Dění v projektu duben - červen 2015

Informace o projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství ve 21. monitorovacím období: duben - červen 2015

Závěr projektu

 

1. Realizace klíčových aktivit:

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Byla ukončena k 31. 12. 2013.

Ostatní aktivity byly zdárně ukončeny k 30. 6. 2015.

 

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

V rámci aktivity byla:

 • Vydána publikace: Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol - příručka opatření, v nákladu 2000 ks.
 • Vydána Metodika využití příkladů dobrých praxí v oblasti podpory vzdělávání a integrace žáků se znevýhodněním (zdravotním i sociálním) v praxi škol.
 • Připravena zpráva o ověřování Evaluace metodik z oblasti prevence a intervence předčasných odchodů ze škol. Zpráva o ověřování metodik.
 • Zpracován komplex 7 statických stránek s příklady aktivit a dobrých praxí v oblasti podpory vzdělávání a integrace žáků se znevýhodněním (zdravotním i sociálním).

Aktivita 03Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

 • Do ISA+ bylo začleněno 20 nově vzniklých videoukázek, byly vydány i na CD.
 • Byla vytvořena nová podsekce v sekci KAM NA ŠKOLU - obory, školy a profese s názvem Výběr podle činností a pracovišť.
 • Byla naimportována aktuální vzdělávací nabídka vysokých škol v ČR.
 • Bylo připraveno a do ISA+ vloženo 8 nových publikací:
  • Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014,
  • Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol - příručka opatření,
  • Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000-2025,
  • Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2015,
  • Evaluace metodik z oblasti prevence a intervence předčasných odchodů ze škol,
  • Metodika využití příkladů dobrých praxí v oblasti podpory vzdělávání a integrace žáků se znevýhodněním (zdravotním i sociálním) v praxi škol,
  • Metodický materiál k využívání sekce Absolventi škol a trh práce,
  • Metodický materiál k využívání informačního systému www.infoabsolvent.cz (ISA+) - Výběr oborů podle obrázků a Souborné informace ke skupině oborů vzdělání.
 • Do ISA+ bylo vloženo 22 obsahových modulů e-Kariéra přepracovaných do podoby studijních materiálů (sekce Jak na to).
 • Do ISA+ byly vloženy nově zpracované charakteristiky a perspektivy 60 profesních skupin a 26 odvětví ekonomiky.
 • Do ISA+ bylo vloženo 6 metodik z oblasti prevence a intervence předčasných odchodů.
 • Byla upravena sekce Bez bariér až na trh práce / žáci se sociálním znevýhodněním – nové statické stránky.
 • Vloženy statické stránky příkladů dobré praxe při hledání zaměstnání.
 • Aktualizována data a text k dynamické stránce ke struktuře nově přijatých žáků a absolventů

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

 • Byly revidovány a aktualizovány obsahy tří modulů e-learningového vzdělávání eKariéra a upraven modul Orientace ve vzdělávací soustavě.
 • Zpracovány a vloženy texty článků Příprava na práci v zahraničí, Chystám se do zahraničí, články pro dospělé zájemce o vzdělávání jako podpora dalšího vzdělávání.
 • Zpracována Závěrečná zpráva o činnosti CKP.
 • Zpracována Zpráva o vyhodnocení plnění indikátoru projektu k modernizaci a technologické inovaci CKP.
 • Připraveno Koncepčně řešené, technicky dobře vybavené a fungující informačně-poradenské pracoviště,  které se opírá o datovou základnu ISA+.

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství a ověření možností organizační a metodické podpory k využívání systému ISA+ a informací v něm obsažených

 • Provozován volně přístupný režim e-learningového vzdělávacího systému eKariéra.
 • Zajištěna metodická a technická podpora jeho uživatelů.
 • Přepracována a aktualizována témata e-learningového vzdělávání eKariéra a eKariéra+ do podoby studijních materiálů pro sekci Jak na to.
 • Připraven datový soubor s údaji úkolů tutorů ICM z procesu ověřování metod prací s ISA+ na školách.
 • Zpracována Závěrečná evaluační zpráva o průběhu ověřování metod prací s ISA+ na školách.

 

Celkové vyhodnocení projektu VIP Kariéra II – KP

Projekt Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy byl zahájen 1. 5. 2010 s délkou 3 roky, později byl na základě souhlasu expertní skupiny třikrát prodloužen, neboť byl považován za úspěšný a užitečný.

V začátku projektu bylo hlavní úsilí věnováno přípravě rozvoje a inovace systému informační, metodické a vzdělávací podpory kariérového poradenství, tj. internetovému informačnímu systému ISA+ a vytvoření e-learningového vzdělání pro výchovné-kariérové poradce i další pedagogické pracovníky škol.

