Všeobecné vzdělávání

Zde najdete nabídku publikací z těchto tematických oblastí: kurikulum, kvalita a hodnocení ve vzdělávání, společné vzdělávání, matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání, Metodický portál RVP.CZ, jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání, čeština pro cizince atd.

Další publikace hledejte pomocí vyhledávače, v katalogu knihovny nebo na stránkách jednotlivých projektů.


Rozvíjíme matematické nadání žáků - náměty pro 1. stupeň ZŠ

Editorka: Eva Zelendová. Praha: NÚV, 2017. 89 s. ISBN 978-80-7481-190-6 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výtvarná výchova

Editorka: Markéta Pastorová. Praha: NÚV, 2016. 80 s. ISBN 978-80-7481-165-4 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Hudební výchova

Editorka: Markéta Pastorová. Praha: NÚV, 2016. 79 s. ISBN 978-80-7481-166-1 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Tělesná výchova

Editor: Petr Polívka. Praha: NÚV, 2016. 97 s. ISBN 978-80-7481-174-6 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Chemie

Editoři: Jakub Holec, Martin Rusek. Praha: NÚV, 2016. 105 s. ISBN 978-80-7481-168-5 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Přírodopis

Editor: Jakub Holec. Praha: NÚV, 2016. 126 s. ISBN 978-80-7481-167-8 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství

Editorka: Alena Hesová. Praha: NÚV, 2016. 121 s. ISBN 978-80-7481-170-8 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Zeměpis

Editor: Josef Herink. Praha: NÚV, 2016. 154 s. ISBN 978-80-7481-173-9 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Dějepis

Editor: Josef Herink. Praha: NÚV, 2016. 93 s. ISBN 978-80-7481-172-2 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Fyzika

Editor: Daniel Mareš. Praha: NÚV, 2016. 65 s. ISBN 978-80-7481-169-2 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova ke zdraví

Editor: Jan Tupý. Praha: NÚV, 2016. 43 s. ISBN 978-80-7481-175-3 (pdf)

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Člověk a jeho svět

Editorka: Simona Šedá. Praha: NÚV, 2016. 86 s. + přílohy. ISBN 978-80-7481-171-5 (pdf)

Metodické komentáře ke Standardům: Český jazky a literatura

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání jsou určeny pro učitele českého jazyka na 1. a 2. stupni základní školy. Obsahují ilustrativní úlohy k očekávaným výstupům RVP ZV na úrovni minimální, optimální a excelentní.

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk – Minimetodiky

Metodické komentáře ke standardům pro francouzský a anglický jazyk a další cizí jazyky.

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - modelová verze

Druhé, upravené vydání. Praha: NÚV, 2016.

Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

Nový formát testu A1. Svatava Škodová, Jitka Cvejnová. Praha: NÚV, 2016.

Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z cizího jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2

Jitka Cvejnová a kol. Praha: NÚV, 2016.

Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií

Michaela Straková Tomášová a kol. Praha: NÚV, 2016.

Ověřování využití tabletů v praxi základních škol

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost. Vydal Microsoft v roce 2015.

Bobřík informatiky - výběr úloh z národních kol soutěže 2010 až 2014

Výběr úloh z národních kol soutěže Bobřík informatiky (2010-2014) organizované katedrou informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Vaníček, Jiří; Lessner, Daniel. Praha: NÚV, 2015. 58 s.

CLIL na 2. stupni ZŠ

On-line publikace z roku 2012 "Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií" je přehledná a velmi informativní příručka k tématu CLIL na 2. stupni ZŠ. 

CLIL ve výuce

Publikace CLIL ve výuce byla vydána v roce 2012. Jejím záměrem je systematické zvyšování kompetencí v cizích jazycích žáků základní a střední školy.

Kvalita školy a kurikula – od expertního šetření ke standardům kvality

Výzkumná zpráva. Tomáš Janík a kolektiv. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-86856-80-3.

Pojetí průřezových témat – Belgie, Irsko, Finsko, Skotsko

Srovnávací analýza. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-70-0.

Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí

Srovnávací analýza. Mgr. Šárka Kocourková, PaedDr. Markéta Pastorová. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-71-7.

