Metodická podpora

Metodická podpora projektu P-KAP směřuje ke krajům i jednotlivým středním a vyšším odborným školám zapojeným do krajského akčního plánování. Zahrnuje podporu při přípravě, realizaci i vyhodnocování krajských akčních plánů na úrovni kraje a školních akčních plánů či plánů aktivit na úrovni škol.  Z hlediska forem má metodická podpora podobu metodických materiálů, které jsou dostupné v elektronické podobě (dokumenty, videometodiky, webináře aj.), i přímé podpory. Ta se uskutečňuje především prostřednictvím odborných garantů v krajích, ať už jde o osobní schůzky a konzultace nebo tematicky zaměřené semináře, workshopy či sdílení příběhů dobré praxe. Metodická podpora se zaměřuje jak na metodiku tvorby akčního plánu, tak na naplňování jednotlivých oblastí intervencí, jež tvoří jeho obsah. 

EDUSÍŤ

Projekt P-KAP stojí u zrodu metodických sítí odborníků na témata akčního plánování (jednotivých oblastí intervence, řízení a plánování) jako jednotného, přehledně členěného katalogu registrovaných odborníků – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu, které je možné jednoduše, okamžitě kontaktovat prostřednictvím odkazu na konkrétní profil na profesní síti LinkedIn (LIn).

 

Podpora ŠAP/PA

Směřuje k jednotlivých středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).  

 

Podpora KAP

Je směrována ke krajům, resp. k týmům, které na úrovni kraje zpracovávají, realizují a vyhodnocují krajský akční plán rozvoje vzdělávání  (KAP). 

 

Oblasti intervence

Při krajském akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání a na posílení prvků strategického řízení věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv.  oblastem intervence , které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OV VVV).