Projekt

Cílem projektu P-KAP je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a úrovně strategického řízení této oblasti cestou metodické podpory nejvýznamnějších aktérů na úrovni kraje, včetně jednotlivých škol. Posláním projektu je zároveň sladit vzdělávací politiku na školské, krajské a národní úrovni.     

puzzle-1721464_1920.jpg

Národní pedagogický institut  (NPI) v rámci projektu poskytuje metodickou podporu

a)    krajům při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání,

b)    středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).


Při akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv. oblastem intervence, které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt tedy umožní i efektivní podporu škol prostřednictvím Evropských strukturálních fondů a koncentraci investic do školské infrastruktury podle potřeb. Klíčová témata, oblasti intervence, mají pomoci sladit celostátní strategii se specifiky regionu a s plány jednotlivých škol. Jsou rozděleny na povinné a nepovinné.

Povinné oblasti intervence:

Nepovinné oblasti intervence:Významnou úlohu při plnění úkolů metodické podpory akčního plánování má v projektu P-KAP provázaný systém dvou skupin garantů - odborných garantů v krajích a garantů jednotlivých oblastí intevencí.

GARANTI P-KAP

ANALÝZA POTŘEB ŠKOL 

ROLE KRAJE A ŠKOLY V KRAJSKÉM AKČNÍM PLÁNOVÁNÍ


PRO MÉDIA 

Tiskové zprávy: Výsledky dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (červen 2016) . Souhrnné výsledky z celorepublikového reportu ke stažení, krajské reporty podle jednotlivých oblastí intervencí jsou uloženy vždy na hlavní stránce příslušného kraje

Souhrnné informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018) v jednotlivých krajích – report II. vlna: Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj,  Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj,  Pardubický kraj, Plzeňský kraj,  Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj VysočinaZlínský kraj

Souhrnné informace z finálního dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (podzim 2021) - celorepublikové srovnání, zprávy za jednotlivé kraje


ČLÁNKY V MÉDIÍCH


ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU P-KAP 

PŘÍBĚH KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - konference projektu P-KAP - 22. září 2021. (Webová stránka konference)

Prezentace účinkujících, fotogalerie, elektronická brožura Školní akční plán v životě školy a smyčka  zajimavostí o akčním plánování v krajích i školách "Víte, že?"


Konferenční spoty:

Akční plánování v Ústeckém kraji,

Ze školy s řidičákem na vlastní kariéru a podnikavý život,

Školní akční plán v životě školy,

Hnízdo,

Příběh akčního plánování v Pardubickém kraji,

Co bude, až tady nebude

 Napsali o konferenci


 

 Projekt P-KAP

Zahájení projektu    1.  3. 2016
Ukončení projektu 31. 12. 2021
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0./15_001/0000363
Příjemce dotace NÚV, od 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace 275 mil. Kč