O projektu

Cílem projektu Koncept (Koncepce dalšího vzdělávání) bylo navrhnout systémové prostředí pro oblast dalšího vzdělávání dospělých, a tím podpořit jak jeho potenciální účastníky, tak vzdělávací instituce i zaměstnavatele, kteří se chtějí věnovat vzdělávání svých pracovníků.

Koncept byl národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem byl Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt Koncept byl prvním projektem po r. 1990, který řešil problematiku dalšího vzdělávání komplexně, jeho cílem bylo navrhnout systémové prostředí pro oblast DV, a to v následujících oblastech:

  • uznávání výsledků dalšího vzdělávání;
  • stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců i podniků;
  • sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce;
  • podpora nabídky dalšího vzdělávání;
  • kvalita dalšího vzdělávání;
  • podpora vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků;
  • monitoring dalšího vzdělávání;
  • informační a poradenská podpora dalšího vzdělávání.

 Projekt Koncept připravoval koncepci dalšího vzdělávání, která nastaví parametry prostředí dalšího vzdělávání,jenž umožní účastníkům dalšího vzdělávání pohybovat se v prostředí kvalitních vzdělávacích kurzů, se systémem ratingu kvality a se zaměřením podle potřeb trhu práce. Koncept je tedy určen především pro všechny potenciální účastníky dalšího vzdělávání, vzdělávací instituce a zaměstnavatele, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců.

Souvislosti

Další vzdělávání, které navazuje na počáteční vzdělávání a které je zaměřeno jak odborně, tak zájmově, je v ČR dosud méně rozvinutou částí vzdělávání a trpí četnými systémovými i finančními bariérami. Zvyšování účasti dospělé populace na dalším vzdělávání je ovšem základním předpokladem zachování konkurenceschopnosti lidských zdrojů v rámci evropského hospodářského prostoru i předpokladem rozvoje občanské společnosti a sociální soudržnosti.

Vzhledem k této situaci se požadavek na podporu rozvoje systému dalšího vzdělávání objevuje jak v zásadním vládním materiálu "Strategie celoživotního učení" z roku 2007, tak v dalších strategických materiálech MŠMT (Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání). Zejména v analytických studiích realizovaných v projektech byly pak identifikovány rizikové sociální skupiny a bariéry, které jim brání dále se vzdělávat (od nezájmu přes nedostatek financí či času až k nedostatku informací). Dosud byly řešeny pouze dílčí aspekty systému dalšího vzdělávání (DV) zejména s ohledem na Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů). Tento projekt je prvním záměrem směřujícím k vytvoření systémových mechanismů v prostředí DV tak, aby bylo umožněno propojení počátečního a dalšího vzdělávání. Směřuje k tomu, aby se hlavní cílová skupina, tj. účastníci dalšího vzdělávání mohli pohybovat v prostředí, které jim umožní vzdělávat se v kvalitních kurzech podle potřeb trhu práce a využívat dostupné informační a poradenské služby, eventuálně finanční podpory.

 

Cíle projektu

Inovativnost projektu spočívá ve vytvoření systémového prostředí pro oblast dalšího vzdělávání, kde dosud existovaly pouze dílčí nekoordinovaná řešení a izolované aktivity.  

Projekt navrhl a pomohl vytvořit systémové mechanismy a prostředí dalšího vzdělávání (viz aktivita 1), které dosud v ČR neexistovalo - šlo tedy o výsledek podstatný pro cílovou skupinu jako celek, tj. všechny účastníky dalšího vzdělávání. Projekt tak přispěl k tomu, že účastníci dalšího vzdělávání si budou moci snadněji rozšiřovat a prohlubovat své kompetence. Také se budou moci lépe orientovat v nabídce kurzů DV tak, aby získali potřebné kompetence na základě kvalitních vzdělávacích programů (viz aktivita 3), které budou vycházet z aktuálních požadavků trhu práce (viz aktivita 2). Informační a poradenský servis, případně finanční i nefinanční podpora přispěje k tomu, aby účastníci dalšího vzdělávání měli více možností a příležitostí se vzdělávat v průběhu celého života  podle svých potřeb tak, aby byli a zůstali zaměstnatelní.    

Institucím poskytujícím další vzdělávání poskytl projekt podporu zejména v oblasti marketingu a zjišťování vzdělávacích potřeb a v oblasti tvorby vzdělávacích programů (viz aktivita 4) ve vazbě na informace o aktuálních kvalifikačních požadavcích spojených s výkonem jednotlivých povolání. Podnikům, které realizují další vzdělávání poskytl projekt metodickou podpor, jak rozvíjet lidské zdroje (viz aktivita 5).

 

Přidaná hodnota

Přidaná hodnota projektu vyplývá ze srovnání současného stavu se stavem cílovým.

 

Cílová skupina

Výsledků projektu mohou využít:

-     všichni potenciální účastníci dalšího vzdělávání

-     vzdělávací instituce, které poskytují další vzdělávání

-     zaměstnavatelé, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců a tím zkvalitňovat lidské zdroje pro konkurenceschopnou ekonomiku. Projekt se zaměřuje hlavně na potřeby malých a středních podniků, které mají na další vzdělávání svých zaměstnanců méně zdrojů.