Dění v projektu duben až červen 2014

1. Realizace klíčových aktivit:

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Byla ukončena k 31. 12. 2013.

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Zahájena další etapa sběru příkladů dobrých praxí na podporu žáků se sociálním a zdravotním postižením a znevýhodněním s důrazem na mimoškolní aktivity realizované školami a neziskovými organizacemi.

Pro evaluaci využití příkladů dobrých praxí z oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání byl dokončen sběr evaluačních formulářů. Byla zahájena interpretace dat, následně byly vybrány nástroje, o jejichž pilotní ověření v praxi projevily školy největší zájem.

Osloveny autorky příkladů se žádostí o dopracování podrobné metodiky vybraných nástrojů.

Aktivita 03Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

Probíhaly práce na přípravě a byl uskutečněn sběr dat SET. Byl zpracován návod s pokyny k čištění databáze.

Byla získána databáze vzdělávací nabídky VŠ a nahrána do systému ISA+.

Průběžně byl aktualizován obsah ISA+.

Probíhala příprava výběrového řízení na nové filmové ukázky pro systém ISA+.

Byla zpracována každoroční souhrnná publikace „Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2013“. Publikace byla vytištěna a rozeslána na všechny základní školy (s 9. třídou), střední a vyšší odborné školy, na poradenská pracoviště Úřadu práce, do PPP a do ICM a dalším zainteresovaným subjektům.

Šetření absolventů: pokračovalo zpracování dat a realizace analýz.

Šetření zaměstnavatelů v kvartéru - vydána a rozeslána publikace „Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru“. Byly vytvořeny 2 nové statické stránky a aktualizovány 2 dynamické stránky.

Publikace „Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza“ byla rozmnožena a rozeslána odborným pracovníkům MŠMT, NÚV, OŠ KÚ, ÚP, zástupcům zaměstnavatelů ad. 

Byla zpracována srovnávací analýza ze šetření zaměstnavatelů z let 2004 – 2013.

V ISA+ byly aktualizovány 3 statické a 1 dynamická stránka informující o přechodu absolventů do terciárního vzdělávání.

Byla uveřejněna statická stránka o možnostech stáží ve firmách pro absolventy a 3 statické stránky, které radí, kam se mohou žáci obrátit se svými problémy.

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

V Centru kariérového poradenství probíhala přímá a nepřímá poradenská podpora.

Byl vytvořen 3. pracovní list pro žáky, který je ověřován v základních školách a zahájeny práce na 4. pracovním listu.

Proběhla instalace, nastavení a testování nového technologického vybavení v CKP.

Byl vytvořen návrh dodání a zprovoznění telekomunikačních technologií podporujících mobilitu a dostupnost poradce i mimo CKP.

Byly také zahájeny práce na průběžné zprávě k aktivitě 4.

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství a ověření možností organizační a metodické podpory k využívání systému ISA+ a informací v něm obsažených

E-learningový systém vzdělávací podpory eKariéra a eKariéra+ dále funguje v tomto monitorovacím období ve volně přístupném režimu, nyní již bez přímé tutorské podpory.

Probíhaly přípravné práce na přepracování a aktualizaci témat e-learningového vzdělávání do podoby studijních materiálů eKariéraT. Byl analyzován obsah modulů eKariéra a eKariéra+ a výstupy z workshopů s účastníky e-learningu.

Pokračovala spolupráce s tutory-spolupracovníky z ICM při ověřování metod mentorské práce s pedagogy ve vztahu k informačnímu systému ISA+ na školách: seznámení se systémem ISA+ a jeho využitím, realizace besed ve škole se žáky k využití ISA+, práce se žáky v počítačové učebně se systémem ISA+.

Byly získány záznamy z ověřování výše uvedených metod a zpracovány do dílčí zprávy.

Byl připraven a zrealizován workshop k hodnocení možností metodické podpory využívání informačního systému ISA+ na školách. Byly hodnoceny použité metody podpory, diskutovalo se o ověřování možností podpory práce s ISA+.

 

2. Řízení projektu

V MO proběhlo 16. jednání KV projektu dne 23. 4. 2014 a MZ byla bez problémů schválena.  

V průběhu MO se uskutečnilo 5 porad řídicího týmu. Porady se zaměřovaly na sledování, koordinaci a plánování pracovních činností, publicity, výběrových řízení aj., vč. finančních prostředků.

Byly vypořádány připomínky odboru CERA k 16. MZ. Problémem bylo dlouhé posuzování MZ č. 15, které znemožnilo běžným způsobem pokračovat v přípravě MZ č. 16.

