Finanční motivace žáka je základ, ale sama o sobě nestačí

Pracovištěm otrokovické firmy Barum Continental projde ročně cca 60 žáků. Díky vyváženému přístupu k potřebám žáků a firmy se během tří let podařilo výrazně snížit dříve problematické absence při praktickém vyučování. Kromě stipendijního programu jsou klíčem k úspěchu také kvalitně proškolení instruktoři a vnímání žáků jako nedílné součásti pracovního kolektivu. Zároveň ovšem žáků v oboru Gumař-plastikář celkově ubývá a snahou školy i firmy zůstává tento stav zvrátit.

Tříletý obor s výučním listem Gumař-plastikář je specifickým zaměřením oboru chemik a nabízejí ho jen dvě střední školy – v Hronově a v Otrokovicích. Právě v SPŠ Otrokovice probíhá úzká spolupráce s firmou Continental Barum spol. s r.o., kde žáci absolvují hlavní část odborného výcviku (ODV) zaměřeného na zpracování kaučukových směsí a výrobu plášťů pneumatik. Barum Continental Otrokovice je největším závodem na výrobu pneumatik v Evropě a s cca 5000 zaměstnanci je zároveň nejvýznamnějším zaměstnavatel ve zlínském regionu. Ve vztahu k praktickému vyučování žáků zprostředkovává nejmodernější technologie – strojní zařízení, nové přístupy k práci a v neposlední řadě i podnikovou kulturu. Vlastimil Volf z odboru rozvoje a vzdělávání firmy Continental Barum vede výcvikové středisko firmy a věnuje se žákům ze spolupracujících škol.

mature-2954603_1920.jpg

Vlastimil Volf byl v roce 2015 jedním z účastníků pilotního kurzu Instruktor, který vznikl v projektu Pospolu. Později se stal lektorem kurzu, který si od Národního ústavu pro vzdělávání převzal a adaptoval ho pro konkrétní potřeby své firmy, instruktorů ve výrobě a žáků. V současné době je ve firmě 98 proškolených instruktorů, kteří se věnují žákům. Firma pořádá školení instruktorů každoročně, vždy ve 3 turnusech po 20 lidech, a to na dvoudenním výjezdu. Dále bylo proškoleno 38 instruktorů individuálně. Při standardním školení nových instruktorů jsou zapojeni i vybraní učitelé samotné SPŠ Otrokovice. Pro pozici instruktora jsou vybíráni zaměstnanci, kteří nejsou zatíženi výkonovou normou a mohou se žákům více věnovat. Jde současně o zaměstnance, kteří se vzdělávání žáků věnovat chtějí.

Témata školení instruktorů i některé aktivity se každý rok obměňují. Pro inspiraci k inovacím a sdílení zkušeností se pan Volf vydává na návštěvy do středisek praktického vyučování nebo výcvikových středisek  jiných firem. Při vzdělávání instruktorů se klade důraz také na praktický nácvik jednání s různými typy žáků, využíváno je např. hraní rolí. Právě toto instruktoři podle zpětné vazby, kterou hlavní instruktor zjišťuje, ocenili nejvíc.

Instruktoři jsou odměňováni částkou 20 Kč/hod. S ohledem na certifikované úkony a operace i tematický plán výuky jsou někteří k vedení žáků využíváni více a jiní méně. Sami instruktoři své proškolení oceňují jako přínosné, protože jim usnadňuje přímou práci se žáky. Pozici hlavního instruktora ve firmě zastává pan Volf, který ve spolupráci se školou tvoří tematický plán odborného výcviku, stará se o veškerou administrativu, eviduje a kontrolu docházku, připravuje testy pro žáky, navrhuje odměny pro žáky i instruktory a rozděluje žáky do provozu k jednotlivým instruktorům ve výrobě. Každý den žáci absolvují v učebně na pracovišti hodinovou výuku teorie podle tematického plánu, kdy s nimi Vlastimil Volf probere konkrétní téma a žákům představí názornou ukázku v provozu. Používá jednak firemní učebnici gumárenské technologie, vydanou samotnou firmou pro vzdělávání žáků a nových zaměstnanců a také skripta, která pro žáky vytvořil sám kvůli vyšší názornosti a lepšímu pochopení. V závěru týdne pak žáci píší test ověřující jejich znalosti. Po hodinové výuce teorie žáky rozdělí do provozu jednotlivým instruktorům, kteří se jim pak u dané pracovní operace věnují po zbytek dne.

Program pro žáky se řídí především lidským přístupem, což byla také změna, kterou Vlastimil Volf prosadil a zavedl. Žáci se např. mohli podílet na úpravě své odpočinkové místnosti. Kromě snížení absence se za poslední tři roky zlepšilo rovněž hodnocení žáků.

Šlo přitom o kombinaci vstřícnosti a důslednosti jak na straně firmy, tak na straně školy. Ing. Radomil Hanulík, zástupce ředitele pro praktické vyučování ze SPŠ Otrokovice doplňuje, že zlepšení docházky a podstatné snížení absence žáků na odborném výcviku nastalo i díky školou zavedenému opatření. Jednalo se o snížení tolerované absence z 30 % na požadovaných 15 %,  a to včetně možnosti, aby si žáci mohli nahradit zameškanou výuku.

