Proč na kreativním podnikání záleží – připomínka

Projekt CENTRES byl realizován v době pro Evropu zásadní, jelikož jsou prováděna významná rozhodnutí týkající se toho, jakou společnost chceme pro mladé vytvářet a jaký typ ekonomiky chceme budovat V době, kdy se dostáváme z ekonomické recese a nezaměstnanost mladých dosahuje bezprecedentní úrovně, je jasnější než kdy dříve, že kreativní odvětví budou v naší budoucí hospodářské konkurenceschopnosti hrát stěžejní roli a budou přispívat k vyrovnanému, čilému, hodnotnému a odolnému hospodářství, o něž všichni usilujeme. Budou také hrát roli při vytváření obsahu, příběhů a zkušeností, které umožňují vznik nové Evropy, jíž je vlastní pluralismus, tolerance a osobitost. Tyto dva programy, ekonomický a kulturní, se spojují v novém programu Kreativní Evropa (Creative Europe) i v přístupu některých států, které jsou již s hodnotou kreativity dobře obeznámeny. Existuje zde nicméně riziko, že kvůli kombinaci vlivu úsporných opatření a vzdělávacího tradicionalismu je v mnoha zemích hodnota kreativity a silné dynamiky vytvořené propojením kreativity a podnikání velmi málo chápána a dochází k její ztrátě.

Jinými slovy, v mnoha částech Evropy je kreativní podnikání ve školách vytlačováno na okraj, přičemž je pro školy velice náročné používat pokrokové výukové nástroje. To je částečně způsobeno návratem k důrazu na předměty STEM (Science, Technology, Engineering and Maths)[1] , které sice samy o sobě nejsou nekreativní, ale často vytlačují přístupy zaměřené na kreativitu na okraj. Zároveň je to částečně způsobeno snížením výdajů na aktivity, jako je kreativní učení a vzdělávání v oblasti umění, protože na umělecký a kulturní sektor tvrdě dopadl globální ekonomický pokles a s ním související škrty ve veřejných výdajích. Některé státy (např. Švédsko, Finsko) však považují kreativní podnikání za naprosto klíčové pro zvládnutí problémů doby. V některých evropských zemích se tedy výuce podnikání dostává stále větší podpory a kreativní podnikání je předmětem zájmu zejména v severní Evropě.

V tomto kontextu hraje celkový program CENTRES významnou roli v budování znalostí o kreativním podnikání ve školách a zvyšuje jeho popularitu. Podporuje tak partnery v tom, aby vylepšovali zajištění, prosazovali významnou hodnotu tohoto přístupu a zajišťovali, že bude do výuky zapojen komplexně a nebude omezen na okrajová „doporučená“ cvičení (a bude tedy součástí „povinných“ cvičení). Jde samozřejmě o naprosto zásadní krok pro Evropu. Kreativní podnikání je tolik důležité pro naši hospodářskou i kulturní budoucnost ze dvou základních důvodů:

– Mění se charakter práce: Můžeme pozorovat strukturální posun směrem k agilnější, nezávislejší, mikro-podnikové ekonomice. Z faktorů, jako je digitalizace, zmenšování veřejného sektoru a růst v odvětvích založených na službách a znalostech, vyplývá, že potřebujeme stále více lidí s podnikatelskými dovednostmi. Tato otázka je ještě důležitější kvůli vysoké nezaměstnanosti mezi mladými, přičemž existuje malá šance, že ji bude možné vyřešit pouze přijímáním nových pracovníků. Mladí lidé by měli být podporováni v zakládání vlastních podniků. Kreativní podnikání je obzvláště důležité, protože se stará o měnící se poptávku rostoucího sektoru kreativních odvětví , ale také zavádí dovednosti týkající se spolupráce, interdisciplinární praxi a digitální gramotnost, přičemž tyto schopnosti jsou zásadní pro úspěch v celé řadě čím dál tím pružnějších odvětví.

– Mění se charakter společnosti: Jsme stále více globalizovaní, mezikulturní a propojení. Otvírají se tak možnosti rozvoje nových kultur a podnětů a mění se náš smysl pro identitu a tradici. Myšlenky, které tato tendence vytváří, budou formovat Evropu budoucnosti a ovlivní profil jejího hospodářství. Máme-li růst poklidně a soudržně, musíme vytvářet příležitosti pro mladé všech kategorií a opatřit je dovednostmi a sebevědomím a tím maximalizovat jejich kulturní kapitál. Kreativní podnikání je důležité pro budování schopností seberealizace a přežití ve stále více atomizovaném a rychle se měnícím světě.

Program CENTRES nám umožnil porozumět roli kreativního podnikání ve školách a dalších vzdělávacích institucích a objasnil důvody, proč je pro naše hospodářství a naši společnost důležité. Nyní se naskýtá strategická příležitost plně zapojit kreativní podnikání jako ústřední součást vzdělávání a životních příležitostí mladých v celé Evropě, a to na základě Zprávy o kreativní ekonomice (Creative Economy Report) z roku 2013 a Akčního plánu Evropské komise pro podnikání 2020 (Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě) a s využitím programu Kreativní Evropa.[1] Věda, technologie, technika a matematika