DOTS: Developing Online Teaching Skills

DOTS je jedním z projektů Evropského centra moderních jazyků, jehož posláním pod hlavičkou Rady Evropy je podporovat inovace a zvyšování úrovně výuky cizích jazyků.  Zaměřuje se na oblast digitálních dovedností učitele, zejména na využití výukových online technologií. Jednotlivé nástroje jsou zdarma k dispozici online, a tudíž kromě požadavků na základní digitální techniku, nevyžadují žádné další investice. Pojďme si je blíže představit.

V rámci projektu Evropského centra moderních jazyků (ECML) je učitelům představeno 10 nejoblíbenějších a zároveň nejpoužívanějších online nástrojů pro další využití v rámci výuky cizích jazyků. Jednotlivé nástroje jsou zdarma k dispozici online, každý vzdělávací modul (the training kit) je ke stažení v několika formátech a je jednotně rozdělen do tří částí:

e-learning-3734521_1920.jpg

1)      V první části je představen daný nástroj a zároveň je nabídnuto široké spektrum důvodů, proč by se daný nástroj měl ve výuce využívat, jaké jsou hlavní výhody atd.

2)      Druhá část funguje jako velmi jasný a stručný manuál s dalšími odkazy, který vyučující prakticky zasvětí do základů využití daného nástroje, nabídne pokročilejší funkce, a zejména příkladové aktivity do hodin cizích jazyků. Využití daného nástroje vždy zohledňuje didaktiku výuky cizích jazyků.

3)      Třetí část je čistě zpětnovazební a sebehodnotící, učitel má tedy možnost provést reflexi celého modulu a zároveň vše sdílet s ostatními v rámci diskusního fóra.

S jakými nástroji se tedy lze v rámci projektu DOTS naučit pracovat?

  • Audacity

Audacity je volně dostupný software, který umožňuje nahrávat a upravovat audio nahrávky, mixovat je a jinak upravovat do různých formátů, které může učitel využít ve výuce (pro potřeby nácviků poslechů, výslovnosti, vlastní produkce žáků atd.). V rámci vzdělávacího modulu se můžete naučit zaznamenávat živé nahrávky, nahrávat podcasty a klipy z Internetu, upravovat audio soubory, mixovat zvuky či využívat různé efekty (změna rychlosti, odstranění šumů atd.). Použitím tohoto nástroje si můžete vyrobit poslech přímo na míru vašim žákům a přitom používat aktuální a stále nové nahrávky.

  • Audio-konference

Tento nástroj lze samozřejmě nejlépe využít pro tandemovou výměnu a kontakt s rodilými mluvčími, a to nejen v rámci projektu eTwinning, ale i za použití dalších volných aplikací, jako je např. Tandem Language Exchange. Již méně používaným nástrojem je využití audio-konference v rámci domácí přípravy, kdy mohou žáci za použití různých nástrojů (jako je např. CallBurner) nahrávat své hovory na Skype a následně je poslat učiteli k vyhodnocení a zpětné vazbě, nebo s nimi dále pracovat v rámci vyučování. Tyto nástroje jsou zároveň velmi vhodným prostředkem k sebehodnocení žáků a hodnocení spolužáky.

  • Blogy

Blogy představují naprosto nekonečný zdroj stále nových a aktuálních textů pro četbu. Zároveň umožňují svou vysokou variabilitou, aby si každý žák našel četbu dle svých zájmů (vhodné např. pro čtenářské dílny). Na druhou stranu tvorba ať už třídního nebo osobního blogu dává prostor všem žákům publikovat vlastní práci a navíc pravidelné psaní příspěvků na blog podporuje dovednosti žáků, writing skills. Blog také poskytuje prostor pro diskusi se čtenáři prostřednictvím komentářů, což podporuje hodnocení spolužáky. Příspěvky na blog samotný pak mohou fungovat jako sebereflexe autora nebo forma žákovského porfolia.

  • Diskusní fórum

Fórum je místem pro diskusi, tedy interakci zejména skrze otázky a odpovědi vztahující se k určitému tématu. Ve výuce jazyků slouží zejména k nácviku asynchronních dovedností psát (vhodné k nácviku interakce, mediace). Významným prvkem je i role učitele, který může (ale nemusí) vystupovat v roli moderátora celé diskuse. Tento nástroj dovoluje i slabším a méně progresivním žákům, aby se aktivně zapojili do diskuse a jejich názor byl registrován.

