Praktické vyučování na SOŠ a VOŠ v době distanční výuky

Jak může vypadat praktické vyučování na SŠ a VOŠ v době, kdy jsou zavřené školy a není příliš reálný ani pobyt žáků na pracovištích zaměstnavatelů?

V oblasti praktického vyučování, které je nedílnou součástí středního a vyššího odborného vzdělávání, je situace snad ještě komplikovanější než v oblasti odborné teoretické výuky nebo všeobecně vzdělávacích předmětů. Vyloučené jsou možnosti procvičování i samotný praktický nácvik dovedností, včetně vyzkoušení si jednotlivých pracovních postupů a opakování úkonů k získání pečlivosti a rychlosti. Momentálně je nelze realizovat ve školních dílnách či laboratořích, ve školních provozovnách ani na pracovištích zaměstnavatelů.

gryffyn m on Unsplash.jpg

Realizace praxí

Ani samy firmy nemají jasno, kdy a za jakých podmínek znovu obnoví provoz nebo výrobu. Přijmout žáka na pracoviště je samozřejmě riskantní s ohledem na možné zdravotní ohrožení žáků i zaměstnanců firem. Nelze však automaticky tvrdit, že v době recese firmy odsunou školy na druhou kolej.Odborné praxe 2. a 3. ročníků probíhají ve většině SŠ zpravidla v době maturit. Odbornou praxi však firmy momentálně žákům nemohou zajistit nebo přislíbit ani na tradiční květen vzhledem k uzavření některých provozů nebo převedení zaměstnanců na home office. Navíc administrativní procesy nutné pro zařazení žáka na pracoviště jsou dlouhé, v současné situaci mnohdy obtížně proveditelné, např. povinné lékařské prohlídky před zařazením na pracoviště.

Některé školy už nyní zvažují různé možnosti realizaci praxí. Například:
  • možnost přesunout odborné praxe na začátek nového školního roku,
  • případně posílit nerealizovanou praktickou výuku prázdninovou nebo individuální odbornou praxí. Charakter některých (např. zemědělských) oborů i platná školská legislativa to umožňuje[1].
  • žáci zdravotnických oborů starší 18 let mohou mít nařízenou pohotovost k pomoci, výkon činnosti jim pak lze započítat jako odbornou praxi.

 Spolupráce škol a firem – aktuální inspirativní zkušenosti

Přesto ani v této situaci nemusí dojít k úplnému odříznutí nebo přerušení spolupráce školy a firmy, která je současně poskytovatelem praktického vyučování. Existují příklady skvělé spolupráce se sociálními partnery školy. (K tématu využívání digitálních nástrojů při výuce na dálku více zde.)

  • Sociální partneři otevřou zdarma přístup spolupracující škole do svých e-learningových vzdělávacích školicích systémů, kde jsou k dispozici výuková videa k praktickým činnostem, zpravidla určená pro zácvik nových zaměstnanců.

Tuto zkušenost má Integrovaná střední školy automobilní Brno v oboru Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky, kde k výukovým materiálům firmy Agrotec mají přístup jak učitelé, tak žáci. Dobrou zkušenost mají také se školicím portálem, kde jsou k dispozici videa zaměřená na diagnostiku motorů či instalace, ke kterým jim nyní na omezenou dobu přístup zdarma.   

  • Firma umožní žákům externí přístup do interního školicího systému + její pracovník je průběžně v kontaktu s žáky (např. e-mailem), zasílá podklady ke studiu vč. ověřovacích testů (vhodnost konkrétních materiálů konzultovaná s pedagogem)

Na ISŠA v Brně se ve spolupráci s firmou Scania Česká republika vyučuje obor Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením na nákladní vozidla a autobusy. Vedoucí stipendijního programu „Mladí profesionálové Scania“ Radek Kindl se pokusil smysluplně zacelit výpadek praxe v servisech i ve škole tím, že umožnil při současném dodržení firemních bezpečnostních požadavků žákům, kteří nemají zaměstnanecký přístup do interního školicího systému, vzdělávat se formou externího přístupu. Žáci se tak mohou ve zřízené virtuální třídě vzdělávat ve všech tématech, se kterými se v průběhu odborné přípravy v 1.– 3. ročníku setkají.

Jedná se o cca 65 výukových materiálů a videí v rozsahu 25–40 minut. Zástupce zaměstnavatele je se žáky současně v denním kontaktu po e-mailu a zasílá jim aktuální podklady ke studiu – jde o technické novinky a zajímavosti, studijní materiály (např. biopaliva, elektrifikace vozidel, udržitelnost v dopravě atd.) a videa, která jsou k dispozici v anglickém jazyce opatřená českými titulky. Připraveny jsou také testy k ověření znalostí, potřebná je 80% úspěšnost.