V průběhu projektu byly úkoly plněny v plánovaných termínech.  Byla dokončena rozsáhlá zakázka Inovace a další rozvoj systému ISA+, v jejímž rámci došlo k inovaci a přepracování původního Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce. Spolu s vytvořením Profitestu  a souboru 41 filmových ukázek technických oborů vzdělání vznikl rozsáhlý kvalitní systém odpovídající potřebám kariérového poradenství.

Ke zlepšení informačně poradenských služeb v resortu školství přispělo i e-learningové vzdělávání pro 3500 frekventantů, významné bylo i poskytování poradenských služeb v rámci činnosti CKP, vytváření a realizace marketingové podpory i evaluace využívání systému ISA+ i e-learningového vzdělávání.

Výrazná pozornost byla věnována i žákům se znevýhodněním zdravotním i sociálním, pro ně byla koncipována sekce Bez bariér až na trh práce.

Prodloužení trvání projektu posloužilo k navýšení přidané hodnoty projektu. Kromě navýšení počtu výstupů šlo zejména o ověření možnosti organizačního a metodického vedení kariérového poradenství a výuky tématu Člověk a svět práce ve školách k lepšímu využívání informací o uplatnění absolventů na trhu práce za použití pracovních listů pro žáky.  

Je možno konstatovat, že byl splněn hlavní cíl projektu:

rozšíření a zkvalitnění informační, vzdělávací a metodické podpory kariérového poradenství a vzdělávání ve školách a ke zlepšení koordinace informačně poradenských služeb uvnitř resortu i mimo něj.

 • byl zajištěn rozvoj Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA+);
 • byla navržena koncepce informačně poradenských služeb pro počáteční vzdělávání, vč. návrhů spolupráce v resortu školství a resortu zaměstnanosti;  
 • výrazná pozornost byla věnována podpoře prevence předčasných odchodů ze vzdělávání;
 • byly rozvinuty služby pracoviště poskytujícího informační  poradenské služby pro potřeby škol a veřejnosti;
 • velmi úspěšně také proběhlo e-learningové vzdělávání poskytovatelů kariérového poradenství eKariéra+.

Je stanovena povinnost zajišťovat udržitelnost.

 • Pro informační systém ISA+ budou získávána data pro sekundární datové analýzy (data z VŠPS) a prováděn sběr dat formou empirických šetření absolventů škol, zaměstnavatelů či názorů pracovníků ÚP, PA, vč. zpracování analýz specialisty.
 • Systém ISA+ jako základní softwarový nástroj k poskytování informací pro kariérové poradenství je vybudován a zajištěn záruční dobou, nevyžaduje k fungování další finanční prostředky. K zajištění jeho trvalého provozu budou každoročně sbírána data k naplňování údajů o vzdělávací nabídce.
 • K zachování udržitelnosti budou poskytovány centrem kariérového poradenství i nadále služby (informace, návrhy a doporučení týkající se volby vzdělávací dráhy poskytované prostřednictvím telefonických a e-mailových dotazů).
 • Pro podporu práce výchovných - kariérových poradců budou i nadále každoročně vydávána CD Kam na školu - Střední školy a Kam na školu – VOŠ.
 • K dispozici zůstane volně přístupné e-learningové vzdělávání, rovněž bude možné využívat i podle něj připravené texty.
 • Pro základní školy budou trvale k dispozici vytvořené a ověřené pracovní listy pro žáky.

Největším problémem projektu byla časová disproporce, ke které docházelo v roce 2010, a která bránila včasnému dokončení nejdůležitějších prací. Bylo ohroženo zahájení e-learningového vzdělávání 1. ledna 2011 a spuštění inovovaného systému ISA+ k 1. září 2011.

Hlavní příčinou těchto problémů je dlouhá doba přípravy a realizace zadávacích řízení zejména zakázky Inovace a další rozvoj ISA+, ale i dalších výběrových řízení. Ta vyplývala jednak z opatření ministra školství č. 21/210, jednak z podstatně podrobnějšího a složitějšího průběhu kontroly a připomínkování návrhu zadávací dokumentace i uzavíraných smluv u jednotlivých výběrových řízení ze strany MŠMT.

Problémy se podařilo vyřešit prodloužením doby trvání projektu, což umožnilo rozvolnit práce a získat potřebný časový prostor.

Další problémy vyplývají ze stále se měnícího přístupu k posuzování VŘ a z nich vyplývajících zakázek. Původní výklad právníka NÚV i právního posouzení MŠMT o správnosti zakázky je po určité době vlivem rigidního výkladu považován za nesprávný a důsledkem jsou neuznatelné náklady.

