Plzeňský

Plzen3.jpg Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje vychází z již vytvořených strategických dokumentů a konkretizuje jejich záměry a cíle. "Poznávej! Inspiruj! Propojuj" zní motto krajské vzdělávací mise.  

V Plzeňském kraji patří k nejvyšším prioritám krajských akčních plánů podpora polytechnického a odborného vzdělávání, následovaná podporou podnikavosti. KAP I se dále zaměřuje na rozvoj škol jako center celoživotního učeníKAP II výrazněji akcentuje též kariérové poradenství. Důraz je kladen na motivaci žáků ke studiu technických, přírodovědných oborů a těch, jejichž absolventů je na regionálním trhu práce nedostatek. Významnou součástí KAPů je podpora dostatečho počtu pedagogů v odborném a polytechnickém vzdělávání, jejich kvalitní příprava ve spolupráci s VŠ, nutnost udržet pedagogy ve školství i využívání odborníků z praxe ve výuce.


KAP II pro období 2020–2022 vychází z Vize vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035 a směřuje k naplnění jeho cílů. Hlavním je zvýšit vzdělanost v kraji oproti roku 2019 - k němu směřují strategické cíle 1) zpřístupnit široké vzdělávací možnosti všem, 2) zvyšovat vzdělanost pedagogů a ředitelů, 3) zaměřit vzdělávání na rozvoj osobnosti, kariéry a občanství, 4) zajišťovat efektivní komunikaci, důvěru a bezpečné klima všech aktérů ve vzdělávání. Obecné cíle akčního plánu se tak stávají průřezovými a jednotlivé dílčí cíle a úkoly se propisují  současně do více tematických oblastí.


Předpoklad rozvoje polytechnického vzdělávání vidí KAP I ve spolupráci mezi všemi stupni škol, motivaci žáků mohou podpořit sdílená centra pro polytechnickou výchovu. Pozornost věnuje KAP I zvýšení zájmu dívek o polytechnické obory, propagaci pozitivních příkladů, motivaci škol provazovat výuku polytechnických předmětů a matematiky, poskytovat individuální podporu žákům nadaným žákům i žákům s SVP. Podobné aktivity mohou přispívat také k podpoře odborného vzdělávání (SŠ se mohou např. společně se zaměstnavateli podílet na podpoře kroužků zájmového vzdělávání na II. stupni ZŠ), kraj počítá s vytvořením marketingové strategie a celokrajské kampaně na podporu odborného vzdělávání. Ke zvýšení počtu absolventu v žádaných oborech má přispět regulace skladby oborů vycházející z prognóz trhu práce i systém stipendií poskytovaných firmami. Úpravy ŠVP reagující na potřeby zaměstnavatelů, zvýšení podílu odborné přípravy probíhající na pracovištích podpoří připravenost absolventů.

KAP II plánuje v rámci polytechnického i odborného vzdělávání podporu stávajících učitelů (DVPP, sdílení zkušeností, tandem, zahraniční mobilita), intenzivnější spolupráci se zaměstnavateli (zapojení odborníků do výuky, stáže pedagogů, koordinátor spolupráce se zaměstnavateli), spolupráci se ZČU a vzdělávacími institucemi při přípravě pedagogů v denním i celoživotním vzdělávání. Cíl zvýšit počet absolventů VŠ v kraji propojuje úkoly v oblasti PTV, OV, CŽU, KARIPO, Gramotnosti (exkurze, projektové dny, stáže, spolupráce škol, dostupnost kariérového poradenství, zlepšení vybavení škol, inovace ve výuce, ale i zachování VOŠ v kraji).

Podpora kompetencí k podnikavosti a zájmu žáků o ekonomické aktivity se váže k podpoře veletrhů, fiktivních a studentských firem, projektových dnů, exkurzí apod. Pozornost  věnuje KAP I rozvoji kreativního a kritického myšlení žáků, jakož i rozvoji DVPP v těchto směrech. Zajímavou možností je zapojení rodičů do fiktivních a studentských firem. KAP II při plánování cílů a úkolů k podpoře kompetencí k podnikavosti propojuje též oblast KARIPO a Gramotnosti (DVPP zaměřené k podnikavosti, zážitkové kurzy, sdílení zkušeností a inspirativní příklady, veletrhy a další akce, projektová výuka, zapojení studentů do organizací školních akcí, podpora mimoškolních aktivit, implementace podnikavost do výuky napříč předměty).

Podpora celoživotního učení a dalšího vzdělávání může v kontextu Plzeňského kraje pomoci zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Proto KAP I plánuje finanční, materiální a personální zabezpečení dalšího vzdělávání ve školách, tj. vybavení učeben, dílen, ICT, výukové materiály a vzdělávání pedagogů pro roli lektorů DV. Kraj chce podporovat vhodné nabídky profesního vzdělávání, získání autorizací pro proces uznávání žádaných profesních kvalifikací a akreditaci potřebných programů DV.

Cíl rozvíjet kompetence k řízení vlastní kariéry v KAP II propojuje 6 tematických oblastí - PTV, OV, KARIPO, Inkluze, CŽU, Gramotnosti (jako důležitá je zmíněna mj. ochota školy zůstat v  kontaktu se svými absolventy, prevence předčasných odchodů spoluprací uvnitř školy i s podpůrnými organizacemi a obcemi, vytvoření koordinované sítě kariérového poradenství, celoživotního učení a spolupráce se sociálními partnery, využívání portfolia žáků aj.).


Odborný garant v Plzeňském kraji

Mgr. Pavla Chocholová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky z oblasti vzdělávání v Plzeňském kraji 

  • KAP I - kompletní dokumenty ke stažení

Souhrnný krajský report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

  • KAP II - kompletní dokumenty ke stažení

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Plzensky_kraj_shrnuti

INSPIRACE A ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOL V KRAJI