Přidaná hodnota

Přidaná hodnota projektu vyplývá ze srovnání současného stavu se stavem cílovým:

 

Současný stav

1. Malá poptávka jednotlivců i podniků po dalším vzdělávání a malá účast v něm neodpovídající požadavkům Lisabonské strategie, finanční i jiné bariéry, které brání v účasti u některých skupin populace.

2. Další vzdělávání je určováno nabídkou vzdělávacích institucí, která ne vždy odpovídá potřebám jednotlivců a trhu práce.

3. Metodická úroveň kurzů dalšího vzdělávání je často velmi nízká a neodpovídá specifikům vzdělávání dospělých.

4. Informace o kvalitě kurzů dalšího vzdělávání není pro klienty zřejmá, a to se stává jednou z bariér účasti na dalším vzdělávání.

5. Informace o kurzech jsou roztříštěné, poradenství na úřadech práce je dostupné pouze omezenému počtu klientů (zpravidla uchazečům o zaměstnání).

 

Očekávaný stav:

1. Zvýšení účasti v dalším vzdělávání pomocí cílených nástrojů pro stimulaci poptávky. Pobídky pro jednotlivce i malé a střední podniky mohou mít finanční i nefinanční charakter.

2. Na základě navrženého systému identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb bude nabídka kurzů dalšího vzdělávání více sladěna s potřebami trhu práce

3. Metodická podpora tvůrců vzdělávacích programů i lektorů v oblasti andragogiky povede ke zvýšení úrovně vzdělávání v kurzech dalšího vzdělávání a k použití vhodných forem (např. distanční studium, modulové kurzy apod.)

4. Návrh systému externího hodnocení a sebehodnocení vzdělávacích institucí, certifikace lektorů a akreditace vzdělávacích programů a standardů umožní prokazování kvality a v důsledku i zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání.

5. Vytvoření uceleného informačního systému na základě propojení existujících zdrojů doprovázené rozšířením poradenských služeb povede ke zvýšení informovanosti a dostupnosti dalšího vzdělávání pro všechny potenciální klienty.