Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Kompetencí k podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu.    

pod.gif 

 INSPIROMAT PROJEKTU P-KAP – příklady z praxe krajů a škol jako inspirace pro vaše akční plánování v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě


POJETÍ TEMATICKÉ OBLASTI PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ V PROJEKTU P-KAP

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě využitelné při strategickém řízení a akčním plánování v této oblasti s ohledem na různé cílové skupiny. (Archiv - vývoj pojetí pro realizační týmy KAP a decizní sféru v průběhu projektu)


Co můžete využít při svém dalším akčním plánování a řízení změn v oblasti podpory podnikavosti?

Projekt P-KAP končí, důležitá témata, potřeba jejich plánování a řízení zůstává

Kompetence k podnikavosti vyžaduje vědomí toho, že existují různé kontexty a příležitosti k převádění nápadů do praxe v osobních, společenských a profesních činnostech, a pochopení toho, jakým způsobem tyto kontexty a příležitosti vznikají. Jedinci by měli znát a chápat přístupy k plánování a řízení projektů, které zahrnují jak postupy, tak i zdroje. Měli by rozumět ekonomii a sociálním a ekonomickým příležitostem a výzvám, jimž čelí zaměstnavatel, organizace či společnost. Měli by si také být vědomi etických zásad a mít povědomí o svých silných a slabých stránkách.

Podnikatelské dovednosti jsou založeny na tvořivosti, která zahrnuje představivost, strategické myšlení a řešení problémů a kritickou a konstruktivní reflexi v rámci vyvíjejících se tvůrčích procesů a inovací.

Vyžadují schopnost pracovat jak jednotlivě, tak i s ostatními v týmu, mobilizovat zdroje (lidi a věci) a vytrvat v činnosti. Patří sem i schopnost činit finanční rozhodnutí týkající se nákladů a hodnoty. Zásadní je schopnost efektivně komunikovat a vyjednávat s ostatními a vypořádat se s nejistotou, nejasnostmi a riziky v rámci přijímání kvalifikovaných rozhodnutí.

Pro podnikatelský postoj je charakteristický smysl pro iniciativu a schopnosti, aktivita, progresivnost, odvaha a vytrvalost při dosahování cílů. Zahrnuje touhu motivovat ostatní a oceňovat jejich myšlenky, empatii a péči o lidi a svět a přijímání odpovědnosti zaujímáním etických přístupů v rámci celého procesu.

Evropský referenční rámec, PŘÍLOHA návrhu doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2018)

Ve školském prostředí hovoříme o výchově k podnikavosti. Ta zahrnuje všechny výukové nástroje, které rozvíjejí výše uvedené kompetence. Součástí VkP je i nauka o podnikání a problematika etiky v podnikání, včetně  společenské odpovědnosti firem a jednotlivců.


Kompetence podporující podnikavost, iniciativu a kreativitu:

kompetence k podnikavosti.jpg
Videometodiky:

videometodiky projektu P-KAP vznikly v prvních fázích projektu k nastavování procesu akčního plánování  a ke stručnému seznámení s tématy jednotlivých oblastí (tzv. oblastí intervence) a nabídly příklady činností, jimž se školy mohou věnovat. Tyto základní informace byly v průběhu projektu dále rozpracovány a jsou publikovány v dalších materiálech metodické podpory (viz výše). 

Po závažných technických problémech s YouTube účtem NPI v říjnu 2021 byly videometodiky v souvisloslti s ukončením projektu již jako neveřejné archivovány.

Úvod do oblasti   Nauka o podnikání a ekonomické vzdělávání
   
 P_KAP_videometodika_podnikavost_1.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení     P_KAP_videometodika_podnikavost_2.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení 

 

Rozvoj kompetencí   Tři úrovně výchovy k podnikavosti
 
 P_KAP_videometodika_podnikavost_3.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení    P_KAP_videometodika_podnikavost_4.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení 

 

Fiktivní firma
P_KAP_videometodika_podnikavost_5.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení

Garanti této oblasti intervence:

Ing. Kateřina Lichtenberková

Ing. Martina Hausdorfová