Dění v projektu říjen - prosinec 2013

1. Realizace klíčových aktivit:

 

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Členové týmu se zúčastňovali různých jednání (Koordinační skupiny Národního poradenského fóra, Národního poradenského fóra, Euroguidance, MPSV, GŘ ÚP), kde projednávali možnosti navržené v Návrhu koncepce integrovaného systému kariérového poradenství. 

Prezentace projektu formou baneru, který byl v rámci aktivity připraven, na konferenci OPVK byla vyjádřením uznání úspěšnosti projektu VIP II - Kariérové poradenství.

Z připravené koncepce byly připraveny dvě statické stránky určené pro informaci kariérových poradců a zařazeny do sekce Jak na to. 

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

V rámci klíčové aktivity bylo dokončeno zpracování souhrnné analytické studie k předčasným odchodům, která zahrnuje statistické přehledy i výsledky šetření na školách a úřadech práce „Předčasné odchody žáků ze středních škol - Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence.“ Studie byla vydána a rozeslána.

Pokračovaly aktivity zaměřené na zpracování příkladů dobré praxe preventivních a intervenčních nástrojů v oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání na školách, resp. podpory návratu mladých nezaměstnaných do vzdělávání na úřadech práce. Po dopracování bylo připraveno a v sekci „Bez bariér“ na www.infoabsolvent.cz zveřejněno 11 nových příkladů dobré praxe z oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání.

Aktivita 03Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

V říjnu byl dokončen rozsáhlý sběr dat o vzdělávací nabídce SŠ a VOŠ pro školní rok 2014/15. Získané údaje byly pročištěny a vloženy do informačního systému ISA+. Tato databáze obsahuje asi 1 milion údajů. Následně bylo vylisováno 7,5 tis. CD Kam na školu – SŠ v ČR a 2,5 tis. CD Kam na školu – VOŠ v ČR pro rok 2014/15 a rozesláno na základní a střední školy.

Byly provedeny práce z 6. etapy realizace zakázky Rozvoj a inovace ISA+. Proběhlo školení obslužných pracovníků, dodána technická i uživatelská dokumentace a návody k IsaAdmin+ (editační program pro ISA+).

Bylo připraveno napojení ISA+ na informační systém NSP (Národní soustava povolání) a odkazy na inspekční zprávy na webu ČŠI a vytvořena relační databáze pro CKP.

Tím byly dokončeny aktivity a činnosti 6. etapy zakázky Inovace a rozvoj ISA+, proběhlo předání etapy, kontrola dokumentace a fakturace. Tím byla ukončena i celá zakázka.

Byly vytištěny publikace Nezaměstnanost absolventů škol – 2013 a Analýza inzerce volných pracovních míst v denním tisku a na internetu – 2012. Obě byly vloženy do ISA+ a rozeslány vybraným subjektům. K tomu bylo zhotoveno 6 SS a 1 DS.

Byly ukončeny analýzy dat ze šetření zaměstnavatelů v terciérním sektoru a zpracován text publikace, dále proběhlo zpracování dat a analýz pro porovnání jednotlivých sektorů.

V rámci šetření absolventů středních škol pokračovalo zpracování dat a realizace analýz se zaměřením na hodnocení spokojenosti absolventů s uplatněním na trhu práce.

Byla vytvořena pilotní verze dotazníku pro šetření na ÚP k práci se žáky, zejména ohroženými skupinami na pracovištích ÚP.

K publikacím byly vytvořeny statické stránky, inovováno 9 statických stránek v sekci JAK NA TO (k přijímacímu řízení a hledání zaměstnání) a vloženy 2 nové stránky ke kariérovému poradenství.

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

CKP podle potřeb klientů poskytovalo poradenské a konzultační služby jednotlivcům – zájemcům o vzdělávání, výchovným poradcům a kariérovým poradcům.

Bylo vytvořeno 17 anotací vzdělávacích programů VOŠ k implementaci do ISA+. Probíhala kompletace tří částí 69 učebních dokumentů VOŠ pro umístění do ISA+.

Proběhl vývoj relační databáze umožňující využivání dat o vzdělávací nabídce z ISA+ pro individuální poradenství. Pro web NÚV byla vytvořena upoutávka na ISA+, připravena informace o serverech nabízejících zaměstnání.

