Nové schéma vzdělávací soustavy s ISCED 2011

Nové schéma vzdělávacího systému v České republice, vytvořené v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV), člení jednotlivé úrovně vzdělání podle mezinárodní klasifikace ISCED 2011, která nahradila stupnici ISCED 97 používanou do roku 2015. Schéma je aktualizované pro školní rok 2016/17 a slouží pro komunikaci o vzdělávacích programech a porovnávání dosažené úrovně vzdělání v EU i ve světě. 

Údaje o ISCED 2011 a EQF (Evropském rámci kvalifikací) se uvádějí na dodatky k osvědčení, které dostávají absolventi středních škol spolu s maturitním vysvědčením nebo výučním listem. Mezinárodně srovnatelné údaje o úrovni vzdělání umožňují porozumět kvalifikacím v různých zemích a porovnat je, a jsou proto důležité pro každého, kdo hledá pracovní nebo studijní příležitost v zahraničí.

Schéma vzdělávací soustavy ČR je součástí dodatku k diplomu, který od roku 2006 vydávají vysoké školy všem svým absolventům společně s diplomem. Vyšší odborné školy vydávají dodatky k diplomu dobrovolně, potřebné informace jim za tímto účelem bezplatně poskytuje Národní centrum Europass ČR. Vzhledem k přechodu na mezinárodní klasifikaci ISCED 2011 doporučujeme, aby si příslušné vzdělávací instituce formuláře pro dodatky k diplomu aktualizovaly. Více o dodatku k diplomu na http://www.europass.cz/dodatek-k-diplomu/.

Nové schéma vzdělávací soustavy ČR je k dispozici také na webových stránkách NÚV, v sekci věnované Rozvoji vzdělávání. Více informací o ISCED 2011 najdete na http://archiv-nuv.npi.cz/vystupy/nova-klasifikace-vzdelani-v-europassu, o EQF na www.eqf.cz.


ISCED.jpg