Zdůvodnění potřebnosti projektu

Proč rozvíjet datovou základnu ISA (informace o vzdělávací nabídce a trhu práce) ?

Analýzy NÚV (SP VIP Kariéra) ukázaly, že třetina absolventů není spokojena s výběrem školy, jen malá část žáků bere v úvahu i perspektivy pracovního uplatnění a má o něm reálnou představu.

Proč připravovat přístupy a nástroje, které zvýší šanci na dokončení středního vzdělávání a získání zaměstnání ?

Průměrná míra předčasných odchodů žáků ze středního vzdělání je 5,5%, u učebních oborů U a OU určených předevšímžákům se speciálními  vzdělávacími potřebami je mnohem vyšší (prokazují výsledky šetření v rámci projektu Moderní společnost). Tato skupina je přitom silně ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností a sociální exkluzí.

Proč vytvářet přímé poradenství poskytované poradenským pracovištěm (call-centrem) ?

Pro usnadnění první profesní volby žáků základních škol, zpřehlednění možnosti studia zdravotně či jinak znevýhodněných žáků, možnosti nástavbového studia, vyššího odborného vzdělávání, studia na VŠ, pro individualizaci služeb kariérového poradenství či jako pomoc výchovným - kariérovým poradcům.

Proč e-learningové vzdělání kariérových poradců ?

Dává možnost studovat bez nároku na uvolňování z výuky a cestování a rozvíjí účastníky jak po metodické, tak po obsahové stránce. Jde nejen o přepracování, ale i o doplnění baterií testů a vzdělávacích modulů zaměřených na novou problematiku - např. Adaptace absolventa na trh práce; Informačně poradenské služby pro zdravotně postižené; Specifika kariérového poradenství pro migranty apod.