Kurikulární reforma na gymnáziích - případové studie tvorby kurikula

Výzkumná zpráva. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-78-6 (brož.).

Gramotnosti ve vzdělávání

Soubor studií. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-74-8.

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu – CLIL

Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-85-4.

Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, Divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-87000-72-4.

Kurikulární reforma na gymnáziích – od virtuálních hospitací k videostudiím

Výzkumná zpráva. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-904966-7-5

Doporučené očekávané výstupy

Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Vydal NÚV, divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-87000-77-9.

Finanční gramotnost ve výuce

Metodická příručka.  Mgr. Alena Hesová, RNDr. Eva Zelendová a kolektiv. Vydal NÚV, divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-86856-76-6.

Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Doplněno 2 CD s poslechovými nahrávkami. Vydal NÚV, divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-86856-73-5

Výběr z digifolií

Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-88-5

Metodický portál – příležitost pro učitele

Sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87063-47-7

Čtenářská gramotnost ve výuce

Metodická příručka.  Kolektiv autorů. Vydal NÚV, divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-87000-99-1

Matematická gramotnost ve výuce

Metodická příručka.  Kolektiv autorů. Vydal NÚV, divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-87000-97-7

Seznamte se s CLILem

Publikace "Seznamte se s CLILem"  z roku 2011  obsahuje „top 12“ praktických charakteristik CLIL, které vystihují podstatu a možnosti uplatnění CLILu v českém prostředí.

Minimetodika na téma skupinová práce

Leták z roku 2011 zaměřený na skupinovou práci může být cennou inspirací do vyučovacích hodin.

Pomůcka pro učitele – Model vzájemných řízených návštěv na školách

Metodický materiál projektu Kurikulum G byl vydán v roce 2011. Jsou v něm zúročeny zkušenosti organizátorů, účastníků i hostů ze vzájemných řízených návštěv na hostitelských gymnáziích. 

Minimetodika – čtenářská gramotnost

Vydal VÚP v roce 2011 na podporu činnosti učitelů v praxi.

Minimetodika k využívání obrazových materiálů

Tato minimetodika vydaný v r. 2011 má pomáhat učitelům v praxi.

Matematická gramotnost

Metodická příručka z roku 2011 vymezuje pojem matematické gramotnosti a nabízí metodická doporučení pro její rozvíjení. Publikace obsahuje i pracovní listy, které mohou učitelé využít ve výuce.

To nejzajímavější z Metodického portálu

Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011.

Příručka o finanční gramotnosti

Vydal VÚP v roce 2011.  Příručka přináší vymezení pojmu finanční gramotnosti, její standardy i praktické příklady. 

Informační a komunikační technologie ve škole

Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN: 978-80-87000-31-1.

Výběr z Inspiromatů

Sborník příspěvků z Metodického portálu Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN: 978-80-87000-30-4.

Vzdělávání nadaných dětí a žáků

Přehled základních dokumentů. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2010.

Kurikulárni reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol

Výzkumná zpráva Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN 978-80-87000-36-6.

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Studie kol. autorů Vydal VÚP v Praze, 2010.

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Modelová verze Vydal VÚP v Praze, 2010.

Gramotnosti ve vzdělávání

Příručka pro učitele Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN: 978-80-87000-41-0.

Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Metodická příručka Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010 ISBN 978-80-87000-42-7.

Učitel v informační síti

Sborník příspěvků z národní konference Metodického portálu pořádané 10. listopadu 2010 v Brně Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN 978-80-87000-44-1.

Podpora učitelů gymnázií

Informační brožura projektu KURIKULUM G,  VÚP 2010. ISBN 978-80-87000-46-5.

Finanční gramotnost

Analýza vydaná v roce 2010. Téma: zapracování finanční gramotnosti do ŠVP středních odborných škol.

Čeština pro žáky-cizince

Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN 978-80-87000-45-8.

Bobřík informatiky

Výběr úloh z národních kol soutěže z let 2008 a 2009. Vydal VÚP v Praze, 2009. ISBN: 978-80-87000-26-7.

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Zpracováno v r. 2007 na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).