ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Praktické vyučování na SOŠ a VOŠ v době distanční výuky

Jak může vypadat praktické vyučování na SŠ a VOŠ v době, kdy jsou zavřené školy a není příliš reálný ani pobyt žáků na pracovištích zaměstnavatelů?

 

Zaměstnanecké svazy, cechy, asociace a další uskupení jako sociální partneři škol

Kontakty se zaměstnavateli dnes udržují prakticky všechny střední odborné školy. Pro některé se však významnými sociálními partnery stávají také řemeslnické cechy zastřešující obory, jež daná škola nabízí, zaměstnanecké svazy, asociace či další uskupení zaměstnavatelů.

 

Praktická příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zaměstnavatelé se někdy zdráhají vzít na svá pracoviště žáky s výchovnými problémy či specifickými vzdělávacími potřebami. Zpravidla také proto, že nemají dostatečnou trpělivost, znalosti ani personální kapacity na to, aby se jim mohli odpovídajícím způsobem věnovat. Přitom jde o žáky, kteří si odborné dovednosti a teorii osvojují podstatně lépe právě přímou, praktickou zkušeností. Získání pracovních návyků a poznání reálného pracovního prostředí je pro ně zejména s ohledem na hrozící předčasné ukončení studia velmi klíčové.

 

Spolupráce s odborníkem z praxe – (nejen) tandemová výuka

Působení odborníků z praxe ve škole patří mezi nejvýznamnější aktivity, které střední a vyšší odborné školy v oblasti odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli dělají.                                                                                                                                                                                                                    Tandemová výuka může mít různé podoby – v oblasti odborného vzdělávání je jednou z možností spolupráce pedagoga s odborníkem z praxe. Cílená orientace na problémy a úkoly vycházející z reálné praxe, informace o konkrétní práci a aktuálním dění v oboru, včetně osobních zkušeností a doporučení odborníka, nastavuje žákům nový pohled na učivo a zasazuje jeho obsah do nových souvislostí, které si při standardní výuce mnohdy neuvědomují, nebo podceňují jejich význam.

 

Jak nalézt vhodný mix odborného výcviku ve škole a u zaměstnavatele?

Panuje shoda, že pro žáky oborů H a L0 je zkušenost s reálným pracovním prostředím v rámci odborného výcviku klíčová. Ne vždy se ale školám daří zajistit tuto složku odborného vzdělání všem žákům a v požadované kvalitě. Tam, kde se to daří, jde většinou o kombinaci vhodné organizace odborného výcviku a dlouhodobé spolupráce s klíčovými zaměstnavateli.

 

Odborné praxe – kvalitně, dlouhodobě a klidně i v zahraničí

Odborné praxe v oborech kategorie M obecně trpí tím, že připomínají spíš delší exkurzi než reálnou ochutnávku budoucí profese a praktické ověření školou poskytnutého vzdělání. Zkušenosti ze škol ukazují, že ke kvalitě praxí přispívá navýšení jejich celkové délky, plánování a konkretizace obsahu praxí, zajištění zpětné vazby z proběhlé praxe – s uvedenými prvky stoupá přidaná hodnota praxe pro firmu i pro žáka. Důležitým prvkem kvality je také participace žáka na celém procesu zajištění praxe a s tím související motivace žáka.

 

Instruktoři praktického vyučování

S rostoucím zájmem zaměstnavatelů o praktickou přípravu žáků na pracovišti nabývá na důležitosti otázka vzdělávání instruktorů – pracovníků firmy, kteří se žákům věnují přímo na pracovišti. Jejich nespornou předností je každodenní praktická zkušenost v oboru, často ovšem potřebují podpořit ve schopnosti své dovednosti někomu předávat a také potřebují lépe znát širší vzdělávací kontext, ve kterém se žák pohybuje a který se v ledasčem může lišit od toho, co sami jako žáci zažili.  

