Zabezpečení informovanosti a informačních toků - aktivita 6

Obsahem aktivity je zajistit, aby pro všechny cílové skupiny projektu i všechny uživatele a další aktéry procesů Národní soustavy kvalifikací, autorizací a uznávání byly k dispozici potřebné informace a fungovaly potřebné informační toky.

V rámci aktivity probíhají tyto hlavní činnosti:
  • Jsou soustavně připravovány informace pro cílové skupiny projektu a vhodným způsobem cílovým skupinám zprostředkovávány. Průběžné informování vyvrcholí propagační kampaní zaměřenou na informování široké veřejnosti o NSK a o možnostech uznávání kvalifikací.
  • Probíhá zařazování kompetencí z kvalifikačních standardů do centrální databáze kompetencí, přidělování kódů jednotlivým kompetencím podle jejich činnostního a odborného zaměření a správa celé centrální databáze kompetencí. Tím se bude dále rozvíjet společná propojující základna soustavy kvalifikací a soustavy povolání.
  • Probíhají inovace informačního systému NSK (IS NSK), jehož základy byly vytvořeny v předchozím systémovém projektu MŠMT (NSK 1).
  • Bude provedeno propojení IS NSK s navazujícími informačními systémy, zejména s informačním systémem Národní soustavy povolání, informačním systémem programů dalšího vzdělávání (DAT) a centrální databází kompetencí.
  • Bude vytvořen komplexní systém (ISKA) evidující a podporující procesy autorizace a zkoušení, sloužící autorizujícím orgánům a autorizovaným osobám (evidence autorizovaných osob, zkoušek, držitelů osvědčení, možnosti elektronických podávání žádostí o autorizaci).