Dění v projektu říjen až prosinec 2014

1. Realizace klíčových aktivit:

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Byla ukončena k 31. 12. 2013.

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Pokračovala komunikace se školami zapojenými do evaluace metodik využití nástrojů prevence předčasných odchodů ze škol. Byla jim poskytována metodická podpora pro realizaci evaluace a vyhotovení závěrečné zprávy.

V rámci monitorovacího období byly finalizovány příklady dobré praxe z oblasti podpory znevýhodněných žáků neziskovými organizacemi: Program Rozlety – Nová škola o.p.s. a Projekt Gandalos IQ Roma servis.

Příklady byly dopracovány a uveřejněny na www.infoabsolvent.cz. Pro tyto nové statické stránky byla v IS Infoabsolvent vytvořena nová podsekce „Žáci se sociálním znevýhodněním.“

V průběhu monitorovacího období pokračovaly práce na zpracování textu příručky opatření pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání na základě šetření provedeného na školách.

Aktivita 03Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

Databáze vzdělávací nabídky SŠ a VOŠ pro školní rok 2015/16 byla zkompletována a naimportována do ISA+.

Byly vytvořeny CD Kam na školu – Střední školy v ČR 2015/2016 a CD Kam na školu – Vyšší odborné školy v ČR 2015/2016, které byly rozeslány na základní, resp. střední školy a na další poradenská pracoviště.

Databáze vzdělávací nabídky byla doplněna o informace o školách a oborech s pilotním ověřováním přijímacího řízení s využitím jednotných testů.

Průběžně byly doplňovány a aktualizovány informace na ISA+ (nová publikace, vloženy anotace, uplatnění a html učební dokumenty k 21 VOŠ oborům vzdělání, aktualizovány statické stránky k nezaměstnanosti absolventů škol, k potřebám zaměstnavatelů a 4 SS a 4 DS k šetření Přechodu absolventů středních škol na trh práce). Celkem vloženo 28 SS a DS.

Dodavatelským způsobem byly provedeny úpravy čtyř dynamických stránek pro informační systém ISA+.

Byla zahájena příprava souhrnné publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2014.

Na základě uzavřené smlouvy o přípravě a zhotovení 20 multimediálních ukázek o vybraných oborech byla zahájena spolupráce s dodavatelskou firmou, připraveny a schváleny scénáře a připravena 1 ukázka.

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

Byla dokončena baterie pracovních listů pro žáka a metodických listů pro tutory k obsahu a využívání ISA+.

Průběžně bylo poskytováno kariérové poradenství a informace o možnostech vzdělávání.

V poradenské části ISA+ „Jak na to“ byly aktualizovány a inovovány statické stránky pro žáky základních a středních škol a pro dospělé zájemce o vzdělávání na středních školách.

V rámci vyšší informovanosti široké veřejnosti bylo zpracováno několik podkladů a článků pro média s aktuálními tématy, které se týkaly přijímacího řízení na střední školy.

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství a ověření možností organizační a metodické podpory k využívání systému ISA+ a informací v něm obsažených

Průběžně fungoval volně přístupný režim e-learningového vzdělávacího programu eKariéra+. Bylo zajištěno provozování volně přístupného režimu e-learningu do konce projektu.

Pokračovaly práce na přepracování 22 témat e-learningového vzdělávání eKariéra a eKariéra+ do podoby studijních materiálů eKariéraT.

V rámci ověřování metod práce s ISA+ na školách byl rozšířen seznam úkolů tutorů a sada šablon – záznamových karet, a to o úkol č. 7 – ověření možnosti zajištění exkurze pro žáky škol ve firmách. Se seznamem úkolů a záznamovými kartami byli tutoři – spolupracovníci z ICM seznámeni na školení, které se uskutečnilo 6. 10. 2014.

Byly vypracovány další pracovní listy pro využívání ISA+ žáky škol (podrobněji viz Aktivita 4).

Pokračovala průběžná komunikace s koordinátorem tutorů a s tutory.

 

2. Řízení projektu

V MO proběhlo 18. jednání KV projektu dne 23. 10. 2014 a MZ byla následně bez problémů schválena. 

V průběhu MO proběhlo rovněž 26. 11. 2014 jednání Expertní skupiny, se závěrem „bez připomínek“.

V průběhu MO se uskutečnilo 6 porad řídicího týmu. Porady se zaměřovaly na, sledování, koordinaci a plánování pracovních činností, publicity, výběrových řízení aj., vč. finančních prostředků.

Byly vypořádány připomínky odboru CERA k 18. MZ. Připomínkování proběhlo v poměrně krátkém čase a vstup do Benefitu otevřen včas.

