Dění v projektu listopad 2012 - leden 2013

Realizace klíčových aktivit:

 

  • Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Byla dopracována základní verze studie o koncepci kariérového poradenství a integrovaném systému kariérového poradenství. Studie byla připomínkována v rámci týmu projektu VIP Kariéra II – KP a byla připravena prezentace jako diskusní téma pro 3. Workshop pro odborníky z oblasti kariérového poradenství, který se uskuteční 13. 2. 2013.

Pokračovala spolupráce s dalšími organizacemi působícími v oblasti kariérového poradenství v jednotlivých resortech i v ostatních sférách. K tomu slouží zejména platforma Národního poradenského fóra.

  • Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Byla připravena a vydána publikace „Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách - Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí“, která je založena na analýze názorů expertů na situaci v oblasti předčasných odchodů ze středních škol a mapování nástrojů prevence a intervence předčasných odchodů ze škol.

V rámci kvantitativní části šetření předčasných odchodů pokračovaly práce na analýzách a přípravě textu a byl dopracován podrobný návrh struktury chystané publikace.

Byly připraveny dvě nové statické stránky a začleněny do ISA+:

1. Struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního a  vyššího odborného vzdělávání – podle druhu postižení,

2. Vzdělanostní a oborová struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního a vyššího odborného vzdělávání.

  • Aktivita 03Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

Proběhl import dat o vzdělávací nabídce středních, vyšších odborných a vysokých škol pro školní rok 2013/14. Údaje o 1470 školách – o každé 54 údajů a o 7210 oborech – o každém 118 údajů – celkem je tedy v databázi 930 tisíc údajů.

Tím byl inovován informační systém ISA+ a rozběhlo se jeho využívání (3 000 návštěv denně) i propagace.

Byla vydána vzdělávací nabídka SŠ a VOŠ na CD Kam na školu – Střední školy v ČR 2013/14 a CD Kam na školu – Vyšší odborné školy v ČR 2013/14. CD byla rozeslána na základní, popřípadě na střední školy.

Byly testovány průběžné verze redakčního systému IsaAdmin+ pro správu obsahu webu ISA+.

Byla zahájena příprava souhrnné publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012.

Do systému byly vloženy nové statické stránky do sekcí Bez bariér a Jak na to a o nezaměstnanosti (asi 30) a 49 nových fotografií do obrázkového vstupu.

Byly zpracovány a vloženy do systému ISA+ informace o přípravě ve 30 oborech VOŠ a o uplatnění absolventů a 90 informací o učebních dokumentech - Charakteristika oboru, Profil absolventa a Učební plán.

Šetření absolventů škol - dokončen sběr dat pro šetření absolventů středních škol po 3 letech od ukončení studia. Získáno více než 1300 odpovědí respondentů. Data z dotazníků byla přehrána do databáze, byla provedena jejich základní kontrola dat a čištění. Následně bylo zahájeno
zpracování analýz.

Šetření zaměstnavatelů – bylo realizováno firmou internetové dotazníkové šetření 24 tis. respondentů. Podařilo se získat 1497 dotazníků. Datový soubor obsahoval otevřené i uzavřené otázky, proběhlo zakódování otevřených otázek.

Byla dopracována a vytištěna publikace Kvalifikační potřeby trhu práce - Analýzy proměn trhu práce v ČR a EU, jejich trendy a faktory a projekce vývoje kvalifikačních potřeb pracovního trhu v ČR.

Byla vytištěna a rozeslána publikace Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2012.

Bylo vytvořeno 9 multimediálních ukázek prezentujících technické obory vzdělání a vloženo do systému ISA+. Bylo vytvořeno, vydáno a rozesláno dvoj-CD Technické obory vzdělání - filmová exkurze.

  • Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

Proběhlo druhé kolo výběrového řízení „Zavedení technologického vybavení a ICT inovace poradenského pracoviště CKP“ - opět se nikdo nepřihlásil (šlo již o druhé kolo tohoto výběrového řízení). Žádost o schválení jednacího řízení neveřejného byla podána na MŠMT.

Proběhlo otevírání obálek výběrového řízení „Zajištění a realizace marketingové podpory informačně poradenských služeb a podpory systémů ISA+ a eKariéra+, vč. evaluace a zpětné vazby“. Do tohoto řízení se přihlásil pouze jeden uchazeč, čili firma nemohla být vybrána. Přistoupilo se tedy ke druhému kolu vyvěšení výzvy v tomto výběrovém řízení.