Vhodnost originálních výukových materiálů firmy je diskutována s učitelem odborných předmětů ze školy, témata jsou rozepsána v souladu se „školními“ moduly, které škola v rámci modulární výuky vytvořila. Firmě jde také o to, aby žáci byli co nejlépe připraveni na závěrečné zkoušky. Žáci si pořizují výpisky, sledují doprovodná videa na Youtube, ale také formulují otázky, diskutují a následně pak získají prezentaci, kterou jim Radek Kindl připraví a rozešle. "Od 3. dubna jsme komunikaci se studenty ISŠA Brno jsme ještě o kousek vylepšili, provozujeme opravdovou on-line prezentaci a výuku v Microsoft Teams,“ říká pracovník firma Scania.

  • Vzdělávací programy školy vytvořené  v rámci projektů z veřejných zdrojů (případně ve spolupráci s firemními partnery) sdílet i pro potřeby škol s obdobými obory vzdělání

V řadě oborů existují pro odborné předměty často buď učebnice zastaralé, nebo v horším případě neexistují učebnice vůbec žádné. Některým školám se podařilo vytvořit si vlastní elektronické učebnice a výuková videa buď díky spolupráci se sociálními partnery, anebo díky projektům z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Protože jde o výstupy financované z veřejných zdrojů, jsou po dobu udržitelnosti projektu veřejně dostupné.

Následující příklady jsou určené zejména pro automobilní a elektro obory

Mezinárodní projekt Greenwheels, jehož partnerem byl NÚV (nyní NPI ČR) vytvořil otevřené vzdělávací materiály a výukové zdroje pro oblast provozu, oprav a servisu hybridních a elektrických vozidel, a to s využitím inovativních metod a přístupů, jako je kritické myšlení, vzdělávání založené na zkoumání, kolaborativní výuka, obrácená učebna, Peer Instructions atd. Výukové materiály volně dostupné z  https://lms.gwproject.eu/project/course/default.aspx?project=1&course=5&iw=gw

Následující příklady jsou určené zejména pro stavební obory SOU a SOŠ, ale nejen pro ně:

- Například materiály ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohyhttps://www.soubosonohy.cz/e-knihovna ; https://www.soubosonohy.cz/vyukova-videa.

- Řada učebnic pro nejrůznější obory vzdělání s výučním listem, ale nejen pro ně, je k dispozici také na webové knihovně eJMškoly Jihomoravského krajehttps://ejmskoly.publi.cz/

- Stavební obory mohou využít také webu: https://koordinuj.cz/. Tento informační web řeší jednotlivé stavební procesy od přípravy stavby, až po její demolici a přibližuje je prostřednictvím videí. Spolupracující firmy zde prezentují své postupy, technologie, které jsou doplněny o produktové linky. Kvalitativní obsah webu je garantován zástupcem Fakulty stavební ČVUT a je pomůckou pro doplnění možných zdrojů vzdělávání nejen studentů VŠ, ale také SŠ.

Zajímavá je rovněž interaktivní online učebnice „Stawebnice“, kterou vytvořili odborníci ze společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Je primárně určena pro vzdělávání v oblasti zděných staveb, tedy primárně pro stavební obory na SOŠ a SOU: https://www.heluz.cz/cs/s-pomoci-stawebnice-muze-studium-stavebnich-oboru-pokracovat. Aplikaci Stawebnice lze využít i pro samostudium a zdarma si ji stáhnout do chytrých telefonů, tabletů či notebooků. Je zaměřená na přípravu řemeslníků pro práci s moderními stavebními materiály. Učebnice obsahuje příručku, kde jsou teoretické informace, dále cvičení, na nichž je možné danou látku procvičit, a testy ověřující získané znalosti. Zajímavé tipy a rady jsou ukázány na videích. Uživatel se může přihlásit a ukládat si výsledky svých testů a cvičení. Pro učitele je připravena také možnost zkoušení žáků přímo přes aplikaci. (Firma již v minulosti vytvořila počítačovou hru Virtuální stavění.)

  • Využití virtuálních učeben

Virtuální učebnu lze částečně využít v odborném vzdělávání například při výuce svařování. Lze tak snížit počet hodin praktické výuky a ušetřit i náklady na spotřebovaný materiál. Pro začátečníky je to určitě metoda vhodná, bezpečná i atraktivní, je hned vidět kvalita svaru a k dispozici je tedy i okamžitá zpětná vazba. (Tato metoda však musí být později doplněna rovněž o praktickou výuku na reálných součástech, protože pouhou výukou na simulátoru se kvalifikace svářeče získat nedá.)

