Dění v projektu únor - duben 2013

Realizace klíčových aktivit

Aktivita 01 - Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Byla dokončena konečná verze studie o koncepci kariérového poradenství a integrovaném systému kariérového poradenství. Ke studii proběhl dne 13. 2. 2013 workshop, který byl zaměřený na diskuzi ke studii. Připomínky byly ve studii zohledněny a studie i se zapracovanými připomínkami byla odeslána k recenzi dvěma externím recenzentům.

Byla rozvíjena spolupráce se subjekty působícími v oblasti kariérového poradenství v jednotlivých resortech i v ostatních sférách (například Euroguidance, NICM, MPSV, atd.), a to zejména prostřednictvím činnosti v rámci Národního poradenského fóra.

Aktivita 02 - Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

V rámci aktivity pokračovala realizace komplexního kvantitativního šetření „Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání“, která zahrnuje dotazování škol a ÚP a analýzu statistických údajů z výkazů škol. Byla dokončena pracovní verze této publikace.

Pokračovaly také činnosti zaměřené na sběr příkladů dobré praxe z oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání. Byla vytvořena doporučená struktura pro zpracování příkladů dobré praxe a dále byly vyhledány další kontakty na odborníky ve školách, úřadech práce a neziskových organizacích, kteří by mohli příklady dobré praxe zpracovat. Tito odborníci byli osloveni se žádostí o spolupráci.

Aktivita 03 – Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

Probíhaly práce spojené s 5. etapou realizace zakázky Inovace a rozvoj ISA+. Šlo zejména o testování funkce editačního programu IsaAdmin+ a přípravu Analýzy možností budoucího rozvoje ISA+.

Začalo zaškolování dvou pracovnic týmu v práci s editačním programem IsaAdmin+.

Byl dokončen návod na práci v systému ISA+ a připraven plakát propagující ISA+, vše bude vytištěno a rozesláno školám zároveň se souhrnnou publikací.

Bylo dokončeno zpracování textu souhrnné publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012. Byly zpracovány recenze a korektury textu a proběhl grafický zlom publikace před tiskem.

Šetření absolventů škol: pokračovalo zpracování dat a realizace analýz - zájem o pracovní uplatnění v oboru a skutečné uplatnění kvalifikace. Následně byly zpracovány 2 statické stránky: Odchody absolventů mimo obor a jejich důvody a Zájem absolventů pracovat ve vystudovaném oboru.

Šetření zaměstnavatelů: byla zpracována úvodní kapitola zabývající se obsahem, cílem, metodologií, organizací výzkumu a strukturou získaného datového souboru zaměstnavatelů.

Probíhá zpracování studie o spolupráci zaměstnavatelů a škol na základě údajů z ČSÚ.

Analýza inzertní nabídky: proběhlo zadávání dat o internetové nabídce zaměstnání, po zakódování a přepisu údajů do databáze probíhala kontrola a čistění získaných dat, vč. následného překlopení do SPSS.

Do systému ISA+ byly vloženy dvě nové statické stránky do sekce BEZ BARIÉR až na trh práce, aktualizovány 4 statické a 1 dynamická stránka týkající se přehledu počtu nově přijatých žáků a absolventů ve školním roce 2012 a využití získané kvalifikace u absolventů SŠ a importována aktuální vzdělávací nabídka vysokých škol pro příští školní rok.

Aktivita 04 - Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

Proběhlo otevírání obálek výběrového řízení „Zajištění a realizace marketingové podpory informačně poradenských služeb a podpory systémů ISA+ a eKariéra+, vč. evaluace a zpětné vazby“. V termínu se nikdo nepřihlásil. Byl stanoven nový termín pro vyvěšení výzvy k VŘ. Na otvírání obálek byly doručeny dvě nabídky, které byly přijaty. Dne 25. 4. 2013 se sešla hodnotící komise, která vybrala jednoho z uchazečů, a to firmu McCann-Ericson Prague spol. s r.o.

Jednací řízení neveřejné pro zakázku „Zavedení technologického vybavení a ICT inovace poradenského pracoviště CKP“ se v daném období nepodařilo realizovat, v jednání se pokračuje.

Byly poskytovány (zejména prostřednictvím Centra kariérového poradenství) informace, a to jak směrem k pedagogickým a poradenským pracovníkům, tak i informace pro širokou veřejnost, a to zejména o možnostech středního nebo vyššího odborného vzdělávání.

Byl připraven návrh plakátu k propagaci systému ISA+ na www.infoabsolvent.cz.

Aktivita 05 - Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství
V tomto MO proběhla závěrečná fáze a ukončení 4. běhu e-learningového systému e-Kariéra+, do kterého bylo zapsáno celkem 1276 přihlášených frekventantů z řad výchovných poradců i dalších pedagogických pracovníků škol a také zájemců dalších sociálních partnerů.

