Zlínský

Beskydy.jpg Prioritními oblastmi jsou ve Zlínském kraji rozvoj kompetencí k podnikavosti, tvořivosti a iniciativě následovaný rozvojem polytechnického vzdělávání. Obě témata jsou vnímána jako průřezová a KAP plánuje jejich rozvoj na všech stupních vzdělávání, vztah k polytechnice systematicky podporuje již u nejmladších dětí v mateřských školách. Třetí nejvýznamnější oblastí je odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, na který cílí i další prioritizovaná oblasti – kariérové poradenství.

První i druhý KAP se zaměřuje systematicky na podporu podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Začíná u přípravy pedagogů, zdůrazňuje význam koordinace činností a aktivit školy prostřednictvím koordinátora - pracovníka školy, který se bude starat o  rozvoj aktivit  na podporu podnikavosti a koordinovat činnosti ostatních pracovníků školy.  Dalším významným cílem je vzdělávání pedagogů  a spoluprace pověřených pracovníků školy s firmami a dalšími partnery.  Pozornost KAP dále míří na zvyšování dovedností žáků a stimulaci jejich zájmu o podnikání. Kraj podporuje tvorbu výukových materiálů a pomůcek pro žáky,  začlení projektových dnů s podporou podnikavosti do výuky, společné projekty škola a firem, zapojení podnikatelů do výuky aj.  KaP I i II zdůrazňuje rovněž rozvoj finanční gramotnosti žáků. Kraj počítá i se sdílením metodických materiálů, které budou ve školách postupně vytvářeny, na krajském portálu Zkola.cz.


V oblasti polytechnického vzdělávání jde rovněž o soustavné a cílené zvyšování zájmu o technické a přírodovědné obory od mateřských po střední školy, které na prvním místě akcentuje zejm. KAP II. Součástí je vzdělávání pedagogů, finanční zabezpečení, využívání příležitostí, vytváření podmínek, vč. maximálního využíván možností financování aktivit ze šablon. K doporučeným opatřením patří např.: podporá kvalitního vybavení řemeslných oborů na SŠ, aktivní spolupráce SŠ se ZŠ (sdílení laboratoří a dílen ve výuce i v rámci volnočasových aktivit , příprava metodických materiálů, motivační akce). KAP navrhuje posílit výuku přírodovědných předmětů v rámci volitelných předmětů, lepší využívání ICT ve výuce, podporu mezinárodní i regionální mobility, mnohostranné zapojování odborníků do vzdělávání v teoretické i praktické části (tandemová výuka, podíl na tvorbě ŠVP, zapojení do náboru i závěrečných zkoušek). Součástí podpory polytechnických oborů je i další vzdělávání pedagogů. KAP podporuje také environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v MŠ, ZŠ i SŠ.


V oblasti odborného vzdělávání je prioritou KAP I i II podpora oborů, jejichž absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce, a partnerská spolupráce škol se zaměstnavateli, provázání obsahu odborného vzdělávání s potřebami praxe.  Zaměstnavatelé se mají zapojovat do vzdělávání počínaje projednáváním změn v oborové struktuře škol, vedle již standardních modelů spolupráce se SŠ se mají podílet také na aktivní spolupráci SŠ a ZŠ. Zlínský KAP výslovně akcentuje také podporu vyššího odborného vzdělávání v souvislosti s potřebami zaměstnavatelů v regionu. 


Ke zvýšení šancí na uplatnění absolventů má přispívat též kariérové poradenství. Zatímco v období KAP I byla pozornost orientována na vytvoření samostatné pozice kariérového poradce ve školách, v období KAP II je cílem zlepšení systému školního kariérového poradenství v rámci školních poradenských pracovišť. KAP II počítá s rozšířením kvalitního informačního systému kariérového poradenství pro žáky rozšířením krajského školského portálu zkola.cz o modul zaměřený na svět práce a zaměstnavagele regionu.


Další podporovanou oblastí ve Zlínském kraji je celoživotní učení - KAP deklaruje podporu škol jako funkčních center celoživotního vzdělávání, vč. pozornosti, kteru je třeba věnovat přípravě pedagogických pracovníků a  využívání marketingových nástrojů pro posílení této role škol a zvýšení zájmu veřejnosti.Odborný garant ve Zlínském kraji


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

  • KAP I - dokumenty ke stažení

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí 

Období KAP II

  • KAP II - dokumenty ke stažení

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Zlinsky_kraj_shrnuti


PŘÍKLADY INSPIRATIVNÍ PRAXE ZE ŠKOL V KRAJI