Zabezpečení kvality ověřování a uznávání profesních kvalifikací - aktivita 5

Obsahem aktivity je navrhnout nástroje k zajištění kvality procesů ověřování a uznávání profesních kvalifikací, zejména pro potřeby autorizujících orgánů, především při realizaci zkoušek. Rozvoj nástrojů zajišťujících kvalitu procesů přímo souvisí s potřebou zajistit v oblasti uznávání kvalifikací stav vzájemné důvěry všech subjektů, zejména účastníků dalšího vzdělávání (DV).

V rámci aktivity probíhají tyto hlavní činnosti:
  • Shromáždění a analýza dostupných informací o způsobech zajišťování kvality procesů v oblasti hodnocení, zkoušení a stvrzování kvalifikací.
  • Zpracování metodických pokynů pro provádění zkouškové činnosti autorizovaných osob (AOs).
  • Navržení mechanismu kontroly procesů při zkouškové činností AOs.
  • Zpracování, diskutování a pilotní vyzkoušení metodického pokynu pro výběr kontrolorů procesů při zkouškách v sektorových radách (SR).
  • Pilotní ověření činnosti kontrolorů účastnících se zkoušek a zpracovávajících kontrolní zprávy.
  • Vyhodnocení kontrolních zpráv a dalších informací a tvorba metodiky umožňující každoroční vyhodnocování a inovování návrhu kontrolních mechanismů nad zkouškovou činností AOs.
  • Navržení kritérií optimální použitelnosti ověřování standardů ve zkušebním procesu.
  • Zpracování metodiky ověřování standardů z hlediska jejich optimální použitelnosti ve zkušebním procesu.