Pro získání zpětné vazby od frekventantů byl připraven elektronický dotazník a bylo zahájeno dotazníkové šetření mezi úspěšnými absolventy 4. studijního běhu. Šetření zjišťuje spokojenost účastníků a hodnocení poskytovaného vzdělávání.

Byl připraven 5. běh studia pro cca 1090 účastníků a studium bylo zahájeno 9. 4. 2013. Realizace tohoto běhu včetně metodické a technické podpory účastníků studia potrvá do konce měsíce září.

Dále byl připraven a realizován druhý workshop pro účastníky předchozích běhů kurzu za účelem získání podnětů pro zkvalitnění vzdělávacího systému eKariéra+ a pro jeho evaluaci. Workshop se uskutečnil 6. 2. 2013. Účastníci společně s organizátory kurzu zhodnotili obsahové a didaktické aspekty studijního prostředí eKariéra+ a práci poradců – tutorů.

Dne 13. 2. 2013 byl realizován třetí workshop, který se zaměřil na zhodnocení návrhu integrovaného systému kariérového poradenství.

Řízení projektu

V MO proběhlo 11. jednání KV projektu dne 28. 2. 2013 a MZ byla bez problémů schválena.  V průběhu MO se uskutečnilo 6 porad řídicího týmu. Porady se zaměřovaly na plánování činností týmu, na sledování a koordinaci pracovních činností, publicity, administraci projektu, výběrových řízení aj., kontrolu čerpání rozpočtu a nakládání s finančními prostředky.

Koncem MO byly vyřízeny připomínky odb. CERA k 11. MZ a připravena monitorovací zpráva za 12. MO. Dále byla zajišťována příprava Status reportů a nově zavedených finančních reportů a zajištěno postupné naplňování ostatních částí ISŘ Projektové kanceláře MŠMT.

Byl sledován průběh přípravy VŘ „Technologické vybavení poradenského pracoviště“ a „Zajištění a realizace marketingové podpory ISA+ a eKariéra. V závěru MO se podařilo vybrat dodavatele pro zajištění marketingové podpory.

Byly zajišťovány práce na:

  • zpracování dat šetření absolventů škol,
  • zpracování dat šetření zaměstnavatelů,
  • přípravě koncepce kariérového poradenství,
  • přípravě souhrnné publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012.

Byly řízeny práce související s ukončením 4. běhu a rozběhem 5. běhu e-learnigového vzdělávání. Byla rovněž realizována diskuse k výhledům ISA+.

K zajištění propagace projektu byl připraven do tisku nový plakát a návod pro ISA+. Byl projednáván sběr dat pro školní rok 2014/15.

V závěru MO byl připraven záměr prodloužení projektu, projednán s vedoucím odd. 230 a následně na poradě v odboru CERA. Zde byly projednány i postupy související s ukončením smluv a potřebou dalších služeb (CD apod.). Při přípravě návrhu prodloužení byl zpracován přehled monitorovacích indikátorů a plán jejich navýšení.

Publicita projektu

Na všech výstupech projektu je uváděna informace o tom, že projekt je podpořen z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Jsou dodržovány manuály vizuální identity ESF a OP VK. Také při komunikaci s médii jsou tyto informace vždy uváděny.

Školy, zaměstnavatelé i všechny zainteresované instituce jsou informovány o smyslu a průběhu projektu prostřednictvím bulletinu Odborné vzdělávání. Ve vydávaných publikacích je vkládána propagační stránka o Informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce. 

V průběhu monitorovacího období proběhly dva workshopy. Na výstavní ploše u recepce jsou umístěny a k dispozici CD se vzdělávací nabídkou a poslední vydané publikace. Členové týmu projektu VIP Kariéra II - KP referují o projektu na různých konferencích i jiných vhodných příležitostech.

Publikace, CD Kam na školu i Multimediální ukázky technických oborů vzdělání byly prezentovány při otevření i trvalém provozu Informačně vzdělávacího střediska Jihočeského kraje.

Webové stránky projektu zveřejňují od jeho zahájení všechny podstatné informace o jeho smyslu, cílech i průběhu. Stránky jsou průběžně aktualizovány a přinášejí informace o jednotlivých aktivitách, probíhajících akcích, zveřejněných publikacích i o publicitě. Samozřejmostí je i výrazný odkaz na www.infoabsolvent.cz.

