O projektu

Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt vychází z cílů strategických dokumentů (DZ, Národní strategický referenční rámec, Strategie hospodářského růstu, Strategie obecných zásad společenství 2007-2013).

Hlavním cílem projektu je rozšíření, racionalizace a další zkvalitnění informační, vzdělávací a metodické podpory kariérového poradenství a vzdělávání ve školách, vytvoření vazby na služby celoživotního poradenství. Projekt má za úkol vytvořit integrovaný systém kariérového poradenství a zlepšit koordinaci informačně poradenských služeb. Pro dobrou orientaci zájemců o vzdělávání, v podmínkách kurikulární reformy je naprosto nezbytné vytvářet kvalitní informační základnu opírající se zároveň o monitoring kvalifikačních potřeb trhu práce. Informační systém podpoří meziresortní spolupráci, která je podmínkou efektivity služeb kariérového poradenství. Relevantní informační podpora může pozitivně ovlivnit přijetí změn, které kurikulární reforma přináší, širokou veřejností.

Dílčí cíle projektu jsou :

  • navrhnout systém informačně poradenských služeb pro oblast počátečního vzdělávání,
  • podpořit prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, mapovat začlenění do vzdělávání a možnosti uplatnění na trhu práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • rozvíjet informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA+) www.infoabsolvent.cz
  • poskytovat aktuální informace o přechodu absolventů na trh práce a do terciárního vzdělávání,
  • rozvinout služby informačního a poradenského pracoviště poskytujícího informační a poradenské služby pro potřebyškol a veřejnosti (call centrum, on-line poradenství),
  • rozvíjet systém vzdělávací podpory poskytovatelů kariérového poradenství (eKariéra+) http://ekariera.nuov.cz

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Komu je projekt určen a co poskytuje