Podpora programů pro výuku kreativního podnikání

Doporučení pro vzdělávací politiku

Akční plán EK pro podnikání 2020 stanovuje program, v němž se vzdělávání k podnikavosti a kreativní metody stávají povinnou součástí školení a rozvoje pro co nejvíce učitelů.11 Kromě toho by měl být navýšen rozsah programů, které zprostředkovávají kontakt mezi školami a firmami (např. programy kreativních stáží nebo spolupráce na návrzích výuky kreativního podnikání mezi firmami a učiteli). To umožní učitelům spolupracovat s partnery z daného odvětví, což  podpoří sebedůvěru, posílí chápání potřeb onoho odvětví a zajistí propojení firem přímo se studenty.

Politický program

Sebedůvěra a schopnosti v rámci kreativních vyučovacích metod pro rozvoj podnikavosti a významný tlak na časové a jiné prostředky učitelů

Podnikavost je v první řadě způsob myšlení a je založena na hodnotách, které jsou podporovány praktickými dovednostmi a sítěmi. Počet učitelů v evropských školách, kteří mají alespoň základy vzdělání k podnikavosti a mají vlastní zkušenost s podnikáním, je velice nízký. Kromě toho jsou nedostatečně vyvinuté vazby na malé i velké kreativní podniky. 

Aktivita projektu

Nadace Entrum v Estonsku zavedla čtyřstupňovou metodiku pro práci s mladými, s  učiteli a předními kreativními firmami. Účelem bylo, aby se podnikatelské postupy zavedly do kreativních odvětví, zvýšila se podpora start-upů a také aby došlo k vylepšení odborných dovedností v rámci kreativních odvětví (např. produkce, postprodukce, marketing). Došlo také ke zlepšení povědomí o typech výukových metod a vyžadovaných materiálů a o možných cestách, které tyto metody mladým lidem otevírají. Součástí byla podpora podnikavého způsobu myšlení, budování sebedůvěry a integrace mladých do sítě podnikatelských inkubátorů a kreativních podnikatelů. Na aktivitě spolupracovalo přes 300 mladých studentů, tři kreativní inkubátory, 61 kreativních firem, 23 středisek pro mladé a 48 škol.