Sekce pro analýzy trhu práce, rozvoj kvalifikací, dalšího vzdělávání a uznávání výsledků předchozího učení

Sekce se systematicky zabývá koncepcí dalšího vzdělávání v ČR, s využitím výsledků výzkumu zpracovává koncepční dokumenty, navrhuje strategii dalšího rozvoje dalšího vzdělávání a podílí se na jejím prosazování a praktickém naplňování. Ve své činnosti reflektuje koncept celoživotního učení a pro potřeby ČR rozpracovává nástroje, které k jeho realizaci vznikají na evropské úrovni. Svou činnost opírá o průběžné monitorování a analýzy požadavků trhu práce, vývoje vzdělávací nabídky počátečního vzdělávání, uplatnitelnosti absolventů škol, dále o monitorování dalšího vzdělávání a slaďování nabídky dalšího vzdělávání a trhu práce. Vytváří informační základnu pro služby kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Podílí se na tvorbě integrovaného systému kariérového poradenství v ČR. Sekce rozvíjí a spravuje Národní soustavu kvalifikací, zaměřuje se na problematiku uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, rozvoje dalšího vzdělávání cestou metodické podpory sítí škol v krajích a zajišťování kvality dalšího vzdělávání. Sekce informuje mladé lidí o možnostech vzdělávání a práce v ČR i zahraničí, spolupracuje přitom s Informačními centry pro mládež, které metodicky podporuje a certifikuje . Sekce řídí činnost oborových a odborných skupin a koordinuje spolupráci se sociálními partnery ve všech hlavních oblastech činnosti. Plní úkoly vyplývající z členství NÚV v evropských strukturách. Zajišťuje účast v evropských i širších mezinárodních aktivitách a podílí se na shromažďování, analýze a vzájemné výměně informací.