V rámci vyšší propagace ISA+ byl zpracován návrh na slogany a klíčová slova obsažená v IS a klíčová hesla na bannery na FB a Google.

Byl zpracován samostatný článek (SS) o serverech nabízejících zaměstnání.

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství   

V tomto monitorovacím období proběhlo uzavírání a vyhodnocení 5. běhu e-learningového systému eKariéra+, do kterého bylo zapsáno celkem 1105 přihlášených frekventantů. Po vyhodnocení běhu byly vystaveny absolventské certifikáty. Proběhlo dotazníkové šetření mezi úspěšnými absolventy ke spokojenosti účastníků a hodnocení e-learningové formy vzdělávání a zpracována zpráva.

Byly specifikovány technické požadavky na zpřístupnění modulů v příštím roce a byl připravován přechod na zpřístupnění studijních modulů do volně přístupného režimu.

Proběhla realizace zakázky "Zajištění a realizace marketingové podpory informačně poradenských služeb a podpory systémů ISA+ a eKariéra+. Byly předány zprávy z realizovaných šetření cílových skupin projektu a jejich znalosti informačního systému ISA+ a  vypracován návrh marketingové strategie. Na internetových portálech www.seznam.cz a www.google.cz byla zahájena marketingová kampaň, byl vytvořen a rozeslán plakát pro využití ve školách.

2. Řízení projektu

V MO proběhlo 14. jednání KV projektu dne 21. 10. 2013 a MZ byla bez problémů schválena, uskutečnilo se 6 porad řídicího týmu zaměřených na plánování, sledování a koordinaci pracovních činností, publicity, administraci projektu, výběrových řízení aj., kontrolu čerpání a nakládání s finančními prostředky.

V polovině MO byly vyřízeny připomínky odboru CERA k 14. MZ. Dále byla zajišťována příprava Status reportů a finančních reportů.

Bylo zajištěno naplnění systému ISA+ daty o vzdělávací nabídce pro šk.r.14/15, byla zajištěna a vylisována CD Kam na školu a jejich rozeslání. Byly připraveny, vytištěny, rozeslány a začleněny do ISA+ publikace Nezaměstnanost absolventů škol – 2013, Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu 2012 a Předčasné odchody žáků ze středních škol - Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence.

Byl sledován průběh prací na zakázce „Zajištění a realizace marketingové podpory IPS a podpory systémů ISA+ a eKariéra+“ a řešeno zajištění technologického vybavení a ICT inovace poradenského pracoviště. Bylo vyřešeno softwarové řešení a připraveno objednání technologického vybavení. Byla ukončena zakázka k inovaci ISA+ a přebrána příslušná dokumentace.

Proběhlo jednání se zástupcem kontroly na místě k zakázce k problematice nákupů software a hardware a dodány další požadované dokumenty.

Byly řízeny práce související s ukončením a vypořádáním 5. běhu e-learnigového vzdělávání, bylo zajištěno zpřístupnění modulů případným zájemcům.

Byly podávány informace o vývoji v projektu na koordinačních poradách HM a poradách vedení NÚV.

Proběhlo jednání s ekonomem projektu o rozpočtu projektu a rozvržení jednotlivých úkolů v příštím roce, proběhla jednání o pracích a jejich rozvržení v roce 2014 a příprava možnosti prodloužení projektu.

3. Publicita projektu

Projekt byl prezentován jako příklad dobré praxe na konferenci OPVK, pro tento účel byl připraven text pro banner, který uváděl informace o cílech a výstupech projektu.

V tomto MO byly pro novináře vydány 3 tiskové a mediální zprávy zveřejněné na webu www.nuv.cz:

  • Vybíráte střední školu? Nezapomeňte, že na umělecké obory je nutné podat přihlášku do konce listopadu!
  • Na internetu najdou nejvíce pracovních nabídek obchodní zástupci a pojišťovací agenti, v tisku je největší poptávka po číšnících a kuchařích
  • Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2013

Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy či poskytují informace pro různé zájemce, např. novináře našich deníků. V tomto MO se jednalo např. o informace k zájmu o učební obory skupiny 82, údaje k nezaměstnanosti absolventů škol za Jihočeský kraj, telefonický vstup na téma Nezaměstnanost absolventů do pořadu Studio ČT24 či o přijímacím řízení na SŠ a  aspektech rozhodovacího procesu žáků základních škol. Významné je rovněž zpracování Přehledu o vzdělávací nabídce středních škol 2014/15 a doprovodných textů pro MF Dnes.

