Švédsko přijalo vládní zákon o komunálním vzdělávání dospělých

12. 8. 2020 Ve Švédsku se v roce 2019 účastnilo celoživotního vzdělávání více než 34 % dospělých, což je nejvíce z Evropské unie. Parlament přijal 3. června 2020  vládní zákon o komunálním vzdělávání dospělých , jehož cílem je podpořit získávání kompetencí, urychlit integraci imigrantů a usnadnit prohlubování dovedností a získávání nových dovedností u dospělých.   

Ilustrační foto

Photo by You X Ventures on Unsplash 

Ve Švédsku má vzdělávání dospělých dlouhou tradici a významnou roli. Každá obec má odpovědnost za nabídku vzdělávání pro dospělé, kterým tímto umožňuje pracovat a hrát aktivní roli ve společnosti. Kvalitativní komunální vzdělávání dospělých má potenciál vybavit jednotlivce v průběhu života relevantními kompetencemi a reagovat nabídkou kompetencí na rychlé změny na pracovištích, včetně řešení nesouladu mezi nabízenými a poptávanými dovednostmi. Vláda uznává, že komunální vzdělávání dospělých hraje klíčovou roli při zajišťování odpovídajících kompetencí na regionální i národní úrovni, a proto je jeho zásadní role zdůrazněna v zákoně.   

Úkolem vládního zákona je: 

  • vyjasnit cíle komunálního vzdělávání dospělých prostřednictvím novelizace školského zákona; 
  • navýšit státní granty v komunálním vzdělávání dospělých pro účastníky odborného vzdělávání a přípravy; 
  • ve vzdělávání dospělých navýšit nabídku odborného vzdělávání a přípravy pro usnadnění přechodu na nové vzdělávací i profesní dráhy, zvláště pro nově příchozí imigranty, kterým zákon umožní lépe se začlenit na trhu práce; 
  • při přijímání do počátečního odborného vzdělávání a přípravy dát přednost dospělým, kteří nejsou v současné době prioritou. Tím jsou myšleni jednotlivci s vysvědčením z programů vyššího sekundárního vzdělávání připravujících na vyšší vzdělávání nebo lidé s titulem z terciárního vzdělávání z jiné země; 
  • zajistit více příležitostí pro odborné vzdělávání a přípravu při vzdělávání mentálně postižených dospělých, a to jak formou učňovské přípravy, tak praktické přípravy ve škole.   

Závěrem lze říci, že vládní zákon o komunálním vzdělávání dospělých usiluje o řešení nedostatku dovedností, zajištění kompetencí a zjednodušení přechodu na nové studijní a profesní dráhy. 

 

Přeložila Aneta Vencovská 

 

Sweden: government bill on municipal adult education adopted in 2020 [online]. Cedefop, 10/06/2020 [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/sweden-government-bill-municipal-adult-education-adopted-2020