Dění v projektu květen 2013 – červenec 2013

1. Realizace klíčových aktivit:

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství Byla dopracována finální verze studie Návrh integrovaného systému kariérového poradenství v ČR. Studie byla recenzována dvěma externími recenzenty (MŠMT a ÚP) a byla vytištěna v nákladu 300 ks. Byla rozeslána pracovníkům MŠMT, OŠ KÚ, ÚP a koncepčním pracovníkům ve školství. Na přiblížení studie výchovným-kariérovým poradcům i dalším učitelům byly připraveny dva návrhy statických stránek, které budou uveřejněny v informačním systému ISA+. Dojednaná schůzka se zástupci ÚP ČR ohledně rozčlenění kompetencí kontaktních pracovišť Úřadu práce v oblasti kariérového poradenství v počátečním vzdělávání byla odložena. Je rozvíjena spolupráce se subjekty působícími v oblasti kariérového poradenství v jednotlivých resortech i v ostatních sférách (například Euroguidance, NICM, atd.).

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání Pokračovalo zpracování analytické studie komplexního kvantitativního šetření „Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání“, která zahrnuje dotazování škol a ÚP a analýzu statistických údajů z výkazů škol. Studie „Předčasné odchody ze středních škol – výsledky kvantitativních šetření“ byla předána k recenzi. V průběhu MO pokračoval sběr příkladů dobré praxe v oblasti preventivních i intervenčních opatření v oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání, resp. podpory návratu do vzdělávání. Bylo získáno 10 odborníků, se kterými byla zahájena spolupráce na zpracování příkladu. V rámci poznávání problematiky se pracovnice zúčastnila konference „Testováním ke kvalitě vzdělávání 2013“ (Co nám výsledky standardizovaných testování říkají o vzdělávacím systému jako celku?)

Aktivita 03 – Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+) V tomto monitorovacím období byla ukončena 5. etapa realizace zakázky Inovace a rozvoj ISA+, jde o dokončení plně funkčního programu IsaAdmin+, kterým lze zcela editovat obsah informací na www.infoabsolvent.cz a zpracování dvou analýz: Analýza možností dalšího vývoje ISA+ a Analýza možností provázání webu ISA+ s jinými existujícími weby. Byla graficky dokončena a tiskem vydána souhrnná publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012 v nákladu 4800 ks. Současně byl vytištěn i plakát k propagaci ISA+ a návod Hledáme v ISA+. Všechny tyto materiály byly rozeslány na základní a střední školy, na pobočky Úřadů práce, na krajské úřady a do pedagogicko-psychologických poraden, dále všem spolupracujícím institucím, zejména zástupcům zaměstnavatelů, zaměstnanců, odborníkům z oblasti školství, pedagogickým knihovnám apod. Pokračovalo zpracování dat a realizace analýz ze šetření absolventů škol zaměřených na hodnocení úrovně vzdělání a získaných kompetencí, hypotetickou opakovanou volbu a vstup na trh práce, zejména způsoby získání zaměstnání. Byla dopracována a vydána publikace „Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru“. K publikaci byla vydaná tisková zpráva „Absolventi se lépe přizpůsobují firemním zvyklostem, mají ale nereálné představy o výši mzdy“. Byla provedena analýza dat a zpracována analytická studie Analýza inzertní nabídky, kde zbývá dokončit závěry. Dále byla zpracována menší publikace Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. V systému byly aktualizovány 2 statické stránky týkající se situace mladých na trhu práce v ČR a EU a 2 dynamické stránky k potřebám zaměstnavatelů. Nově byly vytvořeny dvě statické stránky týkající se potřeb zaměstnavatelů v sekundárním sektoru a statická stránka do sekce JAK NA TO informující o změnách a přizpůsobení se trhu práce.

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky Do výběrového řízení "Zavedení technologického vybavení a ICT inovace poradenského pracoviště CKP" se ani po dalším vyhlášení nepřihlásil žádný uchazeč, proto bylo rozhodnuto zastavit řízení a řešit je jiným způsobem. Po zrušení tohoto výběrového řízení budou specifikována jednotlivá zadání pro práce různého charakteru. Lze se totiž oprávněně domnívat, že právě spojení zcela odlišných prací a technologického vybavení do jednoho VŘ při poměrně nízkém finančním ohodnocení vedlo k totálnímu nezájmu firem. I v tomto období bylo průběžně a podle potřeb tazatelů poskytováno kariérové poradenství široké veřejnosti, stejně jako odborné konzultace pedagogickým a poradenským pracovníkům týkající se např. školské legislativy, organizace přijímacího řízení apod. Byli osloveni výchovní poradci ze základních a středních škol a poradci z IPS při úřadech práce, kteří byli požádáni o vyjádření k využívání ISA+ ve výuce. Sběr těchto podkladů a příkladů dobré praxe byl pak zahrnut do komplexnějšího materiálu.  

