Zavedením druhého povinného cizího jazyka na ZŠ se zlepší jazyková vybavenost žáků

Od školního roku 2013/2014 zavádějí povinně základní školy druhý cizí jazyk, a to podle svých možností, nejpozději však od osmé třídy. ČR se tak řadí k více než polovině zemí EU, které mají povinnou výuku druhého cizího ve stejném věku dítěte, a podporují tak princip mnohojazyčnosti.

Tisková zpráva Tisková zpráva (1001,50 KB)


S ohledem na jazykovou rozmanitost jak v Evropě, tak i po celém světě, je ve znalosti cizích jazyků spatřováno mnoho výhod. „Každý cizí jazyk, který člověk ovládá kromě svého mateřského jazyka, znamená pozitiva pro jeho osobní i profesní život,“ tvrdí Jitka Tůmová z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a dodává: „Znalost jazyků umožňuje totiž lepší komunikaci a mobilitu“. Jazykové vzdělávání přitom nepřináší pouze znalost jazyka, ale přináší i poznávání dané kultury prostřednictvím literatury, hudby, filmů atd. V Evropské unii existuje 23 úředních jazyků. Většina žáků a studentů si volí v první řadě angličtinu a za ní následuje němčina a francouzština. Za určitých okolností může být vhodná i volba jiných jazyků, především v závislosti na geografické poloze nebo ekonomických vazbách států, kdy znalost jazyků může zvýšit jejich konkurenceschopnost.

Ve výuce jazyků na základních školách zaostává ČR za průměrem, situace by se opatřením měla zlepšit V Evropě je v posledních letech patrný trend, v rámci kterého narůstá počet žáků učících se dva cizí jazyky, a to především v oblasti nižšího sekundárního vzdělávání (tedy na druhém stupni základních škol, ISCED 2). V šetření „Klíčová data k výuce cizích jazyků na školách“, které přináší údaje ze školního roku 2009/2010, se ČR v oblasti druhého stupně základních škol umístila jako šestá nejhorší země z celkového počtu 34 dotazovaných škol.  V průměru se žáci 2. stupně základních škol učili 1,3 jazyků, zatímco v evropském průměru to bylo 1,5 jazyku. „Díky tomuto opatření, které povinně na základních školách zavádí druhý cizí jazyk, se situace ve výuce cizích jazyků může v České republice zlepšovat,“ odhaduje Jitka Tůmová. „Nejenže se dostaneme na evropský průměr, ale můžeme se přiblížit k vyspělým zemím v této oblasti, kde se žáci 2. stupně ZŠ učí dva a více cizích jazyků, jako je Litva, Lotyšsko, Švédsko nebo Lucembursko. Ve Finsku se žáci učí dokonce průměrně 2,7 cizích jazyků.“ Ve výuce jazyků v oblasti sekundárního všeobecného vzdělávání, tedy na gymnáziích, je situace v ČR tradičně velmi dobrá. Zde jsme se v šetření umístili s hodnotou 2,1 cizích jazyků na žáka dokonce nad celoevropským průměrem, který dosahuje 1,6 cizích jazyků na žáka. Na většině gymnázií se totiž vyučují dva cizí jazyky. Na rozdíl od gymnázií je situace v oblasti středního odborného vzdělávání výrazně horší, a to jak v České republice, tak v celé Evropě. V celoevropském průměru se ve školním roce 2009/2010 učili žáci v průměru 1,2 cizích jazyků, v České republice pak 1,3. „Tato situace není ideální – cílem v odborném vzdělávání by mělo být, aby žáci pokračovali ve studiu cizích jazyků ve stejné míře jako na základní škole,“ vysvětluje Michala Čičváková z NÚV.

Národní ústav pro vzdělávání nabízí pomoc a nástroje při výuce cizích jazyků – seznamte se s Evropským jazykovým portfoliem i DISCO slovníkem

Pro každého, kdo se učí cizí jazyky, je určena online aplikace www.evropskejazykoveport¬folio.cz, která je dostupná zdarma všem uživatelům v pěti jazykových mutacích (české, ang¬lické, německé, francouzské a italské). Nejdříve se zde musíte zaregistrovat a pak už si můžete vybrat ze čtyř částí: Jazykový životopis, Co už umím, Moje sbírka a Jazykový pas. V této aplikaci se můžete naučit, jak hodnotit své dovednosti cizích jazyků, seznámíte se zde s popisem úrovní sebehodnocení A1-C2, aplikace vám pomůže vyplnit jeden z dokumentů Europassu – jazykový pas, dále si sem můžete nahrát různé diplomy, certifikáty, projekty a lze tu také komunikovat s učitelem. Evropské jazykové portfolio lze využít mj. při výuce cizích jazyků, a to jak na základní, tak střední škole. Inspiraci k využití aplikace najdete na http://metodicky-web-ejp.rvp.cz/ v záložce Praxe. „Obliba on-line aplikace evropského jazykového portfolia stále stoupá, a to jak mezi učiteli, tak mezi žáky a studenty – k polovině září bylo v aplikaci registrováno 1925 učitelů a 8362 studentů,“ dokládá Michala Čičváková. Další pomůckou pro výuku cizích jazyků je slovník dovedností a kompetencí DISCO (www.disco-tools.eu), který nabízí překlady dovedností a kompetencí v jedenácti evropských jazycích. Využije ho každý, kdo potřebuje napsat životopis nebo motivační dopis v cizím jazyce a popsat v něm své dosažené vzdělání, získané dovednosti, znalosti a kompetence nebo název povolání či pracovní pozice v cizím jazyce. Kromě uchazečů o práci je slovník vhodnou pomůckou i pro učitele a školy organizující studijní stáže nebo hledající partnerské školy. Slovník DISCO nabízí celkem 104 tisíc termínů a 36 tisíc vět popisujících odborné dovednosti v 11 jazycích (češtině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině, slovenštině, maďarštině, švédštině a litevštině).


Chcete více informací? Kontaktujte nás: Michala Čičváková – Národní centru Europass, michala.cicvakova@nuv_cz, tel. 724 652 282 Jitka Tůmová – didaktik oboru Cizí jazyk, jitka.tumova@nuv_cz, tel. 274 022 459

Národní ústav pro vzdělávání Weilova 1271/6 102 00 Praha 10