Probíhala komunikace s MPSV a MŠMT ke zkvalitnění údajů o nezaměstnaných absolventech.

Byl zpracován přehled všech dat o trhu práce a související problematice, proběhlo zpracování materiálu k prognózování potřeby absolventů na trhu práce pro MŠMT.

Byla dokončena a rozeslána publikace „Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2013“ (na všechny ZŠ, SŠ a VOŠ).

Byla připravena zadávací dokumentace VŘ  „Multimediální prezentace vybraných oborů vzdělání středních škol“.

Dne 13. 6. 2014 proběhlo jednání Expertní skupiny, připravena prezentace o průběhu a výsledcích práce v uplynulém období a k problematice neuznatelných nákladů. ES nevyjádřila k projektu žádné výhrady.

Byly podávány informace o vývoji v projektu na poradách vedení NÚV.

Byly zpracovány námitky k některým závěrům Protokolu č. 33/2013-401 o výsledku veřejnosprávní kontroly čj. MSMT-35332/2013-9 ze dne 28. dubna 2014, odeslána informace o zajištění nápravných opatření pro vedoucí kontroly a odeslán návrh na podstatnou změnu.

 

3. Publicita projektu

Školy, zaměstnavatelé i všechny zainteresované instituce jsou informovány o smyslu a průběhu projektu prostřednictvím bulletinu Vzdělávání.

Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy či poskytují informace pro různé zájemce, zejména pro novináře našich deníků. V tomto MO se jednalo např. o informace k výuce a počtu žáků ve víceletých oborech G, doplňující informace k šetření absolventů po 3 letech, odpovědi na otázky pro přílohu o zaměstnavatelích, podklady k problematice nedostatku žáků v učebních technických oborech, informace k zájmu o obory vzdělání a vývoji struktury, informace k podílům absolventů škol pokračujících v terciárním vzdělávání.

Významný je i zájem o informace z projektu ve vztahu k přechodu a uplatnění absolventů na trhu práce a potřebách zaměstnavatelů i dalších okruhů, které po nástupu nového ministra projevuje jak skupina 2 MŠMT, tak tiskový odbor. Zde je potřebné zmínit zejména zpracování materiálu „Zvyšování relevance odborného vzdělávání požadavkům trhu práce“.

 

4. Výběrová řízení

V tomto monitorovacím období proběhlo výběrové řízení:

Dodávka tiskových služeb – Minitendr - tisk publikace „Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2013".

 

5. Čerpání financí

V rámci 17. monitorovací zprávy je požadována za partnera částka 1 959 217,50 Kč.

V rámci kapitoly 1. Osobní výdaje byla čerpána částka 1 817 260,00 Kč, z toho 1 251 797,00 Kč v položce výdaje na odborné zaměstnance a 112 928,00 Kč v položce výdaje na administrativní zaměstnance. V tomto monitorovacím období bylo čerpáno 170 675,00 Kč na DPP odborníků.

V rámci kapitoly 2. Cestovní náhrady nebyla čerpána žádná částka.

V rámci kapitoly 3. Zařízení nebyla čerpána žádná částka.

V rámci kapitoly 4. Místní kancelář nebyla čerpána žádná částka.

V rámci kapitoly 5. Nákup služeb bylo čerpáno 141 957,50 Kč. Největším výdajem bylo zajištění databáze vysokých škol ve výši 84 700,- Kč, dalším výdajem bylo grafické zpracování publikace ve výši 26 000,- Kč a realizace dotazníkového šetření od firmy Mareco Praha, s.r.o. ve výši 22 990,- Kč.  V monitorovacím období byla také uskutečněna platba za zajištění provozu eKariéra+  ve výši 7 042,50 Kč a platba za výběr údajů od Českého statistického úřadu ve výši 1 225,- Kč.

V rámci 16. ŽoP byla požadovaná suma za sledované monitorovací období zkrácena 
o 39 134,09 Kč, z toho organizaci NÚV o 38 962,51 Kč a MŠMT o 171,58 Kč.

Od zahájení realizace projektu bylo vyčerpáno 47 153 068,00 Kč z celkového rozpočtu, který činí 57 717 813,- Kč, je tedy vyčerpáno 82 % rozpočtu.

 

6. Různé

V rámci schvalování 16 MZ došlo k výraznému opoždění, které bránilo možnosti řádně a včas zpracovat elektronickou MZ č. 17.