SUPŠS Kamenický Šenov a mimoškolní aktivity (nejen) v časech pandemie

Nejen výklad, procvičování a ověřování učiva, škola je pro všechny zúčastněné důležitým místem sdílení zážitků a zkušeností, rozvíjení sociálních kontaktů, navazování kamarádství, přátelství a obrovským prostorem pro sociální učení. Při omezování prezenční přítomnosti tento prvek života tříd, kabitenů, sborovny i školy jako celku všem zúčastněným schází. SUPŠS v Kamenickém Šenově našla cestu,  jak neformální sociální kontakty udržovat i v čase distanční výuky.

Kromě distanční výuky připravila Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově žákům už při prvním uzavření škol na jaře 2020 nabídku aktivit pro volný čas a udržování neformálních sociálních kontaktů: Hospoda U Jelena, Vaření s Dášou, Káva na vychovatelně, kreativní výzva Bavte se uměním, filmový i čtenářský klub… Škola otevřela i online galerii pro prezentaci žákovských prací.

Pro komunikaci s rodiči zavedla online třídní schůzky v Google classroom, jichž se mohli účastnit i samotní žáci (tedy systém psychology doporučované tripartity podporující formativní hodnocení, jen v online balení) individuální online konzultace či konference s třídními učitele.

Zástupce ředitele Mgr. Jakub Jelínek představuje jednotlivé aktivity a zkušenosti s nimi, ale i plán, co zachovat i po návratu do běžné prezenční výuky. Příspěvek je součástí webináře Distanční vzdělávání – druhé kolo, jak na to?, který v říjnu 2020 uspořádali krajští odborní garanti projekt P-KAP Národního pedagogického institutu. Záznam celého webináře najdete v playlistu P-KAP na Youtube kanálu Národního pedagogického institutu.

                                                                                                                      

Dak, Foto z prezentace SUPŠS  v Kamenickém Šenově


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKNČÍ PLÁNY

ŠAP představuje vhodný nástroj, jak převést dlouhodobý strategický záměr směřování školy do podoby střednědobého plánu s jasně nastavenými cíli a s postupnými kroky, jimiž se mohou tyto cíle realizovat. ŠAP zároveň formuluje objektivně ověřitelné údaje a časový horizont, které umožní průběžně sledovat, jestli k vytčenému cíli skutečně směřujeme, a samozřejmě uvádí i osoby za toto směřování odpovědné. Velkou výhodou komplexně pojatého ŠAP je rozvoj jednotlivých segmentů, ale zároveň jejich funkční provazování a propojování, například formou spolupráce předmětových komisí i spolupráce napříč sborovnou, zapojením školního poradenského pracoviště, nepedagogických pracovníků školy a – jako v případě SUPŠS v Kamenickém Šenově – domova mládeže a jeho vychovatelek.

Při průběžné práci se školním akčním plánem lze včas odhalit případné překážky a reagovat na ně úpravou plánu. Díky tomu může škola poměrně rychle zareagovat i na neočekávanou situaci a rozvinout nové, situaci odpovídající aktivity – a po jejich zhodnocení rozhodnout, jestli je vhodné některé z nich v určité míře zakomponovat i do běžného života školy.

Inicitativa a tvořivý přístup ve značně zátěžové situaci prvního lockdownu je dobrým příkladem Podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě formou osobního vzoru, který vysílají pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy směrem k žákům a jejich rodičům.