Dění v projektu leden až březen 2014

1. Realizace klíčových aktivit:

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Byla ukončena k 31. 12. 2013

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Byla zahájena evaluace námětů preventivních i intervenčních mechanismů v oblasti předčasných odchodů ze škol získaných z příkladů dobré praxe. Byl připraven evaluační formulář pro monitoring a evaluaci a osloveno 161 škol, získáno bylo 43 škol. Záměrem je také zjistit zájem a realizovat implementaci některých mechanismů.

Aktivita 03Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

V lednu byla provedena aktualizace údajů o vzdělávací nabídce SŠ a VOŠ, jednak podle nahlášení změn školami a na základě ověření na krajských úřadech (přijímací zkoušky).

Byla připravena dokumentace VŘ na CD a začala příprava VŘ na nové filmové ukázky prezentující vybrané obory vzdělání.

Byly vytvořeny a vytištěny propagační kartičky o ISA+.

V rámci šetření absolventů středních škol byla zpracována data a provedeny analýzy v rozdělení podle kategorií i skupin oborů ke zhodnocení volby vzdělávací cesty – faktory ovlivňující volbu oboru a spokojenost se zvoleným oborem podle vybraných skupin oborů. 

Byla dopracována, vydaná a rozeslána publikace „Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru“. Byly vytvořeny 2 nové statické stránky a umístěny na web ISA+ a aktualizovány dynamické stránky: „Důležitost kompetencí podle zaměstnavatelů“ a „Kompetence, na které by se měly školy zaměřit“.

Bylo zahájeno zpracování dat a realizace analýz za kvartérní sektor.

Pokračovaly analýzy dat ze šetření zaměstnavatelů a byla připravena publikace „Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza“. Ta porovnává postoje zaměstnavatelů k uplatnitelnosti absolventů škol napříč jednotlivými ekonomickými sektory.

Probíhá příprava souhrnné publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2013.

Byla dokončena publikace Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání 2014.

Bylo připraveno k 49 oborům VOŠ 147 nových učebních dokumentů (charakteristika oboru, profil absolventa, učební plán).

Do systému ISA+ byly vloženy 4 publikace, vytvořeny a uveřejněny 4 statické a dynamické stránky k šetření zaměstnavatelů v terciéru, 3 statické stránky a dynamická stránka k vývoji vzdělanostní struktury žáků a absolventů SŠ a VOŠ, 147 učebních dokumentů k 49 oborům VOŠ (k 33 oborům zcela nové dokumenty, k 16 oborům aktualizované dokumenty).

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

Byl zpracován návrh tematických okruhů kariérového vzdělávání z obsahu ISA+ pro tvorbu pracovních listů pro žáka, jejichž cílem je podpořit žáka v rozhodovacím procesu a výběru vzdělávací trajektorie prostřednictvím ISA+.

Byly vytvořeny dva pracovní listy pro žáky s tématem výběru oboru vzdělání a příslušné střední školy. K pracovnímu listu „Hledáme střední školu“ byl zpracován metodický list pro učitele.

Byl připraven prováděcí projekt tvorby souboru pracovních listů pro žáka, včetně časového harmonogramu.

Byl vypracován návrh na rozšíření aktuálních témat a tvorbu nových článků do sekce ISA+ Jak na to.

Byly vytvořeny tři články pro žáky základních škol do sekce Jak na to: Problémy přenechám odborníkům, Když jde o vážný osobní problém, Je internet bezpečný prostor?

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství a ověření možností organizační a metodické podpory k využívání systému ISA+ a informací v něm obsažených

Na základě podstatné změny – prodloužení projektu - byla aktivita rozšířena vč. názvu.

Proběhlo uzavření a souhrnné vyhodnocení e-learningového systému eKariéra+ za roky 2011-2013 a vyhodnocena zpětná vazba z dotazníkových šetření absolventů eKariéra+. Byla vytvořena závěrečná hodnoticí zpráva e-learningového vzdělávání a souhrnná zpráva z dotazníkových šetření absolventů kurzu.

