Zapojování zástupců zaměstnavatelů do procesů NSK - aktivita 4

Obsahem aktivity je zapojení zástupců hospodářské sféry do přípravy, ověřování, posuzování a schvalování standardů zaručující vymezení profesních kvalifikací v souladu s požadavky trhu práce a se zájmy cílových skupin.

V rámci aktivity se uskutečňují tyto hlavní činnosti:
  • Ustavování sektorových rad (SR) a jejich pracovních skupin a zajišťování jejich provozu.
  • Výběr reprezentativních zástupců zaměstnavatelů, komunikace směřující k ustavování i doplňování SR, plánování a koordinace činnosti SR, organizační i technické zajišťování a příprava podkladů pro jednání SR, moderování jednání SR, spolupráce při zajišťování metodické podpory členům SR, spolupráce s předsedy při řešení problémů fungování SR, zpracovávání výstupů z jednání SR a doporučování jejich úprav a změn, zajišťování finanční agendy a vedení dokumentace činnosti SR.
  • Komplexní spolupráce se zaměstnavateli a jejich zapojování do rozvoje NSK.
  • Monitoring trhu práce v jednotlivých oblastech, navrhování prioritních oblastí pro založení SR, komunikace s významnými subjekty a zástupci zaměstnavatelů, navrhování a projednávání složení SR, další vývoj a aktualizace modelu SR, zapojování zaměstnavatelů v oblastech, v nichž nejsou ustaveny SR, propagace a zajišťování diseminace informací o činnosti a výsledcích činnosti SR dalším zaměstnavatelským subjektům a odborné veřejnosti.