poradenství. K opuštění školy před jejím absolvováním vede mladé lidi velké množství důvodů a příčin. Stejně tak je velké množství opatření, která mohou pomoci tyto překážky překonat. Vzhledem k tomu, že se dotýkají i dalších oblastí intervence, v nichž lze detekovat jak příčiny předčasných odchodů, tak také formulovat opatření k jejich omezení, předkládáme vám materiál Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování . Je svým způsobnem úvodem do diskuze, ze které mohou přijít náměty na zlepšení situace kolem předčasných odchodů na systémové úrovni, nebo která zvýší motivaci společenských aktérů (místních politiků, zaměstnavatelů atp.) či přinese inspiraci pro úpravu pravidel nebo obsahu vzdělávání na konkrétních školách.


Videometodiky:

videometodiky projektu P-KAP vznikly v prvních fázích projektu k nastavování procesu akčního plánování  a ke stručnému seznámení s tématy jednotlivých oblastí (tzv. oblastí intervence) a nabídly příklady činností, jimž se školy mohou věnovat. Tyto základní informace byly v průběhu projektu dále rozpracovány a jsou publikovány v dalších materiálech metodické podpory (viz výše). 

Po závažných technických problémech s YouTube účtem NPI v říjnu 2021 byly videometodiky v souvisloslti s ukončením projektu již jako neveřejné archivovány.

Rozvoj kariérového poradenství a ŠAP   Rozvoj kariérového poradenství – zpracování ŠAP
 
 PKAP_videometodika_KARIPO_1.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení     PKAP_videometodika_KARIPO_2.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení 

 

Garant této oblasti intervence

Ing. Martina Hausdorfová

RNDr. Petr Pokorný

Mgr. Eva Růtová