Problémem byla také rozsáhlá administrace projektů, je to plýtvání kapacitami pracovníků, např. bylo nutné připravit informace o výstupech do projektového webu a nyní se opět vkládají do závěrečné zprávy, vedle evidence v Benefitu je zde ještě povinnost vypracovávat množství reportů pro ISŘ apod.

 

2. Řízení projektu

Řízení projektu probíhalo klasickým způsobem prostřednictvím porad řídicího týmu, které byly zaměřeny na sledování, koordinaci a plánování pracovních činností, publicity, výběrových řízení aj., vč. finančních prostředků.

Připomínky odboru CERA k 20. MZ byly bez problémků vypořádány a MZ byla schválena.

Pokračovala naše spolupráce s MŠMT a dalšími sociálními partnery na jednáních a zpracování podkladů k prognózování potřeby absolventů na trhu práce.

Zároveň s dokončováním značného objemu prací k přípravě výstupů byly organizovány práce na vytvoření závěrečné zprávy, zajištění množství informací, přípravě archivace a zajištění popisu výstupů pro ZMZ i do formulářů webu projektů. 

Byly provedeny nutné práce na přípravě šetření o vzdělávací nabídce, aby bylo možno plynule zajišťovat udržitelnost, dále byly zajišťovány korektury a tisky publikací a souběžně s tím i kontroly a archivace projektových dokladů, faktur a objednávek, příprava podkladů pro závěrečné přehledové tabulky a další práce.

Byly připravovány a předávány podklady pro závěrečný audit.

Byly podávány informace o vývoji v projektu na poradách vedení NÚV a HM projektů.

 

3. Publicita projektu

Školy, zaměstnavatelé i všechny zainteresované instituce jsou informovány o smyslu a průběhu projektu prostřednictvím bulletinu Vzdělávání, plníme všechny pokyny pro publicitu.

Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy či poskytují informace pro různé zájemce, zejména MŠMT a pro novináře našich deníků. Šlo např. o zpracování podkladu pro MŠMT k přijímacím zkouškám v zahraničí, přípravu přehledu o počtech žáků a absolventů a školách ve vybraných oborech skupiny 36 a 23, zpracování přehledu k problematice "nepotřebných" oborů vzdělání pro MŠMT, přehled k vývoji maturitních elektrotechnických oborů SŠ, počtech žáků v posledních ročnících v r. 2014/2015, školy a obory s výukou skupin 69 a 75 kategorie E, školy a obory vyučující obor Strojní mechanik, podklady pro přípravu vysílání k zájmu o učební obory a komplexní přehled o zdravotnických oborech s maturitní úrovní.

Internetové stránky projektu jsou jako podweb umístěny na webu NÚV. Hlavními pro projekt jsou webové stránky projektu na adrese www.infoabsolvent.cz zveřejňující veškeré analýzy a vydané publikace. Rovněž je zde k dispozici bohatě využívaná kompletní nabídka vzdělávacích programů středních, vyšších a vysokých škol pro žáky a jejich rodiče jako pomoc při výběru vzdělávací dráhy. Ředitelé a výchovní poradci základních škol mohou systém využít také při své poradenské práci.

Pracovníci projektu poskytují informace a propagují projekt na různých akcích, příkladem jsou Metodický den pro výchovné poradce základních a středních škol, vystoupení v ČT24 – informace o přijímacím řízení na SŠ a portálu www.infoabsolvent.cz, informace o kariérovém poradenství pro žáky se zdravotním postižením, možnosti portálu www.infoabsolvent.cz pro slovenskou delegaci, setkání se zástupci EUROPASS, EURES, NICM, Seminář celoživotního učení Kroměříž, konference Škola druhé šance, mezinárodní konference v SR – Bánská Bystrica a další.

Novinářům jsou poskytovány mnohé informace přímo nebo si je sami vyhledávají v našem Informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce na www.infoabsolvent.cz.

 

4. Výběrová řízení

V tomto monitorovacím období byly realizovány dvě výběrová řízení, minitendry k VŘ 046, a to tisk publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014 a tisk publikace Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol - příručka opatření.

 

5. Čerpání financí

V rámci 21. monitorovací zprávy je požadována za partnera částka  3 663 080,21 Kč.

Od zahájení realizace projektu bylo v rámci celkového rozpočtu vyčerpáno 57 299 626,26 Kč z celkového rozpočtu, který činí 57 717 813,- Kč, je tedy vyčerpáno 99 % rozpočtu.