Motivační programy pro žáky

Zaměstnavatelé stále častěji využívají možnosti poskytovat žákům stipendium a další motivační příspěvky (na stravování, ubytování či vzdělávání). Tyto příspěvky jsou až do výše 5.000,- Kč měsíčně daňově uznatelným nákladem, pokud se žák na základě smlouvy připravuje na výkon profese pro daného zaměstnavatele. 

Součástí takové smlouvy bývá často závazek na straně zaměstnavatele nabídnout žákovi po řádném ukončení školy pracovní místo v oboru a na straně žáka povinnost v pracovním poměru po určitou dobu setrvat. MŠMT doporučuje, aby takovýto závazek činil žák teprve po dosažení 18 let. Zaměstnavatelé, kteří chtějí žáka motivovat ke vstupu do oboru a zavázat si ho již od 1. ročníku, toto doporučení ovšem často nerespektují a do smluvního vztahu s nezletilým žákem zapojují pro jistotu i zákonné zástupce, kteří ručí za vrácení vyplacených motivačních příspěvků zaměstnavateli, pokud žák školu nedokončí nebo po řádném ukončení u zaměstnavatele nenastoupí. V této souvislosti stojí za zmínku, že v sousedním Německu a Rakousku, kde funguje tzv. duální systém vzdělávání, uzavírají žáci učební smlouvu se zaměstnavatelem jen na dobu do získání kvalifikace a následný zaměstnanecký poměr absolventa a téhož zaměstnavatele vzniká sice často, ale na základě svobodného rozhodnutí obou stran. Důvodem je základní nastavení duálního systému koncipovat kurikulum a praktické vyučování ve firmě tak, aby žák svou produktivní prací (zejména ve vyšších ročnících) zhruba pokryl náklady zaměstnavatele.


Finanční motivace žáka je základ, ale sama o sobě nestačí

Pracovištěm otrokovické firmy Barum Continental projde ročně cca 60 žáků. Díky vyváženému přístupu k potřebám žáků a firmy se během tří let podařilo výrazně snížit dříve problematické absence při praktickém vyučování. Kromě stipendijního programu jsou klíčem k úspěchu také kvalitně proškolení instruktoři a vnímání žáků jako nedílné součásti pracovního kolektivu. Zároveň ovšem žáků v oboru Gumař-plastikář celkově ubývá a snahou školy i firmy zůstává tento stav zvrátit.

 

Správa železniční dopravní cesty a její NádraŽák

Jednou z nejvýznamnějších pobídek Správy železniční dopravní cesty je stipendijní program  „NádraŽák“.  Tento vtipně zvolený název evokuje nejen železničářskou tradici, ale především celoživotní vzdělávání, ke kterému mají lidé na železnici blízko.