Finanční odměňování žáků

Provedené změny se týkaly také měsíčních odměn za produktivní práci žáků. Před rokem došlo k jejich navýšení u žáků 1. ročníků z 320 až na 800 Kč a u 2. ročníků ze 400 až na 1200 Kč. V případě neomluvené absence je žákům automaticky strženo 500 respektive 800 Kč. U žáků 3. ročníků byla odměna navýšena z 50 na 60 Kč/hod, tj. žáci si mají možnost při plném výkonu sáhnout až na 4200 Kč měsíčně.

Firma Continental Barum si uvědomuje důležitost zapojovat již žáky prvních ročníků s ohledem na získávání základních pracovních návyků, vedení k zodpovědnosti a k řádné docházce. Přístup  k nim je s ohledem na jejich věk samozřejmě specifický, a preferována je proto forma her a příběhů.

Continental Barum vyplácí žákům kromě odměny za produktivní práci navíc ještě firemní, motivační stipendia. Roli ve výši stipendií hrají známka z chování, nulové neomluvené absence, odpracovaný počet hodin ve firmě a v neposlední řadě také celkový průměr známek ze všech předmětů na vysvědčení. Do průměru 1,5 odměňuje firma žáky částkou 8000 Kč, do průměru 2,0 pak částkou 4000 Kč, do 2,5 pak mohou žáci získat 2000  Kč, a dokonce i ti, kteří mají do průměru 3,0, si přijdou na 1000 Kč. O stipendium si žáci u společnosti Barum Continental žádají a na základě splnění stanovených podmínek jim je vyplaceno.

Zhruba třetina absolventů s výučním listem dále pokračuje v nástavbovém studiu a do výroby tedy ihned nenastoupí. Continental Barum se žáky neuzavírá firemní smlouvu, která by je zavazovala nastoupit do firmy po skončení studia. Žák však může pouze v rámci poskytovaného firemního stipendia projevit zájem nastoupit po absolvování studia jako zaměstnanec firmy, ale samotné firemní stipendium ho k tomu rozhodně nezavazuje. Škola pak takovéto žáky po dohodě upřednostňuje k výkonu praxe (ODV) právě na pracoviště firmy Continental. Firma navíc podporuje i další studium při zaměstnání.

„U jiných firem, které s naší školou spolupracují při zavedení tzv. firemního žáka, je žák podchycen smlouvou se závazkem nástupu do zaměstnání po absolvování studia s poskytováním firemního stipendia dle obdobných stanovených podmínek a dále materiálního vybavení žáka a dalších forem podpory včetně zvýšených odměn za produktivní práci žáka. I u takovýchto žáků pak dochází ve druhém a třetím ročníku k jejich přidělování výhradně na pracoviště daných firem, aby si jej připravily na své podmínky“, dodává Ing. Hanulík.

Protože fluktuace je v tomto oboru vysoká a kvalifikovaných pracovníků přes veškerou snahu nepřibývá, začíná firma v současné době organizovat také programy pro žáky 8. – 9. tříd základních škol Zlínského kraje, exkurze do firmy spojené s exkurzemi do vědecko-technického parku Experimentárium (www.experimentarium-otrokovice.cz ) na SPŠ Otrokovice.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Inspirace pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, kde se v ŠAP mohou objevit například následující cíle:

  • Zajistit odborný výcvik u zaměstnavatele, který má proškolené instruktory nebo je ve spolupráci s ním proškolit.
  • Společně se zaměstnavatelem propagovat školu a související obor vzdělání
  • Společně se zaměstnavatelem vytvářet výukové materiály pro žáky
  • Přenášet část teoretické přípravy na pracoviště, jsou-li pro to vytvořeny vhodné podmínky
  • Zajistit žákům odpovídající odměnu za produktivní práci u spolupracujících podniků.
  • Změnit organizaci praktického vyučování tak, aby žák mohl trávit praktické vyučování na kvalitním firemním pracovišti.

Provazba na další tematické oblasti:

Rozvoj kariérového poradenství:

  • V oblasti osobního rozvoje žáků mohou aktivity podporovat odpovědný přístup k profesi a motivovat k rozvoji potřebných kompetencí. Spolupráce se zaměstnavateli u žáky buduje žádoucí pracovní návyky již v počátku studia.
  • V oblasti profesní orientace je přínosné především poznání reálného prostředí firem a možnost navázání bližších vazeb, které mohou vést k zaměstnaneckému poměru. Tomu napomáhá i přijetí žáka jako platné součásti firmy a důležitého elementu.
  • Zaměstnavatel jako jeden z těch, kteří se aktivně podílejí na propagaci spolupracující školy, která nabízí odbornou přípravu v oborech, které jsou pro firmu zásadní.
  • Prevence odchodu žáků mimo obor

 Další články k tématu instruktoři praktického vyučování

http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap/instruktori-praktickeho-vyucovani

Vzhledem k rostoucímu zájmu zaměstnavatelů o větší zapojení do praktické přípravy žáků a o zavádění prvků duálního vzdělávání nabývá na důležitosti téma pracovníků – instruktorů praktického vyučování a jejich přípravy. 

 Další články k tématu motivačních programů pro žáky

 http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap/motivacni-programy-pro-zaky

Zaměstnavatelé stále častěji využívají možnosti poskytovat žákům stipendium a další motivační příspěvky (na stravování, ubytování či vzdělávání). Tyto příspěvky jsou až do výše 5.000,- Kč měsíčně daňově uznatelným nákladem, pokud se žák na základě smlouvy připravuje na výkon profese pro daného zaměstnavatele.

Foto: Pixabay - fotobanka zdarma (Flender Funways z Pixabay)