Pracovníci projektu na základě informací získaných z prováděných analýz v rámci projektu zpracovávají dílčí specifické výstupy pro různé zájemce, např. novináře našich deníků. Šlo zejména o informace o nezaměstnanosti mladých ve státech EU pro Lidové noviny, příloha Akademie, hodnocení porovnání struktury absolventů se strukturou zaměstnaných z hlediska skupin oborů vzdělání rovněž pro Lidové noviny, stručné informace o středních školách pořádajících přijímací zkoušky pro ČTK, přehled o zájmu žáků 9. tříd o obory vzdělání - porovnání v roce 2005 a 2012 pro Český rozhlas, informace  o počtech žáků a nezaměstnanosti absolventů u vybraných oborů vzdělání pro
Českou televizi, Brno a další.

V průběhu projektu byly pořízeny a rozdávány propagační předměty, které by měly přispět k větší informovanosti i motivaci spolupracovníků. Propagační předměty byly využity při workshopech pro získání podnětů ke zkvalitnění vzdělávacího systému eKariéra+ a pro jeho závěrečnou evaluaci a workshopu k návrhu koncepce kariérového poradenství.

V tomto MO byla vydána tisková zpráva „Žáci základních a středních škol si vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru zodpovědně“ a „Každý pátý mladý člověk v EU nemá zaměstnání, tzv. „soft skills“ potřebují i vyučení“. Druhá ze zpráv není projektová, ale na projektové výstupy odkazuje.

Výběrová řízení

V daném období probíhaly práce na realizaci dvou výběrových řízení. V obou případech dochází k problémům.

VŘ „Zavedení technologického vybavení a ICT inovace poradenského pracoviště“

15. 10. 2012 bylo VŘ poprvé vyvěšeno.

7. 11. 2012 – otvírání obálek – nikdo se nepřihlásil, VŘ bylo zrušeno.

7. 12. 2012 bylo VŘ podruhé vyvěšeno.

8. 1. 2013 – otvírání obálek – opět se nikdo nepřihlásil a VŘ bylo zrušeno.

Právní kanceláří bylo doporučeno přistoupit k jednacímu řízení bez uveřejnění. Námět nebyl přijat.

VŘ „Zajištění a realizace marketingové podpory informačně poradenských služeb a podpory systémů ISA+ a eKariéra+, vč. evaluace a zpětné vazby“

Výběrové řízení v 1. kole bylo zrušeno z důvodu nepřihlášení se zájemců.

Bylo schváleno 2. kolo výběrového řízení a 25.1.2013 vyvěšeno. Dne 11. 2. 2013 proběhlo otevírání obálek, nikdo se nepřihlásil.

Byl stanoven nový termín pro vyvěšení výzvy (27. 3. 2013) a otvírání obálek 15. 4. 2013.

Na otvírání obálek byly doručeny dvě nabídky, které byly přijaty. Dne 25. 4. 2013 se sešla hodnotící komise, která vybrala jednoho z uchazečů, a to firmu
McCann-Ericson Prague spol.

Různé

Projekt VIP Kariéra II - Kariérové poradenství je samostatným oddělením projektového řízení skupiny řízení operačních programů EU vybrán k prezentaci jako příklad dobré praxe, proto byl připraven k tomuto účelu podklad v rozsahu 10 stran a přílohy.

Vzhledem k úspěšnosti projektu i jeho finančním možnostem je navrhováno prodloužení projektu. Posunutí termínu dokončení projektu přinese nejen zajištění dalších výstupů projektu a jejich lepší využití (navrhujeme navýšení monitorovacích indikátorů z původních 57 o dalších 17).

Prodloužení do října 2014 by umožnilo dokončit další logický časový cyklus, který je určován potřebou informační podpory žáků základních škol při volbě oboru vzdělávání, a tedy i budoucí profese, a u žáků středních škol při přechodu na trh práce nebo volby oboru vzdělání VOŠ či VŠ. Z hlediska realizace činností v projektu tento cyklus končí zveřejněním nové vzdělávací
nabídky a souvisejících informací pro další školní rok, což představuje milník, který odpovídá vyvrcholení práce v projektu.

Posunutí termínu ukončení by velmi prospělo i propagaci výstupů směrem k cílovým skupinám, zejména pak k žákům a jejich rodičům, kteří řeší volbu vzdělávací dráhy a tedy i budoucí profese. Propagační kampaň by tak v souladu s původním záměrem proběhla ve dvou termínech (k 1. září 2013 i k 1. září 2014), což by mělo širší dopad na cílové skupiny. Současně by se zvýšilo i využití finančních prostředků, které budou v souvislosti s propagací
projektu vynaloženy.

S tím souvisí i lepší využití činnosti připravovaného poradenského centra, které po zajištění technologického vybavení má příslušníkům cílových skupin, včetně kariérových - výchovných poradců, poskytovat individuální, generované informace přesahující možnosti samoobslužného využívání informačního systému ISA+.