Dění v projektu červenec až září 2014

1. Realizace klíčových aktivit:

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Byla ukončena k 31. 12. 2013.

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Pokračovala příprava příkladů dobré praxe v oblasti podpory žáků se sociálním nebo zdravotním postižením, případně znevýhodněním. Jsou zpracovávány příklady Program Rozlety - Nová škola, o.p.s a Mentoring  - IQ Roma servis, o.s.

Bylo zahájeno zpracování příručky opatření v oblasti prevence předčasných odchodů ze středních škol.

V rámci evaluace využití příkladů dobrých praxí z oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání proběhlo zpracování dat z monitorovací fáze evaluace, na jejímž základě bylo vybráno a vytvořeno 6 metodik využití nástrojů prevence předčasných odchodů ze škol a ty jsou ověřovány na školách (Adaptační kurz, dny třídy, individuální práce s ohroženým žákem, komunikace školy s žáky a rodiči před nástupem do 1. r., realizace kulatých stolů ve škole a uzavírání smluv o plnění školních povinností).

Aktivita 03Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

Po sběru dat o vzdělávací nabídce proběhlo jejich čištění a data byla vložena do systému ISA+ na www.infoabsolvent.cz. Na konci srpna započal také dosběr údajů u škol, které dotazníky SET nevyplnily.

Probíhala průběžná aktualizace a kontrola informací uvedených na ISA+ (vkládání nových publikací, aktualizovaných statických a dynamických stránek, nahlášené opravy ke vzdělávací nabídce škol, kontrola funkcí a propojenosti v ISA+ atd.).

Byla finalizována a odsouhlasena zadávací dokumentace k výběrovému řízení na další multimediální ukázky vybraných oborů vzdělání středních škol.

Byly zpracovány a vloženy do systému na www.infoabsolvent.cz tři publikace:

-       Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 - 2013

-       Přechod absolventů středních škol na trh práce - vybrané skupiny maturitních a učebních oborů

-       Úspěšnost absolventů SŠ ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání – 2014

a byly připraveny či aktualizováno 8 statických stránek a aktualizována data ke 3 dynamickým stránkám.

Pracuje se na metodickém materiálu k využití obsahu sekce Absolventi a trh práce.

Je připravována publikace Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2014.

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

V Centru kariérového poradenství probíhala přímá a nepřímá poradenská podpora v oblasti kariérového poradenství a využívání informačního systému ISA+.

V sekci Jak na to ISA+ byly aktualizovány statické stránky o přijímacím řízení na středních školách, včetně termínů a informací o ověřování jednotných testů přijímací zkoušky na maturitní obory vzdělání v letošním školním roce a revidovány statické stránky s nabídkou pracovních portálů pro žáky SŠ a pro dospělé.

Na základě připomínek tutorů z ICM z ověřování ve školách byly upraveny pracovní listy pro žáky. Nově byl vytvořen vstupní list, 5. a 6. pracovní list pro žáka a rozpracován metodický list pro učitele na téma exkurzí žáků ve firmách.

Byla zpracována průběžná evaluační zpráva o činnosti poradenského pracoviště CKP.

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství a ověření možností organizační a metodické podpory k využívání systému ISA+ a informací v něm obsažených

Pokračoval volně přístupný režim vzdělávací podpory eKariéra a eKariéra+ a průběžně byla zajišťována podpora uživatelů formou e-mailové komunikace s administrátorem.

Pokračovaly práce na přepracování a aktualizaci témat e-learningového vzdělávání eKariéra a eKariéra+ do podoby studijních materiálů eKariéraT.

Pokračovala spolupráce s tutory – spolupracovníky z ICM při ověřování metod práce s informačním systémem ISA+ na školách. Ověřují se především možnosti mentorské práce s pedagogy škol: seznámení se systémem ISA+ a jeho využitím, realizace besedy ve škole se žáky k využití ISA+, práce s žáky v počítačové učebně se systémem ISA+ a ověření výukového materiálu  - pracovních listů pro průřezové téma Člověk a svět práce na ZŠ.

Byly shromážděny záznamy tutorů o ověřování uvedených metod a zpracovány do podoby II. průběžné dílčí zprávy.

Byla zahájena příprava na školení spolupracovníků – tutorů z ICM na další období spolupráce (říjen 2014 – únor 2015). 