  • Wikis, Youtube,  Moodle a Moodle Quizzes

Tyto tři nástroje jsou pravděpodobně těmi nejvyužívanějšími ve výuce, a to nejen cizích jazyků. Zároveň jsou pevně zakotveny v běžném životě samotných žáků, což jen umocňuje jejich využitelnost ve vyučování. Projekt DOTS seznamuje učitele i s dalšími možnostmi využití těchto nástrojů a rozšiřuje obecné povědomí o nich. Věděli jste na příklad že Wikipedie je pouze jedním z Wiki nástrojů volně dostupných na Internetu, kde žáci mohou sami vytvářet texty, vzájemně si je editovat a naplňovat tak základní principy kolaborativní výuky? Víte, jak vybrat video, aby bylo v souladu s principy TBLL (task-based language learning, metoda založená na úkolech, které se zaměřují na užívání autentického jazyka)? Znáte hlavní zásady ochrany soukromí žáků ve virtuálním vzdělávacím prostředí, jako je například Moodle? Jednotlivé moduly DOTS vám zodpoví tyto i další otázky.

  • Podcasty

Podcasty neboli série stále aktualizovaných poslechových či video souborů jsou nekonečným zdrojem zajímavých informací pro žáky. Podcasty nejen v angličtině, ale v různých jazycích lze zcela zdarma získat z nespočetného množství internetových stránek. Hlavní výhodou je, že poslechy může každý žák poslouchat vlastním tempem, z vlastního zařízení (BYOD – bring your own device) a samozřejmostí je i možnost výběru poslechů dle zaměření a zájmů žáka. Podcasty mohou sloužit i jako velice efektivní prostředek domácí přípravy (zejména pro seznámení se s tématem, které bude ve výuce probíráno) a zároveň je efektivně lze kombinovat s dalšími již zmíněnými nástroji (diskusní fórum, wikis, blogy atd.)

  • Survey Monkey

Survey Monkey je nástrojem, který učiteli i žákům umožňuje vytvářet i zpracovávat vlastní dotazníky. Tato definice možná nezní příliš lákavě, ale pokusme se nástroj, jako je právě dotazník (tj. něco, co všichni známe), využít jako způsob představení tématu, základ pro diskusi či způsob poskytnutí zpětné vazby. Survey Monkey umožňuje tvorbu nejrůznějších formátů dotazníků tak, aby žáky nepřestalo bavit zaškrtávat stále ty stejné předtištěné  tabulky v učebnicích a pracovních sešitech.

Ať už v rámci sebevzdělávání využijete kterýkoli z nabízených nástrojů je potřeba mít stále na paměti, že daný nástroj používáte ve výuce a máte jím naplnit určité vzdělávací a didaktické cíle. Zároveň je třeba využití každého nástroje přizpůsobit jazykové úrovni žáků a dalším specifikům dané skupiny.  Je tedy zcela zásadní, aby zařazení těchto nástrojů do výuky bylo následně prověřeno vaší vlastní reflexí a zpětnou vazbou vašich žáků. Jinak se vlastní kreativitě meze nekladou! A pokud jste narazili na překážku v podobě jazykové bariéry (všechny materiály jsou dostupné pouze v angličtině a němčině), tak nezoufejte. Možná jste právě narazili na příležitost prohloubit mezipředmětovou spolupráci a efektivně sdílet výsledky vlastního vzdělávání.

Foto: Pixabay, fotobanka zdarma (Oberholster Venita z Pixabay)


Další vzdělávání a sebevzdělávání jsou jedním z hlavních pilířů profesního rozvoje každého učitele (nejen) cizích jazyků.  V souladu s možnostmi digitálních technologií se stále více nabízí možnost sebevzdělávání učitelů cizích jazyků v online prostředí. Hlavní výhodou není pouze možnost distanční formy vzdělávání, která nemá další nároky např. na suplování vyučujících, ale především jeho aktuálnost a přímý přístup ke vzdělávacím modulům, který není zprostředkován dalšími aktéry. Zároveň se zde nabízí možnost využití různých podpůrných platforem, kde vyučující může dále konzultovat a sdílet své zkušenosti či dotazy s dalšími účastníky vzdělávání či přímo s odborníky na dané téma. Další články na toto téma najdete v části Tipy na další vzdělávání a moderní výuku jazyků.