Dění v projektu leden až březen 2015

1. Realizace klíčových aktivit:

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Byla ukončena k 31. 12. 2013.

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

První část prací je zaměřena na evaluaci metodik využití nástrojů prevence předčasných odchodů ze škol. Evaluace proběhla na 11 školách, byl dokončen sběr zpráv a jejich připomínkování. Následně proběhla příprava zprávy o evaluaci.

Druhá část prací se týkala zpracování textu příručky opatření pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, do textu byly zapracovány zkrácené a upravené texty 15 příkladů dobré praxe z oblasti prevence a intervence na školách, úřadech práce a neziskových organizacích. Dále byly do textu příručky dodatečně zapracovány hlavní výsledky z evaluační zprávy využití příkladů dobré praxe.

V rámci aktivity byl rovněž zahájen sběr příkladů dobré praxe z oblasti podpory žáků se sociálním znevýhodněním. 

Aktivita 03Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

Do informačního systému ISA+ byla importována aktuální vzdělávací nabídka vysokých škol v ČR (databáze v příloze MZ).

Probíhala průběžná aktualizace a kontrola informací uvedených na ISA+ (vkládání nových publikací, aktualizovaných statických a dynamických stránek, nahlášené opravy ke vzdělávací nabídce škol, kontrola funkcí a propojenosti v ISA+ atd.).

Pokračovalo zpracovávání metodického materiálu k využívání informačního obsahu sekce Absolventi a trh práce.

Probíhaly práce spojené s přiřazováním oborů vzdělání k povoláním uváděným v NSK, což je potřebné pro zkvalitnění možností vyhledávání v ISA+ podle povolání.

Byly zahájeny práce na přípravě studie Kvalifikační požadavky pracovního trhu: vývoj a srovnání.

Pokračovala a byla dokončena příprava dvaceti multimediálních ukázek směrovaných k podpoře vybraných středoškolských oborů odborného vzdělávání. Přípravě byla věnována značná pozornost, do prací byli zapojeni i garanti oborů vzdělání a školy vyučující dané obory.

V rámci monitorovacího období bylo připraveno šetření žáků a absolventů středních škol „Přechod absolventů středních škol na trh práce.“ Byla vytvořena koncepce šetření, navržena struktura vzorku podle skupin oborů i kategorií vzdělání a harmonogram prací, proveden výběr škol k oslovení a získání kontaktů na žáky, zpracován oslovovací dopis, včetně doporučené metodiky, a školy byly osloveny se žádostí o spolupráci. Průběžně probíhala komunikace se školami, které se do sběru dat zapojily, evidence a zpracování dohod o provedení práce. Dále byl připraven dotazník, proběhl jeho převod do elektronické podoby, testování a následné úpravy. 

Byla dokončena souhrnná publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2014 a předána k zalomení pro tisk.

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

Byly revidovány a aktualizovány obsahy tří modulů e-learningového vzdělávání E-Kariéra.

Průběžně byla podle potřeby poskytována kariérová a informační podpora zájemcům o vzdělávání.

Pokračovala revize statických stránek v ISA+ (sekce Jak na to) a plán k doplnění.

Pracovní listy pro žáky byly upraveny do finální podoby pro ověřování ve školách.

Byl připraven návrh na roll up a kartiček k propagaci ISA+.

Průběžně byly připomínkovány filmové ukázky povolání.

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství a ověření možností organizační a metodické podpory k využívání systému ISA+ a informací v něm obsažených

Průběžně fungoval volně přístupný režim e-learningového vzdělávacího programu eKariéra+. Bylo zajištěno provozování volně přístupného režimu e-learningu do konce projektu.

Pokračovaly práce na přepracování 22 témat e-learningového vzdělávání eKariéra a eKariéra+ do podoby studijních materiálů eKariéraT.

Uskutečnilo se závěrečné setkání s tutory – spolupracovníky z ICM, kteří se podíleli na ověřování možností prací se systémem ISA+ na školách. Na tomto setkání byly shrnuty poznatky z průběhu ověřování jak ze strany tutorů (zkušenosti se spoluprací se školami, přijetí informačního portálu žáky, využívání informačního portálu na školách apod.), tak ze strany organizátorů (zaznamenávání poznatků, doladění vyplňování karet úkolů, dodržování termínů apod.).

Od tutorů byly získány zpět všechny hodnotící karty úkolů, upraveny pro nahrávání dat a pro závěrečné vyhodnocení. Byla připravena a upravena nahrávací věta pro vytvoření datového souboru z údajů karet úkolů a byla zahájena příprava na nahrávání dat.

 

2. Řízení projektu

V MO proběhlo 19. jednání KV projektu dne 20. 1. 2015 a MZ byla následně bez problémů schválena. 

V průběhu MO se uskutečnilo 5 porad řídicího týmu. Porady se zaměřovaly na sledování, koordinaci a plánování pracovních činností, publicity, výběrových řízení aj., vč. finančních prostředků.

Byly vypořádány připomínky odboru CERA k 19. MZ. MZ 19 byla schválena, podali jsme však námitku, proti neuznatelnému nákladu za VŘ k Lisování CD.

Byla úspěšně ukončena druhá etapa zakázky „Multimediální prezentace vybraných oborů vzdělání středních škol“ schválením scénářů.

Pokračovala naše spolupráce s MŠMT a dalšími sociálními partnery na jednáních a zpracování podkladů k prognózování potřeby absolventů na trhu práce.

Pokračovaly práce na přípravě prací na analýzách vývoje trhu práce v ČR a přípravě mediální podpory informačního systému ISA+.