 

Firemní odborná škola a stipendijní programy ve spolupráci se zaměstnavateli

Ideální spolupráce mezi zaměstnavateli a školou je, pokud umožňuje žákovi intenzivní kontakt s reálným pracovním prostředím a současně dochází díky zainteresování zaměstnavatelů ke zkvalitnění výuky ve škole. Důvody této komplexní spolupráce jsou nejčastěji prozaické. Především je jím nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce v příslušném výrobním odvětví. Příkladem nejtěsnějšího komplexního vztahu firmy a školy je zřízení odborné školy zaměstnavatelem. Další možnost cíleného vzdělávání pro praxi představují například stipendijní programy škol vytvářené ve spolupráci se zaměstnavateli.

 

Další vzdělávání a stáže učitelů

Středoškolští učitelé na stáži ve firmách, ale i na vysokoškolských pracovištích očima pedagogů samotných, z pohledů školy i hostitelů jednotlivých stážistů - to vše najdete v následujících inspirativních příspěvcích. 

 

Motivační programy pro žáky

Zaměstnavatelé stále častěji využívají možnosti poskytovat žákům stipendium a další motivační příspěvky (na stravování, ubytování či vzdělávání). Tyto příspěvky jsou až do výše 5.000,- Kč měsíčně daňově uznatelným nákladem, pokud se žák na základě smlouvy připravuje na výkon profese pro daného zaměstnavatele. 

 

Nastává čas pro dlouhodobou spolupráci

Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci patří k těm, které zpracovávají svůj první školní akční plán. Podle ředitele Jana Samšiňáka je příhodná situace pro dlouhodobou a komplexní spolupráci odborných škol a firem. A ŠAP k ní může pomoci.

 

Praktické vyučování jinak

Zajímavá inspirace: Z žákovských výtvorů se může veřejnost těšit celé roky a výsledky takového netradičního praktického vyučování přispívají k posílení trvalé hodnoty objektu či prostoru. Podobné příklady jsou zároveň ukázkou vzájemné spolupráce škol, firem, ale i profesních svazů zaměstnavatelů či dalších domácích, ale i zahraničních aktérů.  Díky dlouhodobé spolupráci se zaměstnavateli mohou žáci skládat i profilovou část své maturitní zkoušky na pracovišti a plnit reálné zadání podobné tomu, s nímž by se mohli setkat i v praxi. A to i v  řadě oborů z oblasti služeb, kde sice nevznikají výtvory trvalé hodnoty, jejich význam však není o nic menší. Typickým příkladem je gastronomie. 

 

Náborové aktivity aneb Dejte o sobě vědět!

Existuje celá řada způsobů, jak zviditelnit konkrétní školu a motivovat žáky a jejich rodiče, aby při vyplňování přihlášky ke studiu zvolili právě tuto, a ne jinou, vzdělávací instituci. Školní webové stránky, organizování dne otevřených dveří a různé burzy vzdělávací nabídky jsou už samozřejmostí. Proto školy hledají další způsoby, jak upoutat a vybudovat si v regionu dobré jméno. Řada škol při tom chytře využívá možností spolupracujících firem nebo zapojí do náboru své žáky. V některých oborech školám významně pomáhá profesní svazy.

 

Absolventi spojují školu s praxí

Obrovským přínosem pro každou školu je udržování kontaktů a pěstování další návazné spolupráce se svými absolventy. Přínos je ve zpětné vazbě, kterou mohou škole poskytnout k obsahu vzdělání, v přenosu jejich poznatků do prostředí školy. Obohacením může být i jejich zapojení do vzdělávacího procesu či chodu školy. 

 

Žákovské soutěže ve spolupráci s firmami

Soutěže žáků jsou jedním ze způsobů, jak zviditelnit odborné vzdělávání, posílit motivaci žáků, ukázat, jaké odborné znalosti a dovednosti mohou žáci ve škole získat. Pro školu to může být i příležitost, jak získat mezi zaměstnavateli nové partnery. V ČR se koná celá řada soutěží, žáci se účastní také mezinárodních klání, jakým je například Euroskills. Některé soutěže se konají ve spolupráci s cechy či jinými profesními uskupeními a existují také soutěže, ve kterých své dovednosti poměřují žáci přímo s profesionály. Přidanou hodnotou některých soutěží je společenská využitelnost jejich výstupů.