K publicitě projektu slouží i informace poskytnuté při studijní návštěvě na téma: Prakticky zaměřené odborné vzdělávání cílené na poptávku na trhu práce, kterou pořádala  Hospodářská komora maďarského regionu Szabolcs-Szatmár-Bereg nebo vystoupení na workshopu „Kariéra bez předsudků - Gender ve vzdělávání a kariérovém poradenství“   

Ve vydávaných publikacích projektu i takových, které jsou součástí kmenové činnosti NÚV, je vždy vložena propagační stránka o IS o uplatnění absolventů škol na trhu práce.

4. Výběrová řízení

V tomto monitorovacím období proběhla dvě výběrová řízení:

a) minitendr na kancelářské potřeby

b) výběrové řízení na počítačové vybavení (gesce MŠMT)  

5. Různé

a) Projekt byl Řídícím orgánem zařazen mezi skupinu několika atraktivních a bezproblémových projektů pro prezentaci v rámci Mediální kampaně Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

b) Po důkladném zvážení finančních možností projektu a následných potřeb vývoje podpory kariérového poradenství v základních a středních školách navrhujeme prodloužení projektu do 30. 6. 2015. Prodloužení projektu nebude sloužit k realizaci zpožděných či nesplněných úkolů, ale k navýšení přidané hodnoty projektu. Především je i nadále potřebné se věnovat vytváření, trvalé inovaci a zlepšování informačního obsahu ISA+ tak, aby trvale zůstával zastřešujícím, živým, komplexním, efektivním a široce používaným poradenským systémem. Kromě této trvalé inovace systému ISA+ na www.infoabsolvent.cz, umožní prodloužení projektu i navýšení některých monitorovacích ukazatelů, lepší využití připravené marketingové podpory a rozšíření provozu centra kariérového poradenství s novým technologickým vybavením ad. Bereme do úvahy i skutečnost, že potřeba vytvoření CD vyhledavačů ve vzdělávací nabídce databází pro střední školy i VOŠ pro šk. r. 2015/16 by mohla vést ke zvýšení chybovosti v důsledku nedostatku času na sběr dat o vzdělávací nabídce.

Výsledky evaluace systému ukazují, že informační systém ISA+ na www.infoabsolvent.cz je poradci všech typů zařízení (škol, PPP, úřadů práce) velmi kladně hodnocen a využíván. Z výsledků ovšem vyplývá potřebnost vytvoření lepších podmínek pro opakovaný přenos informací o možnostech a výhodách systému žákům a jejich rodičům, protože tato cílová skupina se každoročně mění.

Základní novinkou, kterou s tímto cílem tedy chceme začlenit v rámci prodloužení do projektu, je ověření možnosti organizačního a metodického vedení kariérového poradenství a výuky tématu Člověk a svět práce ve školách tak, aby bylo dosahováno lepšího využívání poskytovaných informací nejen o vzdělávací nabídce, ale i informací souvisejících s uplatněním absolventů na trhu práce a volbou povolání s uvažováním vlivu potřeb zaměstnavatelů.

K tomu považujeme za účelné využít organizačních změn ve struktuře NÚV spočívající v začlenění Národního informačního centra mládeže do struktury NÚV. Část pracovníků informačních center mládeže, kterých je v současné době 40, budou působit jako mentoři-tutoři seznamující vyučující i žáky základních, příp. i středních škol s možnostmi využití informačního systému ISA+ a informací, které jsou v něm obsaženy. Toto působení ovšem vyžaduje vytváření výukových materiálů (pracovních listů) aplikujících využívání informací ze systému ISA+ pro téma Člověk a svět práce na základních školách, jejich formu a provedení chceme rovněž ověřit v rámci prodloužení projektu.