VYNSPI

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (ŘÍJEN 2009 - ČERVEN 2012)


logo_Vynspi.jpg

Cílem projektu bylo vytvořit systematické celoživotní vzdělávání v prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Důraz byl kladen na rozšíření nabídky kurzů DVPP a využitelnost metodik přímo při práci s dětmi a mladistvými (při výuce, při přípravě Minimálního preventivního programu, při poradenském a výchovně terapeutickém vedení dětí a mladistvých aj.).

Řešitelem projektu bylo Centrum adiktologie 1. LF UK v Praze. Jeho hlavním partnerem byl Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), který mimo jiné zajišťoval další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a v preventivně výchovné péči (SVP). 
Do projektu bylo zapojeno pět krajů ČR: Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj.

Centrum adiktologie 1. LF UK v projektu plnilo tyto cíle:
 • Úprava kurikula Specializačního studia pro pedagogické pracovníky
 • Návrh modulárního systému celoživotního vzdělávání v prevenci
 • Tvorba kvalitního zázemí pro specializované výzkumné pracoviště, které se bude zabývat evaluacemi preventivních, léčebných, sociálních a represivních opatření
 • Příprava podmínek pro následný vznik krajských center prevence a jednotného systému koordinace preventivních aktivit na úrovni krajů
 • Sjednocení terminologie v prevenci
Stěžejními činnostmi IPPP ČR bylo:
 • Revize legislativy k primární prevenci v resortu MŠMT
 • Sjednocení sytému uznávání vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
 • Sjednocení terminologie v prevenci (terminologický slovník)
 • Revize systému certifikací programů prevence rizikového chování
 • Rozšíření Standardů programů primární prevence užívání návykových látek na všechny typy rizikového chování
 • Příprava koncepce DVPP v prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV, včetně SVP a jeho pilotní ověření
 • Tvorba systému vzdělávání bude navazovat na analýzu kurikula pregraduálního vzdělávání profesních skupin zahrnutých v ÚV, OV
 • Specifikace kompetencí pracovníků jednotlivých profesí
Další partneři projektu:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

Katedra psychologie FF Univerzity Palackého Olomouc

PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby) o.s., Praha

Sananim

Sdružení Podané ruce Brno

SCAN o.s., Tišnov


Mapování vzdělávacích potřeb IPPP 2010

Výstupy z Mapování vzdělávacích potřeb tvořily součást podkladů pro tvorbu návrhů vzdělávacího systému a jeho realizaci (pilotáž). Hlavním záměrem bylo zjistit priority zájmu o vzdělávací témata v prevenci rizikového chování a aktuální provzdělanost respondentů (z hlediska úrovně vzdělání a absolvování kurzů, sebezkušenostních výcviků).

Analýza Mapování vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků v zařízeních pro výkon ÚV, OV v prevenci rizikového chování - závěrečná zpráva (2010)  Analýza Mapování vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků v zařízeních pro výkon ÚV, OV v prevenci rizikového chování - závěrečná zpráva (2010) (1,39 MB)


Přehled realizovaného vzdělávání naleznete zde.