Nová klasifikace vzdělání v Europassu

Od roku 2016 budou dostávat absolventi středních škol dodatky k osvědčení s údajem o úrovni vzdělání podle mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 2011. Do roku 2015 se údaj uváděl podle klasifikace ISCED 97. Mezinárodně srovnatelné údaje o úrovni vzdělání umožňují porovnání a porozumění kvalifikaci v cizí zemi, a jsou proto důležité pro každého, kdo hledá pracovní nebo studijní příležitosti v zahraničí.


Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 2011 používá trojmístný číselný kód. Od roku 2016 bude uvedena na všech dodatcích k osvědčení. Do roku 2015 se údaj o úrovni ISCED na dodatcích uváděl podle klasifikace ISCED 97. Nová klasifikace je přesnější a používá trojmístný číselný kód. První číslo kódu označuje úroveň programu či dosaženého vzdělání (jejich počet je nyní 8), druhé číslo kódu označuje kategorii zaměření (všeobecné – 4, odborné – 5), třetí vypovídá o tom, do jaké míry program /dosažené vzdělání umožňuje další postup ve studiu. Nová klasifikace rozlišuje rovněž vzdělávací programy (ISCED 2011-P) a dosažené vzdělání (ISCED 2011-A).

Na dodatcích k osvědčení je uveden údaj o ISCED 2011-A spolu s údajem o EQF (Evropském rámci kvalifikací). Mezinárodně srovnatelné údaje o úrovni vzdělání (podle ISCED i EQF) umožňují porovnání a porozumění kvalifikaci v cizí zemi, a jsou proto důležité pro každého, kdo hledá pracovní nebo studijní příležitosti v zahraničí.

Více informací najdete také zde

O dokumentech Europassu se dočtet více  tady.


DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A STÁVAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY V ČR

Převodník mezi klasifikacemi KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělání), ISCED 97 a ISCED 2011

Kategorie 

KKOV

Dosažené vzdělání

ISCED 97

ISCED 2011-P 

(vzdělávací programy)

ISCED 2011-A 

(dosažené vzdělání)

 

Preprimární vzdělávání

0

020

020

 

Primární vzdělávání

1

100

100

B

Základy vzdělání 

ukončení vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální – 10 ročníků

2B

244

244

C

Základní vzdělání 

úspěšné ukončení vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře; úspěšné ukončení kursu pro získání základního vzdělání

Střední vzdělání

praktická škola jednoletá a dvouletá pro absolventy základní školy speciální

2A 

2C

244 

253

244 

253

J

Střední vzdělání 

bez výučního listu – délka studia 2 roky

3C

353

353

E

Střední vzdělání s výučním listem 

především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním – délka studia 2 roky

3C

353

353

E

Střední vzdělání s výučním listem 

především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním – délka studia 3 roky

3C

353

353

H

Střední vzdělání s výučním listem 

délka studia 3 roky

3C

353

353

H

Zkrácené studium s výučním listem 

(druhá kvalifikace po absolvování středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou)

4C

353

353

K

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

všeobecné (gymnaziální) vzdělání – délka studia 4 roky

3A

344

344

L

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

odborné vzdělání s odborným výcvikem – délka studia 4 roky

3A

354

354

L5 Nástavbové studium poskytující vzdělání s maturitní zkouškou 

po získání středního vzdělání s výučním listem – délka studia 2 roky

4A

354

354

M

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

odborné – délka studia 4 roky

3A

354

354

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou 

lyceum

3A

344

344

 

Zkrácené studium s maturitní zkouškou 

(druhá kvalifikace po absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou)

4A

354

354

 

Jazyková škola (pomaturitní studium)

4A

454

454

N

Vyšší odborné vzdělání 

zkratka udělovaného titulu DiS. – délka studia 3–3,5 roku

5B

655

650

P

Vyšší odborné vzdělání na konzervatoři* 

zkratka udělovaného titulu DiS.

5B

554*

550

R

Vysokoškolské – bakalářský studijní program 

zkratky udělovaných titulů Bc., BcA. – délka studia 3–4 roky

5A

645

640

T

Vysokoškolské – magisterský studijní program 

dlouhé pěti až šestileté programy nenavazující na bakalářské programy, zkratky udělovaných titulů MUDr., MDDr., MVDr.

5A

746

740

T

Vysokoškolské – magisterský studijní program 

navazující na bakalářský program, zkratky udělovaných titulů Mgr., MgA., Ing. Mgr., Ing. Arch., – délka studia 2– 3, roky po vykonání rigorózní zkoušky Pharm.Dr., JUDr., PhDr., RNDr., ThLic., ThDr.

5A

747

740

V

vysokoškolské – doktorský studijní program 

zkratky udělovaných titulů Ph.D., Th.D. – délka studia 3-4 roky

6

844

840

Zdroj: MŠMT, ČSÚ, ReferNet, 2015