Ve spolupráci s dodavatelem bylo zajištěno převedení e-learningového vzdělávacího systému eKariéra a eKariéra+ do volně přístupného režimu bez přímé tutorské podpory. Je zpřístupněno 19 + 12 vzdělávacích modulů a 13 animací poradenských činností.

Ve spolupráci s pracovníky ICM bylo zahájeno ověřování možností práce při rozhodování o vzdělávací a profesní dráze s využitím ISA+ a dalších materiálů; ověřování možností mentorské práce s pedagogy škol: seznámení se systémem ISA+ a jeho využitím, realizace besedy ve škole se žáky k využití ISA+, práce s žáky v počítačové učebně se systémem ISA+, ověření výukového materiálu pro průřezové téma Člověk a svět práce na ZŠ.

Dne 4. 2. 2014 proběhlo školení, účastníci byli seznámeni jak s požadavky na jejich práci při ověřování možností práce s ISA+ a propagací ISA+, tak s e-learningovým vzděláváním eKariéra a eKariéra+ a byli instruováni ke studiu modulů vybraných pro jejich práci.

Byly připraveny šablony, do kterých se zaznamenávají výsledky jednotlivých úkolů.

 

2. Řízení projektu

V MO proběhlo 15. jednání KV projektu dne 20. 1. 2014 a MZ byla bez problémů schválena. 

V průběhu MO se uskutečnilo 5 porad řídicího týmu. Porady se zaměřovaly na, sledování, koordinaci a plánování pracovních činností, publicity, výběrových řízení aj., vč. finančních prostředků.

Na konci MO byly vyřizovány připomínky odboru CERA k 15. MZ. Její kontrola se ze strany odboru CERA protáhla, a proto bylo nutno zpracovat MZ pro 16 MO v náhradním provedení.

Byly zpracovány Status reporty a finanční reporty.

Byly vedeny úvahy o pracích a jejich rozvržení v roce 2014 a připravena koncepce prodloužení projektu – náměty dalších činností, výstupů a finanční rozpočet.

Významnou novinkou byla příprava využití pracovníků informačních center mládeže (ICM), kde v souvislosti se závěry evaluace projektu bylo projednáváno zajištění zlepšení orientace v systému ISA+ tak, že se žáci se systémem seznámí již ve škole při výuce, a to v rámci témat Člověk a svět práce. Došlo ke specifikaci možností přenosu informací výchovným poradcům pracovníky ICM a bylo zahájeno ověřování možností přípravy učitelů a žáků pro rozhodování o vzdělávací a profesní dráze s využitím ISA+, vč. ověřování možností mentorské práce s pedagogy škol: seznámení se systémem ISA+ a jeho využitím. K tomu proběhlo i školení pracovníků ICM.

Dále bylo zajišťováno technologické vybavení CKP.

Pro jednání na Expertní skupině dne 24. 1. 2014 byla připravena prezentace zaměřená na průběh práce v uplynulém období a na prezentaci návrhu koncepce prodloužení projektu, vč. seznámení s navýšením výstupů. Po celkovém projednání byl projekt prodloužen do 30. 6. 2015.

Byla připravena průběžná zpráva o projektu, podklady pro tiskové oddělení MŠMT k problematice vyučených v Praze, přehledy o datech, které jsou k dispozici o trhu práce pro vedení MŠMT a podklad k TZ k Přechodu absolventů středních škol na trh práce.

Byly připraveny a projednány prováděcí projekty k novým výstupům projektu v rámci prodloužení, proběhlo jednání HM, ZHM a ekonoma projektu k umístění a zprovoznění vybavení CKP, bylo zajišťováno výběrové řízení na CD.

Byly podávány informace o vývoji v projektu na koordinačních poradách HM a poradách vedení NÚV.

 

3. Publicita projektu

Pro propagaci projektu byly vytvořeny a vytištěny propagační informační kartičky v nákladu 20 000 ks, velká část je jich využita v ICM.

