Island: nový zákon usnadňuje přechod z odborného do vysokoškolského vzdělávání

26. 1. 2022 Nový zákon, který připravilo ministerstvo školství na základě návrhů v akčním plánu, má povzbudit zájem mladých lidí o odborné vzdělávání a přípravu a mění přijímací požadavky pro studenty odborného vzdělávání a přípravy, kteří chtějí nastoupit k vysokoškolskému studiu.

Ilustrační foto

Zákon o vyšším sekundárním vzdělávání z roku 2008 požadoval, aby programy odborného vzdělávání a přípravy lépe reagovaly na potřeby trhu práce v oblasti dovedností. Zmiňovaný zákon umožňuje společně s „průvodcem islandským národním kurikulem pro vyšší sekundární školy“ z roku 2011 decentralizovaný přístup k tvorbě vzdělávacích programů a kurikula. Znamená to, že vyšším sekundárním školám je svěřena větší odpovědnost i autonomie při vytváření vzdělávacích programů  jak ve všeobecném vzdělávání, tak v odborném vzdělávání a přípravě, a to za využití přístupu kombinujícího výsledky učení, rozsah aktivit a kredity. Nastoupit na univerzitu však doposud mohli jen ti studenti, kteří uspěli u přijímacích zkoušek. Díky novému zákonu – jenž byl schválen, ale zatím nebyl zaveden do praxe – bude závěrečná zkouška z vyšší sekundární školy na úrovni 4 Evropského rámce kvalifikací (úroveň 3 islandského rámce kvalifikací) rovnocenná s přijímací zkouškou. Aby mohli být uchazeči o studium na vysokých školách ke studiu přijati, museli v minulosti absolvovat přijímací zkoušky. Cílem této změny je zrovnoprávnit při vstupu na vysokou školu studenty, kteří dokončili umělecké, technické či odborné studium, s těmi, kteří dokončili všeobecné vzdělávací programy.

Díky této změně by podmínky pro přijetí na vysokou školu měly být v souladu s kompetencemi, dovednostmi a znalostmi studentů a neměly by představovat překážku pro ty, kteří složili zkoušku v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

V dalším kroku si musí vysoké školy definovat svá přijímací kritéria a informovat o nich vyšší sekundární školy, aby si studenti, kteří jsou rozhodnutí pokračovat ve studiu po dokončení vyššího sekundárního vzdělání, mohli organizovat svou přípravu v souladu s požadavky dané vysoké školy.

 

Přeložila Aneta Vencovská

 

Iceland: new act regulating easier access from VET to higher education [online]. Cedefop, 26/07/2021 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/iceland-new-act-regulating-easier-access-vet-higher-education

Foto od Element5 Digital na Unsplash