Byla vydána TZ k publikaci Úspěšnost absolventů středních škol a ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání.

Bylo zajištěno vydání a rozesílka CD Kam na školu-Střední školy v ČR a Kam na školu-Vyšší odborné školy v ČR, vč. obeslání ZŠ a SŠ s upozorněním na zaslání CD a upoutávkou na ISA+.

Bylo úspěšně ukončeno VŘ „Multimediální prezentace vybraných oborů vzdělání středních škol“- pro vytvoření dalších ukázek, připraveny a schváleny scénáře ukázek, tím byla ukončena 1. etapa prací.

Dále pokračovala komunikace s MPSV a MŠMT ke zkvalitnění údajů o nezaměstnaných absolventech. 

Byly podávány informace o vývoji v projektu na poradách vedení NÚV a HM projektů.

Jsou zpracovávány různé přehledy z dat produkovaných pro Informační systém, např.: přehled o vývoji počtu žáků v potravinářských oborech pro Svaz pekařů nebo texty pro MF Dnes, zejména v souvislosti s ověřováním nové formy přijímací zkoušky. Významná je i příprava vzdělávací nabídky středních škol pro vydání jako příloha v  MF Dnes.

 

3. Publicita projektu

Školy, zaměstnavatelé i všechny zainteresované instituce jsou informovány o smyslu a průběhu projektu prostřednictvím bulletinu Vzdělávání, plníme všechny pokyny pro publicitu.

Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy či poskytují informace pro různé zájemce, zejména pro novináře našich deníků.

V tomto období šlo o 10 rozsáhlejších podkladů či informací, např. Zpracování informace k dotazům komise EU k problematice učňovského vzdělávání, odpovědi pro Aktuálně.cz k problematice podpory potřebných oborů vzdělání, Přehled o počtech žáků v potravinářských oborech a ve zdravotnických oborech a dalších.

Nejvýznamnější je vytvoření souboru vzdělávací nabídky všech středních škol v ČR pro regionální přílohy MF Dnes a textu k problematice přijímacích zkoušek a další informace k přijímacímu řízení 2015/16.

V tomto období pracovníci týmu na 11 akcích informovali o projektu a jeho výstupech.

Významný je i zájem MŠMT o informace z projektu ve vztahu k přechodu a uplatnění absolventů na trhu práce a potřebách zaměstnavatelů i dalších okruhů, zejména ve vztahu k řešením predikcí požadavků trhu práce na odborné vzdělávání.

 

4. Výběrová řízení

V tomto monitorovacím období bylo připraveno výběrové řízení na multimediální ukázky vybraných oborů vzdělání středních škol a minitendr na tisk obálek pro projektové publikace.

 

5. Čerpání financí

V rámci 19. monitorovací zprávy je požadována za partnera částka 1 552 938,63 Kč.

V rámci kapitoly 1. Osobní výdaje byla čerpána částka 1 112 540,00 Kč, z toho 760 716,00 Kč v položce výdaje na odborné zaměstnance a 75 834,00 Kč v položce výdaje na administrativní zaměstnance. V tomto monitorovacím období bylo čerpáno 48 000,00 Kč na DPP odborníků.

V rámci kapitoly 2. Cestovní náhrady nebyla čerpána žádná částka.

V rámci kapitoly 3. Zařízení nebyla čerpána žádná částka.

V rámci kapitoly 4. Místní kancelář byla čerpána částka 75 095,23 Kč. Z toho 49 548,06 Kč na nákup kancelářského materiálu a 25 547,17 Kč na režijní náklady, a to ve složení 7 065,94 Kč v položce 4.2. Telefon, poštovné, fax, 4.3.1. Energie 6 667,82 Kč a 4.3.2. Ostatní služby 11 813,41 Kč.

V rámci kapitoly 5. Nákup služeb bylo čerpáno 365 303,40 Kč. Největším výdajem bylo zajištění Multimediální prezentace vybraných oborů od firmy Mistral TV produkce, s.r.o. ve výši 191 664,- Kč, dalším větším výdajem bylo rozmnožení CD „Kam na školu“ ve výši 80 890,70 Kč od firmy Fermata, a.s. a balení a distribuce publikace ve výši 56 318,20 Kč.  V monitorovacím období byla také uskutečněna platba za zajištění provozu eKariéra+  ve výši 7 041,50 Kč. Dalším výdajem byla úprava dynamických stránek pro ISA od firmy Trexima, spol. s r.o. ve výši 21 500,- Kč a tisk obálky na publikace ve výši 7 889,00 Kč

Od zahájení realizace projektu bylo vyčerpáno 51 048 795,96 Kč z celkového rozpočtu, který činí 57 717 813,- Kč, je tedy vyčerpáno 88 % rozpočtu.