Školy, zaměstnavatelé i všechny zainteresované instituce jsou informovány o smyslu a průběhu projektu prostřednictvím bulletinu Vzdělávání.

V tomto MO byla pro novináře vydána tisková zpráva, zveřejněná i na webu www.nuv.cz: „Přijímací řízení na středních školách 2014“ a byl připraven rozhovor pro Newsletter č. 6, OPVK o projektu.

Do celostátních deníků a časopisů ŘO OP VK, oddělení publicity a archivace, vybral náš projekt pro prezentaci v rámci Komunikační kampaně OP VK. K tomu byl zveřejněn půlstránkový inzerát v Magazín Právo + TV         - dne 1.3, Respekt dne 17.2, Reflex           dne 27.2.

Členové týmu projektu VIP Kariéra II - KP referují o projektu na různých konferencích i při jiných vhodných příležitostech

Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy či poskytují informace pro různé zájemce, zejména pro novináře našich deníků. V tomto MO se jednalo např. o informace o vyšších odborných školách, o uplatnění absolventů na trhu práce, o učebních oborech v Praze, o přijímacích zkouškách na střední školy, k trendům v přijímání žáků do oborů středních škol apod.

Významný je i zájem o informace z projektu ve vztahu k přechodu a uplatnění absolventů na trhu práce a potřebách zaměstnavatelů i dalších okruhu, které po nástupu nového ministra projevuje jak skupina 2 MŠMT, tak tiskový odbor.

K publicitě projektu významně prospělo vystoupení náměstkyně ústavu a zástupkyně hlavního manažéra projektu PhDr. Heleny Úlovcové v ČT2 – Ostrava – Dobré ráno

Dále to byla i   informace poskytnutá na jednání pracovní skupiny pro opatření pro školy ET2020 se specializací na předčasné odchody ze vzdělávání Evropské komise.

 

4. Výběrová řízení

V tomto monitorovacím období proběhla dvě výběrová řízení:

a) Zajištění HW vybavení centra kariérového poradenství

b) Minitendr-Tisk karet ISA

 

5. Čerpání financí

V rámci 16. monitorovací zprávy je požadována za partnera částka 1 821 565,77 Kč.

V rámci kapitoly 1. Osobní výdaje byla čerpána částka 1 577 179,00 Kč, z toho 1 049 525,00 Kč v položce výdaje na odborné zaměstnance a 122 557,00 Kč v položce výdaje na administrativní zaměstnance. V tomto monitorovacím období bylo čerpáno 50 000,00 Kč na DPP odborníků.

V rámci kapitoly 2. Cestovní náhrady byla čerpána částka 829,- Kč.

V rámci kapitoly 3. Zařízení byla čerpána částka 158 703,60 Kč v položce 3.3. drobný hmotný majetek - nákup výpočetní techniky a příslušenství k výpočetní technice.

V rámci kapitoly 4. Místní kancelář byly čerpány položky 4.1. Spotřební zboží ve výši 19 360,00 Kč a režijní náklady ve výši 38 293,17 Kč a to v položce 4.2. Telefon 11 281,51 Kč, 4.3.1. Energie 19 594,26 Kč a 4.3.2. 7 417,40 Kč v položce Ostatní služby. Celkem tedy bylo čerpáno v kapitole 4. Místní kancelář  57 653,17 Kč

V rámci kapitoly 5. Nákup služeb bylo čerpáno 27 201,00 Kč. Největší výdaj byl tisk karet ISA+ ve výši 16 214,00 Kč.  V monitorovacím období byla také uskutečněna platba za zajištění provozu eKariéra+  ve výši 10 987,00 Kč.

Od zahájení realizace projektu bylo vyčerpáno 45 193 850,50 Kč z celkového rozpočtu, který činí 57 717 813,- Kč, je tedy vyčerpáno 78 % rozpočtu.

 

6. Různé

Projekt je Řídícím orgánem řazen mezi skupinu několika atraktivních a bezproblémových projektů pro prezentaci v rámci Mediální kampaně Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.