Co přináší profesní kvalifikace instruktorů?

Prvním v ČR, kdo získal osvědčení o profesní kvalifikaci „Instruktor u poskytovatele praktického vyučování“, je mladý instruktor Lukáš Rotta ze  společnosti HUSKY - KTW, s. r.o., v Jindřichově Hradci. S rostoucím podílem praktické výuky přímo na pracovištích zaměstnavatelů, vnímají školy i firmy potřebu cíleného vzdělávání instruktorů, ovšem rozsah takového vzdělávání se pohybuje na škále od několikahodinového proškolení až po získání zmiňované profesní kvalifikace.

Před pěti lety Lukáš Rotta nastoupil jako kontrolor kvality do společnosti Husky – KTW, s.r.o., která se zabývá výrobou vstřikovacích forem na plastové obaly a díly užívané v potravinářském průmyslu, kosmetice a zdravotnictví. Když ve firmě vznikla nová pozice instruktora praktického vyučování, dlouho neváhal. Přihlásil se do konkurzu – a vyhrál. „Je to pro mě příležitost k dalšímu rozvoji, možnost dokázat víc,“ říká. Zkušenosti s vedením lidí měl z minulého zaměstnání, za sebou má roky práce s dětmi ve skautských oddílech a jako třicátník je žákům věkově blízko. Od začátku si však uvědomoval, že to zdaleka nestačí. „Instruktor musí připravit výukový program a koordinovat ho se školou, učit žáky, vést veškerou dokumentaci, znát všechno potřebné v oblasti bezpečnosti práce – člověk se bez vzdělávání neobejde,“ konstatuje Lukáš Rotta.

Fotolia_81384879_Subscription_XXL.jpg

Ještě než se otevřela možnost prezenčního vzdělávání instruktorů, vrhl se do samostudia.  

„Pomáhaly mi konzultace v rámci firmy ohledně BOZP i úzké kontakty a vstřícný přístup učitelů naší partnerské školy v Jindřichově Hradci,“ doplňuje. Ocenil i pomoc pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání a projektu P-KAP, kteří se věnují spolupráci škol se zaměstnavateli. „Doporučili mi důležité zákony i web s materiály, které se týkají praktické výuky na pracovištích. Vznikly v projektu POSPOLU a jsou dodnes aktuální.“

BOZP: první důvod pro školení instruktorů

Základní dvoudenní kurz pro instruktory praktického vyučování absolvoval Lukáš Rotta společně se zhruba deseti  kolegy z jiných firem.  Při prezenčním školení se podle něj instruktoři dozvědí informace, které by jim mohly při čistě individuální přípravě uniknout. „Například o ranním nástupu žáků na pracoviště, o váhových limitech  pro manipulaci s předměty nebo důležitá pravidla, jak správně postupovat v případě úrazu. Rozdíly jsou už v zápisu o úraze, pro který je potřeba použít jiný formulář než v případě úrazu zaměstnance. Neproškolení instruktoři mnohdy vůbec nevědí, že například žáka s tržnou ranou nemůžou jen tak naložit do auta a odvézt na ošetření, ale že je třeba nejprve kontaktovat rodiče a školu. Anebo že žáci musí být neustále pod dohledem instruktora – takže pokud by zrovna řešil zmíněný úraz, ostatní žáky buď převezme jiný instruktor, nebo by bez dozoru neměli pracovat.“

Od základů k osvědčení o kvalifikaci

Společnost Husky spolupracuje při odborné přípravě žáků s několika školami  v Sezimově Ústí, Táboře, Pelhřimově, Českých Budějovicích, Jihlavě, nejtěsnější partnerství však má se SOŠ a SOU Jindřichův Hradec – budoucí nástrojaři, zámečníci či strojní mechanici se po týdnu střídají ve škole a na pracovišti už od prvního ročníku. Příslušný podíl odborné praxe tu vykonávají také žáci maturitních oborů. Lukáš Rotta je instruktorem a koordinátorem spolupráce zároveň. Proto přivítal navazující vzdělávání s možností složit zkoušku a získat osvědčení o dosažení kvalifikace „Instruktora u poskytovatele praktického vyučování“.

