Sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce

Informace o vývoji trhu práce hrají při slaďování nabídky vzdělávání s požadavky zaměstnavatelů zásadní roli. Poptávka po profesích a kvalifikacích se dynamicky mění a na tyto změny počáteční vzdělávání obvykle nedokáže reagovat dostatečně rychle a strukturální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce roste.

Další vzdělávání je tak jediným nástrojem, který tento nesoulad může pružně a efektivně řešit. K tomu je však třeba, aby jak účastníci dalšího vzdělávání, tak samotní vzdělavatelé, poskytovatelé poradenských služeb či tvůrci systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání mohli opřít o kvalitní a podložené informace o vývoji trhu práce a požadavcích zaměstnavatelů.

Tyto informace jsou cílovým skupinám zpřístupněny v na míru šitých informačních produktech. Přináší detailní analýzu příležitostí a hrozeb na trhu práce z pohledu profesí, oborů vzdělání, sektorů i regionů. Z celkem pěti informačních produktů jsou dva určeny pro potřeby sektorových rad a tvůrce Národní soustavy kvalifikací a tři pro oblast poradenství a poskytovatele dalšího vzdělávání.

Každý zpracovaný informační produkt se skládá ze dvou částí. První částí je metodický manuál, tj. příručka, která zahrnuje obsahové vymezení produktu, jeho účel, strukturu a vnitřní logiku jeho tvorby. Jsou zde podrobně popsány jednotlivé používané indikátory a vysvětlen způsob jejich konstrukce a interpretace. Dále jsou uvedeny zdroje dat pro výpočet indikátorů, včetně příslušných odkazů urychlujících jejich vyhledávání. Podle povahy indikátorů je stanovena doporučená periodicita aktualizace informačního produktu.

Druhou částí je pilotní ověření, tj. aplikace, která ukazuje, jak takto vytvořený informační produkt vypadá v praxi, naplněný reálnými daty, se zpracovanými výstupy indikátorů v podobě tabulek a grafů a obsahující interpretace výstupů a příslušná doporučení.

Celkový přehled o vytvořených produktech podává následující schéma.

Schéma: Informační produkty

Schéma: Informační produkty