Byl zpracován plán publicity a zpracovány požadavky na specifikaci tisků v roce 2015 pro VIP Kariéra II – KP.

Proběhly rozsáhlé práce na přípravě koncepce šetření absolventů středních škol v první etapě, specifikace vzorku pro šetření absolventů v 1. etapě, připraven oslovovací dopis, ukončen výběr vzorku, rozeslány žádosti o zajištění souhlasu žáků s použitím jejich mailových adres, doplnění vzorku o další školy, shromažďování dodaných seznamů a vystavování dohod o provedení práce. 

Bylo prostudováno rozhodnutí o našich námitkách k výsledkům veřejnosprávní kontroly č. 33/2013-401 projektu VIP Kariéra II - KP a konstatováno, že větší část navrhovaných neuznatelných nákladů byla uznána jako způsobilá.

Byl přípraven podklad pro požadovanou predikci cashflow a zpracována predikce cashflow.

Byly podávány informace o vývoji v projektu na poradách vedení NÚV a HM projektů.

 

3. Publicita projektu

Školy, zaměstnavatelé i všechny zainteresované instituce jsou informovány o smyslu a průběhu projektu prostřednictvím bulletinu Vzdělávání, plníme všechny pokyny pro publicitu.

Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy či poskytují informace pro různé zájemce, zejména pro novináře našich deníků. Projekt byl propagován i na vystoupení v pořadu ČT Dobré ráno (3x5 minut) Česká televize – studio Ostrava a v rozhovoru pro Radiožurnál o možnostech studia na SŠ. O možnostech Infoabsolventa bylo referováno i na akci Věda má budoucnost, pořádané  Aisis, Škoda Mladá Boleslav, pro tuto akci bylo připraveno vystoupení Trendy v kariérovém poradenství.

Byl připraven nový roll up a propagační kartičky pro www.infoabsolvent.cz. Roll up byl umístěn do vstupního prostoru Národního ústavu pro vzdělávání.

Internetové stránky projektu jsou jako podweb umístěny na webu NÚV. Hlavními pro projekt jsou webové stránky projektu na adrese www.infoabsolvent.cz zveřejňují veškeré analýzy a vydané publikace. Rovněž je zde k dispozici bohatě využívaná kompletní nabídka vzdělávacích programů středních, vyšších a vysokých škol pro žáky a jejich rodiče jako pomoc při výběru vzdělávací dráhy. Ředitelé a výchovní poradci základních škol mohou systém využít také při své poradenské práci.

Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy či poskytují informace pro různé zájemce, zejména pro novináře našich deníků. V tomto MO se jednalo asi o 15 rozsáhlejších podkladů např. o datové podklady k nezaměstnanosti absolventů škol pro Web Datová žurnalistika, přípravu datového podkladu o počtech žáků a absolventů v členění podle krajů a skupin oborů pro projekt NSK, zpracování informace o podkladech v ISA+ k predikcím potřebných počtů žáků pro Odbor školství KÚ Ústeckého kraje apod.  

Byl připraven článek v Učitelských novinách o možnostech portálu Infoabsolvent, dále podklad o oborech, o které je zájem pro tiskový odbor MŠMT, podklady pro Ing. Bannerta ke struktuře zaměstnaných podle krajů a podklad k přechodu vyučených na trh práce (míra nezaměstnanosti a doba hledání zaměstnání), rovněž pro MŠMT.

Novinářům jsou poskytovány mnohé informace přímo nebo si je sami vyhledávají v našem Informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce na www.infoabsolvent.cz.

 

4. Výběrová řízení

V tomto monitorovacím období nebylo realizováno žádné výběrové řízení.

 

5. Čerpání financí

V rámci 20. monitorovací zprávy je požadována za partnera částka  2 587 750,09 Kč.

V rámci kapitoly 1. Osobní výdaje byla čerpána částka 1 965 301,00 Kč, z toho 1 351 115,00 Kč v položce výdaje na odborné zaměstnance a 127 664,00 Kč v položce výdaje na administrativní zaměstnance. V tomto monitorovacím období bylo čerpáno 123 750,00 Kč na DPP odborníků.

V rámci kapitoly 2. Cestovní náhrady nebyla čerpána žádná částka.

V rámci kapitoly 3. Zařízení byla čerpána částka  1 681,90 Kč za  nákup tiskárny Canon Pixma v položce 3.3.

V rámci kapitoly 4. Místní kancelář byla čerpána částka 48 651,69 Kč. Z toho 3 675 Kč na nákup tonerů  a  44 976,69 Kč na režijní náklady a to ve složení 7 709,07 Kč v položce 4.2. Telefon, poštovné, fax, 4.3.1. Energie 28 280,33 Kč a 4.3.2. Ostatní služby 8 987,29 Kč.

V rámci kapitoly 5. Nákup služeb bylo čerpáno 572 115,50 Kč. Největším výdajem bylo zajištění Multimediální prezentace vybraných oborů od firmy Mistral TV produkce, s.r.o. ve výši 479 160,- Kč, dalším větším výdajem bylo vytvoření databáze VŠ ve výši 84 700,00 Kč od firmy Rychtar Bohuslav.  V monitorovacím období byla také uskutečněna platba za zajištění provozu eKariéra+  ve výši 7 042,50 Kč. Posledním výdajem byla platba za výběr údajů VŠPS od Českého statistického úřadu ve výši 1 213,00 Kč.

Od zahájení realizace projektu bylo vyčerpáno 53 636 546,05 Kč z celkového rozpočtu, který činí 57 717 813,- Kč, je tedy vyčerpáno 93 % rozpočtu.