Instruktoři praktického vyučování

S rostoucím zájmem zaměstnavatelů o praktickou přípravu žáků na pracovišti nabývá na důležitosti otázka vzdělávání instruktorů – pracovníků firmy, kteří se žákům věnují přímo na pracovišti. Jejich nespornou předností je každodenní praktická zkušenost v oboru, často ovšem potřebují podpořit ve schopnosti své dovednosti někomu předávat a také potřebují lépe znát širší vzdělávací kontext, ve kterém se žák pohybuje a který se v ledasčem může lišit od toho, co sami jako žáci zažili.  

Finanční motivace žáka je základ, ale sama o sobě nestačí

Pracovištěm otrokovické firmy Barum Continental projde ročně cca 60 žáků. Díky vyváženému přístupu k potřebám žáků a firmy se během tří let podařilo výrazně snížit dříve problematické absence při praktickém vyučování. Kromě stipendijního programu jsou klíčem k úspěchu také kvalitně proškolení instruktoři a vnímání žáků jako nedílné součásti pracovního kolektivu. Zároveň ovšem žáků v oboru Gumař-plastikář celkově ubývá a snahou školy i firmy zůstává tento stav zvrátit.

 

Jak si školy školí instruktory - článek převzatý z Učitelských novin

Jak se střední školy podílejí na školení instruktorů praktického vyučování? Více než stovka lektorů – učitelů středních škol, proškolila přes 1100 instruktorů praktického vyučování ve svých spolupracujících firmách. Mezi proškolenými lektory jsou i tři autorizované osoby pro ověřování profesní kvalifikace NSK "Instruktor u poskytovatele praktického vyučování". Dozvíte se, jak může škola přistoupit k vlastnímu proškolování instruktorů, kteří mají na pracovištích spolupracujících firem na starosti jejich žáky.

 

Co přináší profesní kvalifikace instruktorů?

Prvním v ČR, kdo získal osvědčení o profesní kvalifikaci „Instruktor u poskytovatele praktického vyučování“, je mladý instruktor Lukáš Rotta ze  společnosti HUSKY - KTW, s. r.o., v Jindřichově Hradci. S rostoucím podílem praktické výuky přímo na pracovištích zaměstnavatelů, vnímají školy i firmy potřebu cíleného vzdělávání instruktorů, ovšem rozsah takového vzdělávání se pohybuje na škále od několikahodinového proškolení až po získání zmiňované profesní kvalifikace.

 

INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

K tématu instruktorů se mohou  pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli v ŠAP objevit například následující cíle:

  • Proškolit lektory, kteří budou vzdělávat instruktory ve spolupracujících podnicích.
  • Získat a upravit si ve spolupráci s partnery kurz pro instruktory a vzdělávací materiály.
  • Proškolit instruktory ve spolupracujících podnicích.
  • Zajistit exkurzi instruktorů ze spolupracujících podniků do školy a školního provozu.
  • Získat zpětnou vazbu od instruktorů o připravenosti žáků a reflektovat ji v ŠVP/tematických plánech pro daný obor.
  • Pozvat vybrané instruktory jako odborníky z praxe do výuky (v tandemu s příslušným učitelem).

Provazba na další tematické oblasti:

  • Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Vzdělávání instruktorů i lektorů instruktorů může jako cíl figurovat pochopitelně také v oblasti rozvoje školy jako centra celoživotního učení. Opodstatněné to bude zejména v případě, pokud škola bude takové vzdělávání nabízet i dalším podnikům a vzdělavatelům, jako například školy, které jsou autorizovanými osobami pro PK NSK „Instruktor u poskytovatele praktického vyučování“.


Další zajímavé zdroje k tématu

  • Kurz pro instruktory praktického vyučování

http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/kurz-instruktor-praktickeho-vyucovani

Kurz byl pilotován v projektu POSPOLU, v současné době NÚV cca dvakrát ročně nabízí jednodenní proškolení lektorů kurzu, kteří si odnesou balíček studijních materiálů v elektronické podobě, který si mohou upravit dle vlastní potřeby.

  • Profesní kvalifikace „Instruktor u poskytovatele praktického vyučování“

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1356-Instruktor_u_poskytovatele_praktickeho_vyucovani/revize-1690

Na stránkách NSK je od roku 2017 k dispozici kvalifikační i hodnotící standard pro tuto profesní kvalifikaci a také seznam autorizovaných osob nabízejících zpravidla jak zkoušku tak kurz.

  • Publikace Instruktor

http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/instruktor

http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/instruktor-2015-pribehy-instruktoru-ocenenych-v-projektu

Publikace prezentuje příběhy žáky nominovaných instruktorů, kteří byli za svou práci oceněni v projektu POSPOLU.