Dne 12.12.2012 se uskutečnila 3. Národní konference k projektu VIP Kariéra II – KP věnovaná kariérovému poradenství v ČR a projektu VIP Kariéra II - Kariérové poradenství. Šlo především o přínos projektu, možnosti informačního systému ISA+ na www.infoabsolvent.cz (Cesty k výběru oboru či profese, Informace o uplatnění absolventů a světě práce, Bez bariér na trh práce) a možnosti eLearningového vzdělávání - eKariéra+.

Dále byly v rámci projektu průběžně poskytovány informace pro pedagogické a poradenské pracovníky i pro širokou veřejnost, a to zejména o možnostech středního nebo vyššího odborného vzdělávání.

  • Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství

Byl ukončen 3. studijní běh e-learningového systému e-Kariéra+, do kterého bylo zapsáno celkem 736 přihlášených účastníků z řad výchovných poradců i dalších pedagogických pracovníků škol.

Pro získání zpětné vazby od frekventantů byl připraven elektronický dotazník a realizováno dotazníkové šetření mezi úspěšnými absolventy 3. studijního běhu. Toto šetření zjišťovalo především spokojenost účastníků s různými stránkami kurzu a hodnocení e-learningové formy vzdělávání obecně, i specificky u kurzu eKariéra+.

Ve sledovaném období došlo k obsazení čtvrtého běhu studia pro 1276 účastníků. Řízené studium zde bylo zahájeno 1. 11. 2012 a současně s tím začal nábor do posledního studijního běhu.

Probíhala telefonická kampaň na školách pro získání frekventantů 5. studijního běhu.

Dne 28. 11. 2012 se uskutečnil společný workshop tutorů a absolventů kurzu eKariéra+, jehož cílem bylo získání podnětů pro zkvalitnění zdělávacího systému eKariéra+ a pro jeho závěrečnou evaluaci. Účastníci společně s organizátory kurzu zhodnotili obsahové a didaktické aspekty studijního prostředí eKariéra+ a činnosti, které frekventanti kurzu a studijní poradci – tutoři provádějí.

V souvislosti s aktualizací systému ISA+ proběhlo přepracování e-learningového modulu č. 8 a jeho implementace  do LMS systému.

Publicita projektu

Na všech výstupech projektu je uváděna informace o tom, že projekt je podpořen z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Jsou dodržovány manuály vizuální identity ESF a OP VK. Také při komunikaci s médii jsou tyto informace vždy uváděny.

Školy, zaměstnavatelé i všechny zainteresované instituce jsou informovány o smyslu a průběhu projektu prostřednictvím bulletinu Odborné vzdělávání. V publikacích „Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách“, „Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012“ a „Kvalifikační potřeby trhu práce“ byla vložena propagační stránka o informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce – tyto publikace vycházejí jak v papírové podobě, tak jsou umístěny na webových stránkách. Byl připraven informační leták o systému ISA+ a zaslán elektronicky se žádostí o vytištění a vyvěšení všem základním školám.

Byly poskytnuty publikace, CD Kam na školu i Multimediální ukázky technických oborů vzdělání pro Informačně vzdělávací středisko Jihočeského kraje, rovněž byly poskytovány jako propagace projektu VIP Kariéra II - KP pří konferenci, workshopech i jiných příležitostech. 

Pracovnice projektu na Study visit – Getting Britain working, pořádaném NAEP, CEDEFOP v Exeter, Velká Británie informovala o projektu VIP Kariéra II - KP a jeho hlavním výstupu ISA+. Podrobné informace byly poskytnuty i na workshopu k e-lerningovému vzdělávání. 

Pracovníci projektu na základě informací získaných v rámci v projektu prováděných analýz zpracovávají dílčí specifické výstupy pro různé zájemce, např. novináře našich deníků, šlo zejména o vzdělávací nabídku středních škol a sérii doprovodných článků pro Mladou frontu Dnes, dále články o uplatnění absolventů technických oborů vzdělání, články k problematice Kam na školu pro Lidové noviny, Při výběru přemýšlejte o uplatnění pro MF Dnes a mnoho dalších.

Propagační předměty byly využity při III. konferenci VIP Kariéra II - KP a při
workshopu tutorů a absolventů kurzu eKariéra+ pro získání podnětů ke zkvalitnění vzdělávacího systému a pro jeho závěrečnou evaluaci.