S velkorysou nabídkou pro kraje a školy přišla firma FESTO (didaktická divize), která dodává řadě škol nákladné průmyslové automatické a robotické systémy a mj. i didakticky zaměřené výukové sestavy.  Podrobnosti k bezplatnému uvolnění licencovaných programů včetně kontaktů na zástupce v jednotlivých krajích zde.

  • Videokonference s odborníky v tuzemsku i v zahraničí

Střední průmyslová škola dopravní v Praze 5, kde disponují potřebným vybavením i zkušenostmi, využívají software od CISCO, který umožňuje screening prezentace i hovořícího odborníka či učitele. Nedávno se tak podařilo zprostředkovat přenos z londýnského metra, včetně online diskuze s jeho strojvedoucím. Žákům lze předem zadat úkol nebo oblast, kterou mají sledovat, aby byli schopni se aktivně zapojit a zpracovali odpovídající výstup. Aktuálně ve škole využívají k výuce předmětu Praxe aplikaci Zoom (účastnit se může např. až 40 sledovatelů v jednom okamžiku na dobu 40 minut zdarma, obrazovku lze sdílet, nahrát a uložit pro pozdější práci se žáky). V následujícím období je plánována videopřednáška z centrálního dispečinku DP Hl. m. Prahy nebo v oblasti logistiky a ekonomiky na pokladní systémy či pohyb zboží.

  • Využití potenciálu fiktivních firem

Aktuální situace k tomu přímo vybízí – témata nebo podnikatelský záměr na přípravu a následný rozvoz jídel, výrobu ochranných štítů nebo přípravků pro šití roušek pomocí 3D tiskáren a různé sociální projekty žáky určitě zaujmou, navíc podpoří pocit sounáležitosti a vlastního aktivního příspěvku k řešení náročné situace.

  • Projektová výuka v odborných předmětech online

V rámci online projektové výuky lze pracovat i s prvky nové látky, kdy by žáci např. problémovou metodou pracovali online ve skupinách a připravili stručné výukové materiály pro ostatní. Může dojít na nejrůznější modelové situace, kdy si žáci na základě teoretických situací vymodelují různé postupy řešení nebo mohou být zadávány různé případové studie (např. obory veřejnosprávní či ekonomické, kdy je možné využívat aktuální situace pro vyhledávání různých informací a následnou práci s nimi – např. přehled daňových úlev pro OSVČ a výpočty s tím související, příprava podkladů pro soudní řízení ap., logistika dopravy – kalkulace nákladů, atd.) či práci s reálnými protokoly z laboratorních měření nebo postupy a návody při přípravě desinfekčních přípravků (chemické obory), postupy výroby roušek (textilní obory, obor aranžér), zpracování informačních letáků a tiskovin k současné situaci (grafické obory, IT obory), na jejichž zadání a následném vyhodnocování může participovat spolupracující odborník z praxe.

Žáci relevantních oborů mohou např. připravovat různé alternativní scénáře pro zajištění aktivit pro seniory (zdravotnické obory, sociální práce, pečovatelské služby), návrhy jídelníčků pro různé cílové skupiny v době karantény (zdravotnické obory, stravovací služby, obor kuchař, cukrář atd.). Zástupce ředitelky pro praktické vyučování SOŠ a SOU Městec Králové Luboš Šebek například doporučuje k výuce portál Kulinářské umění https://www.kulinarskeumeni.cz/. Sami ho ve výuce často využívají a mají s ním velmi dobré zkušenosti. V současné době je navíc jinak placená registrace zdarma. Registrovaní zájemci zde najdou profesionální receptury s nákladovou kalkulací, kvízy, ale mohou využít třeba video kurzy profesionálního vaření pro profesionály, školy, studenty, ale i pro hobby kuchaře. 

Při respektování určitých pravidel mohou také žáci připravovat krátká videa týkající se postupu při výrobě konkrétní věci, zpracování návodu, vlastního receptu, atd., které škola po jejich vyhodnocení a kontrole může následně umístit na své webové stránky nebo sociální sítě a podpořit jejich sledováním zájem o své obory a školu. Tento způsob může být zároveň motivační a v krizové době může posílit komunitní vědomí a komunikaci v rámci školy.

Mgr. Martina Kaňáková, garantka intervence Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli v projektu Podpora krajského akčního plánování

 Foto: Unsplash, fotobanka zdarma (Gryffyn M. on Unsplash)[1] §65 odst.1 Školského zákona č. 561/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů. Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava může být uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou rámcovým vzdělávacím programem. Pozn. Může jít o činnosti, které nelze v dostatečném rozsahu realizovat ve školním roce, jako např. sklizňové práce.