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství   V tomto MO proběhlo uzavírání a vyhodnocení 4. běhu e-learningového systému eKariéra+, do kterého bylo zapsáno celkem 1276 přihlášených frekventantů z řad výchovných poradců i dalších pedagogických pracovníků škol a také zájemců dalších sociálních partnerů. Po uzavření a vyhodnocení běhu byly vystaveny a poštou rozeslány absolventské certifikáty účastníkům, kteří kurz úspěšně dokončili. Pro získání zpětné vazby od frekventantů byl připraven elektronický dotazník a proběhlo dotazníkové šetření mezi úspěšnými absolventy 4. studijního běhu. Z šetření byla zpracována zpráva. Rovněž byla vytvořena hodnoticí zpráva e-learningového vzdělávání kariérových a výchovných poradců eKariéra+ ve 4. studijním běhu. Ve spolupráci s dodavatelem byla připravena analytická zpráva o zajištění hostování LMS a realizaci běhů e-learningového kurzu eKariéra+ včetně doporučení pro zajištění následného provozu kurzu na straně objednatele. Pokračovalo řízené studium v 5. běhu eKariéra+, které potrvá s tutorskou podporou do konce měsíce září. Byla uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení na zakázku "Zajištění a realizace marketingové podpory informačně poradenských služeb a podpory systémů ISA+ a eKariéra+, vč. evaluace a zpětné vazby". Bylo zahájeno jednání s dodavatelem o realizaci zakázky.


2. Řízení projektu V MO

proběhlo 12. jednání KV projektu dne 17. 5. 2013 a MZ byla bez problémů schválena.  V různém bylo výboru sděleno, že projekt je prezentován odd. projektového řízení jako příklad dobré praxe a že bude navrhováno prodloužení doby trvání projektu. Dne 22. 5. 2013 byl projekt prezentován na expertní skupině, kde byla vyjádřena spokojenost s jeho průběhem a k projektu nebyly připomínky. V průběhu MO se uskutečnilo 6 porad řídicího týmu. Porady se zaměřovaly na plánování činností týmu, na sledování a koordinaci pracovních činností, publicity, administraci projektu, výběrových řízení aj., kontrolu čerpání rozpočtu a nakládání s finančními prostředky. Koncem MO byly vyřízeny připomínky odb. CERA k 12. MZ. Dále byla zajišťována příprava Status reportů a finančních reportů a zajištěno postupné naplňování ostatních částí ISŘ Projektové kanceláře MŠMT. Byl připraven návrh podstatné změny k prodloužení projektu a navýšení počtu výstupů v monitorovacích indikátorech, v průběhu monitorovacího období byla navržená podstatná změna schválena.  Byly zajišťovány práce na zpracování dat ze šetření absolventů škol i na šetření zaměstnavatelů, byl dokončen a vydán Návrh koncepce integrovaného systému kariérového poradenství, dále byla vydána publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2012 i další publikace. Byly řízeny práce související s ukončením 4. běhu a rozběhem 5. běhu e-learnigového vzdělávání. K zajištění propagace projektu byl vydán nový plakát a návod pro využívání ISA+. Byl projednán a zajištěn sběr dat o vzdělávací nabídce pro školní rok 2014/15.


3. Publicita projektu

Na všech výstupech projektu je uváděna informace o tom, že projekt je podpořen z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Jsou dodržovány manuály vizuální identity ESF a OP VK. Také při komunikaci s médii jsou tyto informace vždy uváděny. Školy, zaměstnavatelé i všechny zainteresované instituce jsou informovány o smyslu a průběhu projektu prostřednictvím bulletinu Odborné vzdělávání. Ve vydávaných publikacích je vkládána propagační stránka o Informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce. Pro využití na školách byl vydán plakát „KAM NA ŠKOLU – Vaše rozhodnutí stojí na informacích“. Pro lepší informovanost výchovných – kariérových poradců byl vydán návod seznamující komplexně s obsahem informačního systému ISA+. Členové týmu projektu VIP Kariéra II - KP referují o projektu na různých konferencích i při jiných vhodných příležitostech. Webové stránky projektu zveřejňují od jeho zahájení všechny podstatné informace o jeho smyslu, cílech i průběhu. Stránky jsou průběžně aktualizovány. Samozřejmostí je i výrazný odkaz na www.infoabsolvent.cz, kde je k dispozici Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce. Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy či poskytují informace pro různé zájemce, např. novináře našich deníků. V tomto MO šlo např. o informace pro představitele z finské ambasády Eero Wahlstedt (informování o projektu VIP Kariéra II - KP, jeho hlavních výstupech a podpoře kariérového poradenství), telefonický vstup do Studia ČT 24 k problematice nezaměstnanosti absolventů škol či k organizaci dalších kol přijímacího řízení na střední školy. Byl připraven rozsáhlý článek o Kariérovém poradenství a informačním systému ISA+ pro časopis Poradce ředitele školy, realizován rozhovor na téma: Experti OECD se vyslovili pro oddělení výchovného a kariérového poradenství, či poskytnutí odborné konzultace k problematice sledování postavení absolventů škol na trhu práce a jejich nezaměstnanosti. V tomto MO byla vydána tisková zpráva „Absolventi se lépe přizpůsobují firemním zvyklostem, mají ale nereálné představy o výši mzdy“ a „Na trhu práce není místo pro čerstvé absolventy“. Druhá ze zpráv není projektová, ale na projektové výstupy odkazuje.


