Německo: iniciativa Digitální změna Q 4.0 připravuje učitele a instruktory pro digitalizovaný svět odborného vzdělávání

16. 7. 2020 Německá iniciativa Digitální změna Q 4.0 (Digitaler Wandel Q 4.0) má za cíl podporovat a kvalifikovat učitele a instruktory. Zaměřuje se na vývoj speciálních kvalifikačních programů určených zejména instruktorům ve firmách, ale i učitelům na odborných školách a odborníkům zapojeným do učňovských zkoušek. 

Ilustrační foto

Photo by Marvin Meyer on Unsplash 

Digitalizace má velký dopad na roli učitelů a instruktorů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a na jejich dovednosti. Ovlivňuje nejen jejich technické, ale také didaktické a pedagogické kompetence. Učitelé a instruktoři se musí seznámit s celou řadou digitálních médií, od výukových programů a platforem po speciální technické nástroje a aplikace, a přizpůsobit metody výuky. 

V reakci na tyto výzvy zahájila v roce 2019 činnost iniciativa Digitální změna Q 4.0 s cílem navrhovat a testovat inovativní přístupy k dalšímu vzdělávání a přípravě. Smyslem těchto vzdělávacích přístupů je posilovat u učitelů a instruktorů mediální a IT dovednosti a schopnost přizpůsobovat obsah vzdělávacího procesu digitálním změnám. Zatímco tato kvalifikační iniciativa bere v potaz regionálně a odvětvově specifické aspekty, podprogram MIKA semináře se vyznačuje obecnějším přístupem bez ohledu na specifika vzdělávacího místa.  

Kvalifikační iniciativa potrvá až do roku 2022 a je realizována Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF), které spolupracuje s Německým ekonomickým institutem (IW), poskytovateli vzdělávání a se Spolkovým institutem pro odborné vzdělávání a přípravu (BIBB). 

O tom, jakou formou budou navržené kvalifikace implementovány do praxe, rozhodne v závěrečné fázi ministerstvo se zapojenými partnery. Mohly by mít podobu celonárodně uznávaných doplňkových kvalifikací, modulů dalšího vzdělávání nebo by se mohly stát součástí nařízení o způsobilosti instruktorů (AEVO). 

 

Přeložila Aneta Vencovská 

 

Germany: digital change Q 4.0 initiative: qualifying teachers and trainers for the digitalised world of VET [online]. Cedefop, 05/05/2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/germany-digital-change-q-40-initiative-qualifying-teachers-and-trainers-digitalised-world-vet