 

2. Řízení projektu

V MO proběhlo 17. jednání KV, kde byla MZ přijata, uskutečnilo se 5 porad řídicího týmu ke sledování, koordinaci a plánování pracovních činností, publicity, výběrových řízení aj.

Byly vypořádány připomínky odboru CERA k 17. MZ. Připomínkování proběhlo v poměrně krátkém čase a vstup do Benefitu včas otevřen.

Bylo vyhlášeno připravované VŘ „Multimediální prezentace vybraných oborů vzdělání středních škol“- pro vytvoření dalších ukázek a zahájeno vytváření podkladů pro scénáře.

Byly poskytnuty datové podklady pro tvorbu Dlouhodobého záměru MŠMT.

Byly podávány informace o vývoji v projektu na koordinačních poradách HM a poradách vedení NÚV.

Jsou zpracovávány různé přehledy z dat produkovaných pro Informační systém.

 

3. Publicita projektu

Školy, zaměstnavatelé i všechny zainteresované instituce jsou informovány o smyslu a průběhu projektu prostřednictvím bulletinu Vzdělávání.

Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy či poskytují informace pro různé zájemce, zejména pro novináře našich deníků. V tomto období šlo o 22 podkladů, např.: Zpracování přehledu škol, oborů a počtů žáků v zemědělských oborech pro Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity, Přehled o nezaměstnanosti žáků v oborech vyučovaných soukromými školami pro Asociaci soukromých škol, Dlouhodobý vývoj proporcí vzdělanostní struktury, výklad, vývoj podílu všeobecné a odborné složky vzdělávání a praxe žáků pro Daniela Municha, experta a poradce HK, podklad pro p. ministra k problematice nedostatku učňů, vč. krajského pohledu, jak získat žáky do učebních oborů pro tiskové odd. MŠMT atd.

Jsou připravovány podklady či poskytovány informace novinářům, např. rozhovor k problematice predikcí a záměru finanční podpory vybraných oborů vzdělání pro redaktorku MF Dnes, Informaci o přípravě řidičů nákladní dopravy, vč. vývoje počtů pro tiskově odd. MŠMT - pro Aktuálně.cz – podrobněji v přílohách MZ.

Významný je i zájem MŠMT o informace z projektu ve vztahu k přechodu a uplatnění absolventů na trhu práce a potřebách zaměstnavatelů i dalších okruhů, zejména ve vztahu k řešením predikcí požadavků trhu práce na odborné vzdělávání.

 

4. Výběrová řízení

V tomto monitorovacím období bylo připraveno výběrové řízení na multimediální ukázky vybraných oborů vzdělání středních škol.

 

5. Čerpání financí

V rámci 18. monitorovací zprávy je požadována za partnera částka  2 342 789,33 Kč.

V rámci kapitoly 1. Osobní výdaje byla čerpána částka 2 045 357,00 Kč, z toho 1 381 501,00 Kč v položce výdaje na odborné zaměstnance a 151 665,00 Kč v položce výdaje na administrativní zaměstnance. V tomto monitorovacím období bylo čerpáno 221 550,00 Kč na DPP odborníků.

V rámci kapitoly 2. Cestovní náhrady nebyla čerpána žádná částka.

V rámci kapitoly 3. Zařízení nebyla čerpána žádná částka.

V rámci kapitoly 4. Místní kancelář byla čerpána částka 95 714,13 Kč. Z toho 11 398,- Kč na nákup kancelářského materiálu – obálek a 84 316,13 Kč na režijní náklady a to ve složení 20 038,28 Kč v položce 4.2. Telefon, poštovné, fax, 4.3.1. Energie 31 172,58 Kč a 4.3.2. Ostatní služby 33 105,27 Kč.

V rámci kapitoly 5. Nákup služeb bylo čerpáno 201 718,20 Kč. Největším výdajem bylo zajištění tisku publikace "Uplatnění absolventů" od firmy Unipress spol. s r.o. ve výši          105 905,- Kč, dalším výdajem bylo zajištění workshopu dne 2.6.2014 ve výši 47 099,- Kč firmou Leones Production, spol. s r.o. a balení a distribuce publikace ve výši 41 671,70 Kč.  V monitorovacím období byla také uskutečněna platba za zajištění provozu eKariéra+  ve výši 7 042,50 Kč.

Od zahájení realizace projektu bylo vyčerpáno 49 495 857,33 Kč z celkového rozpočtu, který činí 57 717 813,- Kč, je tedy vyčerpáno 86 % rozpočtu.