Pedagogicko-psychologické poradenství, prevence a institucionální výchova

Školská poradenská zařízení, diagnostické a intervenční nástroje, rovné příležitosti ve vzdělávání, školské a školní poradenské služby, ústavní a ochranná výchova, prevence rizikového chování, DVPP.

Další publikace hledejte pomocí vyhledávače, v katalogu knihovny nebo na stránkách jednotlivých projektů.


Kvalita péče o děti v ústavní výchově 

Sborník z konference, kterou v Praha 25. listopadu 2015 uspořádal NÚV ve spolupráci s MŠMT.

Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného v ŠPP

06.43.21_5.  Tato publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti školního speciálního pedagoga. 

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

06.43.21_17.  06.43.19_2.  Metodické zprávy projektu RAMPS-VIP III  z roku 2014 zaměřené na speciální vzdělávací potřeby - KA 2 a KA 3.

Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti

06.43.21_5. Publikace  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  klade důraz zejména na roli školních psychologů ve školním poradenském pracovišti, na diagnostiku a na psaní zpráv.

Zpráva o vyhodnocení účinnosti a efektivity smluv s rodiči u žáků s poruchami chování

6.43.21_12. Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách (KA 5)

06.43.21_9. Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  rozlišuje tři typy programů z hlediska vývojových charakteristik žáků - programy pro první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy.

Třístupňový model péče ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

Výstup  KA02. Publikace z roku 2014, která byla vydaná v projektu RAMPS-VIP III.

Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče (KA 5)

06.43.21_11.  06.43.20_5.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti středisek výchovné péče.

Postupy práce se závěry z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření ve školním prostředí (KA 1)

06.43.21_2.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Role krajských úřadů v řízení ŠPZ

06.43.21_5.   Metodická zpráva č.6 – KA 2 a KA 3, 2014.

Standardní postupy ve speciálně pedagogickém centru

06.43.21_5 Metodická zpráva č.4 – KA 2 a KA 3 projektu  RAMPS-VIP III z roku 2014.

Standardní postupy pedagogicko-psychologických poraden

06.43.21_5. Metodická zpráva  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb - Postupy a doporučení jejího rozvoje

06.43.21_5

Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému podpory škol (KA 5)

06.43.20_5.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Evaluační nástroj pro hodnocení kvality a efektivity poskytovaných poradenských a preventivních služeb v ŠPZ a SVP

06.43.21_14. Materiály  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb v ŠPP (KA2)

06.43.21_13.  Materiály  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách (KA 2)

06.43.21_7.  Text, který vznikl v rámci  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014  se věnuje problematice ustavení a řízení školních poradenských služeb, které jsou zajišťovány v úplné a neúplné variantě ve školách.

Vytvoření komunikační struktury mezi školami a školskými poradenskými zařízeními (KA 2)

06.43.21_6.  Text, který vznikl v  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014,  se věnuje legislativnímu rámci i metodické podpoře.

Modul DVPP pro pracovníky školských poradenských zařízení (KA 4)

06.43.21_16. Modul byl vytvořen v projektu RAMPS v roce 2014.

Inovovaný modul DVPP pro školní psychology a školní speciální pedagogy (KA 4)

06.43.21_15. Vydáno v projektu RAMPS v roce 2014.

Návrh na legislativní změny v systému školských poradenských služeb na území ČR (KA 3)

06.43.20_3. Vydání v roce 2014.  Návrhy změn v nově připravovaných legislativních dokumentech.

Návrh na legislativní změny v systému školních poradenských služeb na území ČR (KA 2)

06.43.20_2. Publikace vydaná v roce 2014 obsahuje podklad  pro návrh úprav ve školském zákoně.

Inovace koncepčních a metodických dokumentů vymezujících školní poradenské služby (KA 1)

06.43.20_1. Koncepce poskytování poradenských služeb ve školách v ČR, 2014.

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol

Publikace projektu Pospolu z roku 2014 je určená skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika.

Inovace metodiky pro práci pedagoga

Inovace metodiky, která vznikla v  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014.  

Třístupňový model péče z pohledu specialistů školského poradenského zařízení zapojených v projektu RAMPS – VIP III (KA 2 a KA 1)

06.43.21_3. 06.43.19_1. Dvě zprávy projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  připomínají principy třístupňového modelu péče o děti s poruchami učení a chování.

Ověření diagnostických a intervenčních postupů ve školním prostředí s důrazem na inkluzivní-dynamickou diagnostiku

Diagnostika ve ŠPP z pohledu školních psychologů zapojených do projektu RAMPS-VIP III