Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické, environmentální)

Polytechnické vzdělávání  je nutno chápat jako vzdělávání integrující přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání a jako komplex vzájemných implikací mezi složkami vzdělávání a jednotlivými předmětovými oblastmi. Jedná se o integraci  všeobecné a odborné složky vzdělávání,  společenskovědních a humanitních předmětů, matematiky, polytechnických i uměleckých předmětů .

pol.gif 

 INSPIROMAT PROJEKTU P-KAP – příklady z praxe krajů a škol jako inspirace pro vaše akční plánování v oblasti polytechnického vzdělávání

POJETÍ TEMATICKÉ OBLASTI PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PROJEKTU P-KAP

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o oblasti Podpora polytechnického vzdělávání využitelné při strategickém řízení a akčním plánování v této oblasti s ohledem na různé cílové skupiny. (Archiv - vývoj pojetí pro realizační týmy KAP a decizní sféru v průběhu projektu)


Co můžete využít při dalším plánování a řízení změn v oblasti polytechnického vzdělávání?

Projekt P-KAP končí, důležitá témata, potřeba jejich plánování a řízení zůstávajíFotolia_29404262_Subscription_XL.jpg

 Polytechnické vzdělávání je definováno jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. To je vázáno na technické myšlení jako aplikaci vědomostí, dovedností a zkušeností v členění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení.

Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o technické, ale i o přírodovědné a environmentální obory.


Přírodovědné vzdělávání je definováno jako vzdělávání zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů, podporovat odpovědné rozhodování v osobním a profesním životě člověka, naplňovat osobní potřeby a fungování v občanském a případně budoucím profesním životě.

Technické vzdělávání se zaměřuje na osvojování potřebných technických vědomostí, dovedností a návyků, vytváření vztahu k technice a rozvoj tvořivého technického myšlení. Osvojení je realizováno na vědeckém základě, uvědoměle a při aktivitách majících vztah k technice, s níž se v životě setká každý jedinec. Cílem technické výchovy je získat správné postoje k technice a k využívání techniky v životě.

Environmentální vzdělávání dělíme na výchovu a osvětu. Environmentálním výchovou rozumíme systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí. Oblastmi vzdělávání jsou: výchova o životním prostředí, výchova v životním prostředí, výchova pro životní prostředí. Úkoly osvěty jsou zejména v rovině informativní a jsou zaměřené na dospělou populaci a obecně na veřejnost. 

Součástí metodické podpory jsou proto i zajímavé a inspirativní příklady z praxe  v jednotlivých krajích.

Videometodiky:

videometodiky projektu P-KAP vznikly v prvních fázích projektu k nastavování procesu akčního plánování  a ke stručnému seznámení s tématy jednotlivých oblastí (tzv. oblastí intervence) a nabídly příklady činností, jimž se školy mohou věnovat. Tyto základní informace byly v průběhu projektu dále rozpracovány a jsou publikovány v dalších materiálech metodické podpory (viz výše). 

Po závažných technických problémech s YouTube účtem NPI v říjnu 2021 byly videometodiky v souvisloslti s ukončením projektu již jako neveřejné archivovány. Úvod do oblasti Pravidla zpracování školního akčního plánu nebo plánu aktivit
 
 P_KAP_videometodika_PV_1.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení  P_KAP_videometodika_PV_2.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení

Školní akční plán v oblasti polytechnického vzdělávání krok za krokem: Výstup se seminářů (únor 2019) pro nové tvůrce školních akčních plánů


Garant této oblasti intervencí

Ing. Bc. Tomáš Cimbálník