Dění v projektu srpen - září 2013

1. Realizace klíčových aktivit:

 

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Byly vypracovány a vyvěšeny dvě statické stránky ke studii Návrh integrovaného systému kariérového poradenství v ČR (Návrh modelu centrální podpory služeb kariérového poradenství a Desatero kariérového poradenství) a rozvíjena spolupráce se subjekty působícími v oblasti kariérového poradenství v jednotlivých resortech i v ostatních sférách.

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Pokračovalo zpracování analytické studie komplexního kvantitativního šetření „Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání“, která zahrnuje dotazování škol a ÚP a analýzu statistických údajů ze školních matrik.

Pokračovaly aktivity zaměřené na sběr příkladů dobré praxe v oblasti preventivních i intervenčních opatření v oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání, resp. podpory návratu mladých nezaměstnaných do vzdělávání.

Byla navázána spolupráce s poradenskými a dalšími pracovníky škol a úřadů práce a v průběhu monitorovacího období s nimi probíhala komunikace jak o obsahové, tak i formální stránce příspěvků (11 pracovních verzí příkladů dobré praxe).

Aktivita 03Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

Pokračovala 6. etapa zakázky Rozvoj a inovace ISA+, a to zejména propojení ISA+ s dalšími informačními systémy (Národní soustava povolání - NSP), práce na technické a uživatelské dokumentaci a příprava školení pracovníků zadavatele.

Byly zpracovány texty informující o možnostech vzdělání na VŠ pro výběr dle pracovních činností a pro výběr dle pracovišť v multimediálním průvodci a začleněny do systému ISA+.

Byl připraven a zahájen rozsáhlý sběr dat o vzdělávací nabídce středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/15 a realizována kontrola chodu programu (modulů), vč. supervize a případných úprav.

Pracuje se na analýzách ze šetření absolventů škol a ze šetření zaměstnavatelů (terciární sektor). Zpracovávají se segmentační analýzy k porovnání jednotlivých sektorů.

Bylo dokončeno zpracování publikace o nezaměstnanosti absolventů škol 2013 (zahájení korektur). Byly připraveny SS a DS a naimportovány do systému ISA+.

Byla dokončena publikace „Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku (zahájení korektur).

Byla připravována koncepce dotazníkového šetření na ÚP.

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

Po opakovaně neúspěšném výběrovém řízení bylo další kolo řízení zastaveno a přistoupeno k alternativnímu řešení. Byl projednán a připraven nový návrh řešení technologické modernizace CKP, který se týkal zejména vytvoření relační databáze pro účely individuálního poradenství. Byla prostudována zdrojová databáze ISA+ a její struktura, vytipovány potřebné položky, připraveny názvy popisek jednotlivých polí.

Proběhl sběr a jsou zpracovávány klíčové části dokumentů nových a reakreditovaných vzdělávacích programů VOŠ (210 souborů k 70 programům).

V průběhu období bylo poskytováno individuální poradenství podle potřeb veřejnosti (konkrétních zájemců) a konzultace poradcům k otázkám kariérového poradenství.

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství   

Proběhla závěrečná fáze studia a ukončení 5. běhu e-learningového systému e-Kariéra+, kterého se účastnilo celkem 1105 přihlášených frekventantů z řad výchovných poradců i dalších pedagogických pracovníků škol a také zájemců dalších sociálních partnerů.

Byl připraven elektronický dotazník pro dotazníkové šetření mezi úspěšnými absolventy (spokojenost účastníků s kurzem a jeho hodnocení).

 V rámci zakázky Marketingové podpory projektu VIP II Kariéra byly konzultovány a připomínkovány dotazníky pro šetření žáků základních škol, žáků středních škol, rodičů žáků základních a středních, dospělých, pracovníků úřadu práce a pracovníků PPP, dále struktury rozhovorů s výchovnými poradci a konzultována marketingová strategie.

2. Řízení projektu

V MO proběhlo 13. jednání KV projektu dne 20. 8. 2013 a MZ byla bez problémů schválena. Koncem MO byly vyřízeny připomínky odboru CERA k 13. MZ. Dále byla zajišťována příprava Status reportů a finančních reportů.

V průběhu zkráceného MO se uskutečnily 2 porady řídicího týmu. Porady se zaměřovaly na plánování, sledování a koordinaci pracovních činností, publicity, administraci projektu, výběrových řízení aj., kontrolu čerpání a nakládání s finančními prostředky.

V průběhu MO byla zpracována MZ č. 14 a sestaveny přílohy, dále byly zpracovány podklady týkající se udržitelnosti projektu. Byla připravena i situační zpráva o stavu projektu VIP Kariéra II – KP.

Byla zajišťována příprava CD Kam na školu – došlo k oslovení potenciálních dodavatelů lisování CD a potisku CD a obálky (desek) na publikaci Uplatnění absolventů.

Pro kontrolu projektu na místě byla připravena informace o vývoji v projektu, vypracován dotazník k publicitě projektu, dále i připraveny další podklady a prezentace projektu. Při zahájení kontroly proběhlo setkání s pracovníky kontroly na místě, prezentace projektu, předávání dokladů, konzultace k postupu v rámci kontroly (hlavní manažer a další). Proběhla kontrola výstupů projektu v návaznosti na monitorovací indikátory, kontrola smluv, kontrola výstupů a činností dle smluv, vč. dokladování. Shromážděné podklady v el. podobě byly vypáleny na CD a předány kontrole (celkem 4 GB souborů).       

Byly zajišťovány práce na přípravě publikací z analýzy inzertní nabídky v denním tisku a na internetu, o předčasných odchodech žáků ze škol a nezaměstnanosti absolventů (zajištění recenzí a korektur). Byly řízeny práce související s 5. během e-learnigového vzdělávání a sledován průběh zakázky „Zajištění a realizace marketingové podpory informačně poradenských služeb a podpory systémů ISA+ a eKariéra+, vč. evaluace a zpětné vazby“.

3. Publicita projektu

Členové týmu projektu VIP Kariéra II - KP referují o projektu na různých konferencích i při jiných vhodných příležitostech.

Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy či poskytují informace pro různé zájemce, např. novináře našich deníků. V tomto MO se jednalo např. o informace pro odborníky z Kyrgystánu, kteří přijeli v rámci akce v rámci projektu, besedu v Radiofóru k situaci v učebních oborech, či informace o vývoji v technických učebních oborech pro MF Dnes. Významný byl i článek v časopise HRM o využití kvalifikace absolventů na trhu práce a informačním systému www.infoabsolvent.cz.

4. Výběrová řízení

V daném období bylo realizováno výběrové řízení formou elektronické aukce na počítačové příslušenství. Předmětem plnění je nákup počítačových doplňků - klávesnic, myší a USB disků. Pro projekt bylo čerpáno 7 146,- Kč.

K němu jsme obdrželi vyjádření „V případě projektů, které se řídí PpP verze 5 a výše, je postupováno při zadávání takových zakázek především podle Pravidel systému elektronických tržišť. V tomto případě nebylo povinné uveřejnit výzvu i na stránkách poskytovatele podpory, tedy MŠMT.

Ovšem v případě projektu VIP II, který se řídí PpP verze 3, taková povinnost byla. V případě projektu VIP II se tedy jedná o porušení povinnosti týkající se uveřejňování a bude se řešit podle Čl. VI. Opatření.“

5. Různé

Na základě ústně interpretovaného požadavku bylo zkráceno monitorovací období na dva měsíce a urychleně zpracována monitorovací zpráva.