Dotazníkové šetření v souvislostech

V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Podpora polytechnického vzdělávání i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

Inspirace pro kraje: Sdílené polytechnické učebny

V dotazníkovém šetření potřeb škol, realizovaném projektem P-KAP koncem roku 2018, se potvrdilo, že v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání vnímají střední školy jako významné překážky nedostatečné znalosti žáků (deklaruje 58 % SŠ) a jejich nízkou motivaci ke studiu polytechnicky zaměřených předmětů (57 %). Téměř 60 % škol se snaží zlepšit situaci motivačními akcemi pro žáky ZŠ (referuje o nich 72 % SOU, 61 % SOŠ).  Hodnotí-li školy vlastní podmínky pro výuku či zájmové aktivity, polovinu z nich brzdí zastaralé vybavení IT (zlepšit kvalitu IT a zvýšit počty zařízení by uvítalo 72 % škol), téměř 40 % škol se potýká s nevhodným či žádným vybavením laboratoří, odborných učeben či dílen (potřebu zlepšit toto zázemí deklaruje 69 % škol), čtvrtina škol referuje o nízké podpoře zaměstnavatelů a plných 60 % nemá finance na úhradu vedení nepovinných předmětů, které by rozvíjely zájem žáků.

 

Úspěšné strategie při modernizaci školního vybavení

Z dotazníkového šetření realizovaného v rámci projektu P-KAP v roce 2015 a 2018 vyplývá, že školy se stále potýkají s nedostatečným materiálně technických vybavením a to vnímají jako překážku rozvoje oblasti a realizace některých vzdělávacích i doplňkových činností školy. V roce 2018 konkrétně 39 % škol označilo za překážku nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod. (40 % v roce 2015) a 36 % škol nedostatek materiálů pro výuku polytechnických předmětů (34 % v roce 2015). Zároveň však respondenti v dotazníkovém šetření uvedli, že na většině škol (74 % škol v roce 2018, 73 % škol v roce 2015) jsou součástí polytechnických předmětů činnosti jako laboratorní cvičení, pokusy apod. Taková výuka se ovšem, má-li se přiblížit skutečné praxi, bez moderního vybavení neobejde.

 

Polytechnika: motivovat a vzdělávat je třeba žáky, i učitele

Výstupy dotazníkového šetření projektu P-KAP, jehož se zúčastnilo 1293 SŠ a VOŠ, upozornily na problém klesajících znalostí i dovedností žáků ZŠ, kteří nastupují do středních škol, v oblasti polytechnického vzdělávání – jako překážku rozvoje oblasti jej uvedlo 58 % škol (v roce 2015 to bylo 56 %) a 49 % škol uvádí nezájem žáků školy o polytechnické vzdělávání (stejně jako v roce 2015). Zároveň však 34 % škol označilo jako překážku i to, že jejich pedagogové často nedokážou získat žáky pro polytechnické předměty a matematiku, 32 % škol pak připouští, že učitelé často sami nemají aktuální znalosti a dovedností v polytechnické oblasti (a to napříč různými typy škol).