4. Výběrová řízení

V daném období probíhaly práce na realizaci dvou výběrových řízení.

VŘ „Zavedení technologického vybavení a ICT inovace poradenského pracoviště“ 15. 10. 2012 bylo VŘ poprvé vyvěšeno. 7. 11. 2012 – otvírání obálek – nikdo se nepřihlásil, VŘ bylo zrušeno. 7. 12. 2012 bylo VŘ podruhé vyvěšeno. 8. 1. 2013 – otvírání obálek – opět se nikdo nepřihlásil a VŘ bylo zrušeno. Právní kanceláří bylo doporučeno přistoupit k jednacímu řízení bez uveřejnění. Na 11. poradě KV bylo konstatováno, že tento postup nepřipadá v úvahu. 18. 6. 2013 bylo VŘ potřetí vyvěšeno. 9. 7. 2013 – otvírání obálek – opět se nikdo nepřihlásil. VŘ bylo zrušeno. Vzhledem k okolnosti, že se ani v tomto výběrovém řízení nepřihlásil žádný uchazeč, bylo rozhodnuto zastavit řízení a aktivita bude dále řešena jiným způsobem.

VŘ „Zajištění a realizace marketingové podpory informačně poradenských služeb a podpory systémů ISA+ a eKariéra+, vč. evaluace a zpětné vazby“ Výběrové řízení v 1. kole bylo zrušeno z důvodu nepřihlášení se zájemců. Bylo schváleno 2. kolo výběrového řízení a 25.1.2013 vyvěšeno. Dne 11. 2. 2013 proběhlo otevírání obálek, nikdo se nepřihlásil. Byl stanoven nový termín pro vyvěšení výzvy (27. 3. 2013) a otvírání obálek 15. 4. 2013. Na otvírání obálek byly doručeny dvě nabídky, které byly přijaty. Dne 25. 4. 2013 se sešla hodnotící komise, která vybrala jednoho z uchazečů, a to firmu McCann-Ericson Prague spol. Problémem byla doba schvalování smlouvy, k jejímu definitivnímu podpisu došlo 19.7.2013. 


5. Různé

b) V tomto období byly schváleny dvě podstatné změny, uváděné jako dodatky č. 5 a č. 6 PS. Dodatek č. 5 A. změně textu Smlouvy o partnerství v článku IV Financování projektu odst. 4a) B. navýšení úvazku u dvou pozic realizačního týmu projektu C. změně textu Smlouvy o partnerství v článku IV Financování projektu odst. 4c) D. zahrnutí nepodstatných změn rozpočtu do schváleného rozpočtu E. úpravě příloh Smlouvy o partnerství Dodatek č. 6 A. prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2014 B. navýšení monitorovacích indikátorů C. k přesunu finančních prostředků mezi rozpočtem příjemce a partnera D. k úpravě příloh Smlouvy o partnerství Na základě  uvedených důvodů a přínosů je povolena realizace projektu po dobu 54 měsíců a s tím související změna termínu ukončení projektu VIP Kariéra II - KP na 31. 10. 2014. S ohledem na možnosti organizace sběru dat o vzdělávací nabídce středních škol dochází k naplnění systému a tedy k dosažení daného milníku v říjnu, proto se prodloužení projektu do 31. 10. 2014 považuje za velice účelné a užitečné. S prodloužením projektu dojde k dokončení popsaného cyklu vzdělávací nabídky a zveřejnění údajů jak na www.infoabsolvent.cz, tak na CD Kam na školu. V rámci prodloužení projektu není navyšován celkový rozpočet projektu, úspory vznikly jak nižšími náklady na veřejné zakázky, tak i úsporností v personálním zajištění jednotlivých aktivit. Také náklady na pokračování projektu v době prodloužení budou poměrně nižší, protože některé finančně náročné práce budou ukončeny v plánovaném termínu, pro jiné je již vybudováno či zajištěno nákladné vybavení (programová stránka Informačního systému ISA+, vybavení Centra kariérového poradenství, programové zpracování vyhledávače ve vzdělávací nabídce na CD, systém sběru dat apod.). Počet vytvořených/inovovaných produktů celkově: Plánovaná hodnota: původní 57, nová hodnota 74 – navýšení o 17 produktů.