Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ)

TCO.jpg Projekt, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy základních a mateřských škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost (tzv. základní gramotnosti) i informatické myšlení žáků a dětí. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).

Cílem projektu je sdílet dosavadní zkušenosti získané v oblasti rozvoje základních gramotností a na jednom místě – Metodickém portálu RVP.CZ soustředit všechny dostupné a kvalitní materiály k tématu, nebo na ně alespoň odkazovat. Doplňovat a propojovat existující metodickou podporu tak, aby učitelé základních a mateřských škol měli k dispozici vše potřebné pro efektivní práci se základními gramotnostmi.

Projekt PPUČ reaguje na hlavní priority vymezené v současných strategických dokumentech vzdělávací politiky ČR (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020). Jedná se především o podporu učitelů jako klíčového předpokladu pro kvalitní výuku a podporu principů otevřeného vzdělávání.


banner kontaktní formulář.jpg

Aktuální informace o projektu najdete na www.gramotnostiproucitele.cz.

Prostor pro sdílení zkušeností s rozvojem čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v základních a mateřských školách nabízí minikonference odborných panelů PPUČ. Aktuality k minikonferencím naleznete na www.gramotnostiproucitele.cz.

Minikonference se konají dvakrát do roka v různých regionech ČR.

Projekt Podpora práce učitelů působí v následujících oblastech:

  • Propojí ostatní projekty zabývající se rozvojem základních gramotností žáků a dětí a poskytne jim metodickou podporu. Za tímto účelem bude dvakrát ročně organizovat setkání vybraných řešitelů aktuálních projektů v oblasti gramotností. Tato setkání učitelům umožní navázat kontakty s odborníky z akademické i neziskové sféry a vzájemně si vyměňovat zkušenosti týkající se rozvoje základních gramotností.
  • V regionech vytvoří síť spolupracujících odborníků na základní gramotnosti, kteří budou pedagogům předávat znalosti a dovednosti nezbytné pro rozvoj těchto gramotností ve výuce (nejdříve ve 3. čtvrtletí 2017).
  • V souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 vytvoří na Metodickém portálu RVP.CZ tzv. Reputační systém a Profil Učitel21. Reputační systém učitelům umožní vyhledávat ověřené materiály pro výuku a současně se aktivně podílet na jejich hodnocení. Profil Učitel21 poskytne učitelům zpětnou vazbu k jejich práci zaměřené na rozvíjení základních gramotností žáků a dětí.

Základní administrativní údaje o projektu

Zahájení projektu

1. prosince 2016

Ukončení projektu

30. listopadu 2021

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0002110

Příjemce dotace

Národní ústav pro vzdělávání

Výše dotace

98 700 000 Kč


Na Metodickém portálu RVP.CZ v současnosti připravujeme prostředí, kde Vás budeme informovat o aktuálním dění v projektu a kde budeme sdílet materiály na podporu rozvoje základních gramotností. Pokud máte zájem získávat informace o našich plánovaných aktivitách, registrujte se prosím prostřednictvím online formuláře.

Stručné odkazy na naše aktivity budeme pravidelně zveřejňovat také v newsletteru Metodického portálu RVP.CZ. Pokud máte zájem dostávat tento newsletter, zaregistrujte se na portálu jako nový uživatel na adrese http://profil.rvp.cz/registrace.

V případě potřeby poradenství v oblasti rozvíjení základních gramotností žáků ve výuce doporučujeme využít formulář Konzultačního centra NPI ČR.

Vaše dotazy týkající se projektu PPUČ Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu ppuc@npi_cz (ppuc@npicr_cz) nebo u asistentky projektu na tel. 274 022 362.