Přípravný kurz absolvoval na Akademii řemesel Praha-SŠt, která je zároveň autorizovanou osobou  Národní soustavy kvalifikací (NSK) a realizuje i samotnou zkoušku. „Vždycky jsem se tu setkal se vstřícným přístupem, před zkouškou jsem mohl využít i osobních nebo telefonických konzultací,“ dodává. Zkouška k získání profesní kvalifikace obsahuje ústní, písemnou a praktickou část. Lukáš Rotta k tomu říká: „V rámci praktických testů jsem zpracovával práci na téma, jak začít nový školní rok. Její součástí byl i tematický plán praktického vyučování. Vycházel jsem z reálné situace na našich pracovištích, takže jsem se sice připravoval na zkoušku, ale zároveň všechno bylo velmi užitečné a praktické pro moji každodenní práci.“

Tematický plán i základy pedagogiky a psychologie

„S žáky prvních ročníků musím začít skutečně od začátku. Vysvětlit a ukázat jim všechny činnosti – měření, pilování, stříhání plechu, rýsování atd. Nesmíme samozřejmě zapomenout na dodržování bezpečnosti práce. Praktickou výuku je zároveň potřeba sladit s tematickým plánem školy,“ vysvětluje instruktor Rotta. Díky základům pedagogiky a psychologie ví, že ve fázi učení je nutné věnovat čas na zvládnutí a upevnění znalostí a dovedností. „Počítám s tím, že musím opakovaně vysvětlovat, ukazovat a pracovat s učni tak, aby se nebáli zeptat, když něčemu nerozumějí nebo jim to nejde. Klidně podruhé nebo potřetí,“ usmívá se.

V prvním ročníku je praktické vyučování zaměřené především na ruční práci. Instruktor Rotta se snaží žáky motivovat a „oživit“ jejich zájem seznamováním s dalšími pracovišti, s využitím CNC strojů apod. „Ve 2. a 3. ročníku už mohou pracovat na točivých strojích, na soustruhu, fréze. Díky tomu už dělají víc produktivní činnosti. Mohou například přímo ve výrobě opracovávat díly z měkčích materiálů nebo vrtat a závitovat. Začínají se víc zapojovat do chodu firmy. Vzhledem k tomu, že se podílejí jen na určité části výrobku, je dobré, aby viděli i kompletní formu. Pochopí, že nedělají nic zbytečně, že na ní mají svůj díl práce. Je to pro ně důležité a často pak říkají: na tomhle jsem dělal.“

Hodnocení žáků a motivační stipendium

Součástí práce instruktora je i hodnocení žáků. Promítá se nejen na vysvědčení, ale i do výše stipendia, které žáci od společnosti Husky KWT, s. r. o., dostávají. Vzhledem k tomu, že na výchově a vzdělávání budoucích odborníků se podílejí společně se školou, je práce s tímto motivačním nástrojem založená na spolupráci instruktora praktického vyučování s pedagogy školy. „Ve firmě jsme si stanovili pravidla chování žáků na pracovišti, takové desatero. Zahrnuje chování, píli, samostatnost, spolehlivost, respekt vůči starším kolegům, pravidla pro užívání mobilu apod. Součástí hodnocení žáků je také prospěch ve škole. Každé pololetí dostávám přehled o jejich průměrných známkách. To vše je třeba vzít v úvahu při zvyšování či snižování stipendií,“ vysvětluje Rotta.

Práce instruktora praktického vyučování je během na dlouhou trať, soudí. Na konci školního roku 2018/19 budou skládat závěrečné zkoušky první žáci, které po celé tři roky Lukáš Rotta jako instruktor vedl. To bude podle něj prvním „oficiálním potvrzením“, zda svou práci dělá dobře.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

K tématu instruktorů se mohou  pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli v ŠAP objevit například následující cíle:

  • Proškolit lektory, kteří budou vzdělávat instruktory ve spolupracujících podnicích.
  • Získat a upravit si ve spolupráci s partnery kurz pro instruktory a vzdělávací materiály.
  • Proškolit instruktory ve spolupracujících podnicích.
  • Zajistit exkurzi instruktorů ze spolupracujících podniků do školy a školního provozu.
  • Získat zpětnou vazbu od instruktorů o připravenosti žáků a reflektovat ji v ŠVP/tematických plánech pro daný obor.
  • Pozvat vybrané instruktory jako odborníky z praxe do výuky (v tandemu s příslušným učitelem).

Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Vzdělávání instruktorů i lektorů instruktorů může jako cíl figurovat pochopitelně také v oblasti rozvoje školy jako centra celoživotního učení. Opodstatněné to bude zejména v případě, pokud škola bude takové vzdělávání nabízet i dalším podnikům a vzdělavatelům, jako například školy, které jsou autorizovanými osobami pro PK NSK „Instruktor u poskytovatele praktického vyučování“.

 

Foto: Fotoarchiv NÚV

Další články na téma Instruktoři praktického vyučování